VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ХХI ВЕКА» (19–20 декабря 2013 года)

Білоус А. І.

ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА   ЗОВНІШНІХ РИНКАХ ЗА ДОПОМОГУЮ ЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ

 

Вирішення задач забезпечення результативного функціонування всіх секторів вітчизняної економіки на сучасному етапі вимагає створення ефективного конкурентного середовища на товарному ринку. При цьому специфіка функціонування вітчизняної економіки, довготривалий характер дії посткризових, кризових та інших факторів, а також особливості формування підприємницького середовища в країні зумовили викривлення базового розуміння конкуренції, як рушійної сили економічного розвитку.

В жорсткому конкурентному середовищі вітчизняні підприємства можуть успішно діяти завдяки створенню механізму забезпечення стійкого стану на ринку. Стійку діяльність підприємств можна забезпечити за рахунок інноваційної діяльності підприємництва, пошуку нових рішень та ідей. Для успішного існування і стійкого розвитку підприємства повинні бути конкурентоспроможними не тільки на внутрішньому, але й на зовнішньому ринку.

Тому забезпечення конкурентоспроможності є одним із пріоритетних завдань для підприємства, ціллю якого є закріпленням на зовнішніх ринках та стійка позиція відносно головних конкурентів на світовому ринку.

Було досліджено, що основними параметрами конкурентоспроможності підприємства є продукція, а саме два її основних параметра – ціна та якість. Тому для оцінки було розглянуто метод, який одночасно враховував би ці два показники, які було представлено у вигляді комплексного числа, яке характеризувало б конкурентоспроможність продукції:

T =Q + iP .                                                    (1)

Основні показники відповідно – якість (Q) і ціну ( iP ) та комплексне число (Т).

При цьому, властивості товару, які характеризують його якість, зображуються на осі х, з огляду на можливості їх більш об ’ єктивної оцінки, а ціна на осі у, якщо представляти метод графічно. Представлення дає можливість математично коректно описати групу певних продуктів, які мають різний рівень показників якості та ціни, а також розглядати всю сукупність товарів, які пропонуються на ринку різними виробниками і задовольняють відповідний споживчий попит [1]. Враховуючи те, що показники якості вельми різноманітні і мають різну ступінь важливості, споживачеві при здійсненні покупки легше оцінювати, наскільки якість обраного товару ближче до якості передбачуваного ідеального товару, тобто споживачеві простіше оцінити величину ( Q i –Q ), де Q i – якість ідеального, а Q – якість оцінюваного товару. Враховуючи цю обставину, характеристику товару на комплексній площині доцільно представити у вигляді:

T=( Q i –Q )+ P i ,                                                                                               (2)

На основі цього методу комплексної оцінки в ході наукового дослідження його було адаптовано та проведено його апробацію на гірничо-видобувних світових підприємствах таким чином, що шкалу оцінки рівня якості на дійсній осі прийнятої системи координат наведено у бальній системі, приймаючи за максимальну оцінку Q max =70 % вміст заліза у окатках , яка відповідає якості ідеального товару Qі , а в якості мінімальної оцінки Q min =60 % на осі 0х. Отримаємо шкалу з рядом значень {Q i - Q}={0, 1,...,5}. Рівень якості визначається за допомогою співвідношення середнього фактичного вмісту заліза відносно максимального значення (70 %).

Для порівняльної характеристики були взяті вироби залізно-рудної сировини лідерів на світовому ринку підприємства Метінвест та Vale .

За результатами розрахунків, окатки заводів виробників отримали наступні значення: ПАТ « Єристівсьий ГЗК» – 1,65; Метінвест – 2,94; Vale – 4,84. Шкалу оцінки ціни товарів запропонованої споживчої товарної лінії залізно-рудної сировини на уявній осі іу навели у безрозмірній величині Р/ Р max , і отримали шкалу із множини значень {Р/ Р max }={0;1}.

Таким чином була сформована лінійна модель конкурентоспроможності продукції, яка була представлена графічно [2]. Вона дає змогу оціни ступінь конкурентоспроможності продукції відносно двох важливих параметрів – ціни та якості (рис. 1).

Рис. 1. Лінійна модель конкурентоспроможності продукції

 

Така адаптована модель допомагає реально оцінити ситуацію на зовнішньому ринку серед лідерів залізно-рудного видобування. Впровадження цього нового підходу дозволить в подальшому використовувати даний метод у наукових дослідженнях для оцінки конкурентоспроможності підприємств.

 

Список використаних джерел:

1.              Мошнов В. А. «Комплексная оценка конкурентоспособности предприятия» [ Електронний ресурс] / В. А. Мошнов . – Режим доступу: http://www.cfin.ru/ management / strategy / estimate_compe

2.              Хворост Т. В. «Вдосконалення оцінки конкурентоспроможності продукції» [ Електронний ресурс] / Т. В. Хворост // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2009. – Вип. 4. – Режим доступу: http:// www .archive.nbuv.gov.ua/ portal / chem _ biol / vsna / ekon /2009_4/ Hvorost.pdf