VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ХХI ВЕКА» (19–20 декабря 2013 года)

Калугіна Н. А.

Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова, Україна

підХід до Оцінки ефективності диверсифікації телекомунікаційного підприємства

 

Телекомунікаційні підприємства надають широкий спектр сучасних телекомунікаційних та інфокомунікаційних послуг, якісні характеристики яких відповідають високим потребам споживачів. При цьому тенденції та домінанти розвитку сучасних телекомунікаційних послуг суттєво змінюються під впливом розвитку конкуренції та трансформаційних процесів, що відбуваються у технологіях надання послуг. Раніше суто спеціалізовані, підприємства зв’язку усе частіше удаються до диверсифікації продуктового портфелю. Тому актуальності набуває дослідження питань, пов’язаних з визначенням ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства .

При оцінці ефективності диверсифікації на сьогодні більшість дослідників використовують стратегічні критерії: обсяги продажу, динаміка прибутків, частка ринку тощо [1]. Проте, не розробленим залишається питання оцінки ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства з урахуванням його особливостей. Зокрема, дискусійним є питання щодо методичного підходу та показників, які доцільно використовувати для оцінки та вимірювання результату диверсифікації в сфері телекомунікацій.

Для оцінки ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства можна удаватися до таких груп показників (табл. 1).

 

Таблиця 1. Система показників ефективності

диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства

Група показників

Показники

Група економічних показників

Вивільнення обігових коштів, період окупності вкладених інвестицій в диверсифікацію, фондовіддача, рентабельність, ліквідність

Група стратегічних показників

Економічності стратегії диверсифікації, рівень ризику за кожною стратегічною зоною господарювання, відповідність місії та цілям підприємства

Група ринкових показників

Зростання частки ринку, обсяги виходу на нові ринки, ступінь ефективності реклами

Група соціальних показників

Ступінь задоволеності споживачів, рівень скорочення цифрового розриву, с корочення плинності кадрів на підприємстві, підвищення рівня зайнятості населення

Група технологічних показників

Рівень економії поточних витрат за рахунок впровадження новітніх технологій, ступінь відповідності технології сучасним вимогам, ступінь конвергенції

 

У роботі пропонується методичний підхід до визначення ефективності діяльності диверсифікованого підприємства, який передбачає дворівневу систему. Спочатку на нижньому рівні, у рамках кожної групи показників, а потім на вищому рівні для одержання кінцевого результату.

Результат оцінки по кожній j -й групі показників може бути визначений з використанням лінійної форми [2]:

                                                    (1)

де v i – ваговий коефіцієнт i -го показника; r i – оцінка і -го показника, отримана методом прямого розрахунку чи методом експертних оцінок; n – кількість показників у групі.

Зауважимо, що необхідно дотримуватися умов нормування, а саме сума вагових коефіцієнтів повинна дорівнювати одиниці. Для одержання вагових коефіцієнтів доцільно застосувати метод експертних оцінок з обов’язковим урахуванням ступеня узгодженості думок експертів.

Для отримання інтегрального результату оцінки ефективності диверсифікації також використовуємо аналогічний підхід, але вагові значення встановлюються не для окремого показника, а для групи. Інтегральна оцінка ( Ef ) буде мати вигляд середньозваженої оцінки. Таким чином отримуємо формулу для оцінки ефективності диверсифікації:

                                     (2)

де P j – оцінка по кожній групі; w j – вагове значення кожної групи; l – кількість груп.

Трактування отриманої оцінки ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства можна здійснювати різними шляхами. Найбільш доречним у даному випадку є формування шкали оцінки ефективності діяльності диверсифікованого підприємства, яка наведена у табл. 2.

 

Таблиця 2. Шкала оцінки ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства

Інтервал значення

Характеристика інтервалу

0 < Ef < 0,44

Диверсифікація неефективна

0,45 < Ef < 0,74

Диверсифікація задовільна

0,75 < Ef < 0,89

Диверсифікація ефективна

0,9 < Ef < 1,0

Диверсифікація максимально ефективна

 

В ході оцінки ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства необхідно враховувати те, що процес диверсифікації діяльності, формується з елементів, які мають функціональні та синергійні зв’язки. До цих елементів належать: мережа зв’язку, логістична мережа, споріднена нормативно-правова база, система взаєморозрахунків тощо. Тому доцільно в ході оцінки ефективності диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства визначити ступінь економічної сумісності структурних елементів диверсифікованого підприємства, тобто визначати коефіцієнт синергії.

Запропонований підхід дозволить визначати ефективність диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства з урахуванням усієї низки факторів, що впливають на даний процес у сучасних умовах.

 

Список використаних джерел:

1.              Євсєєва О. О. Показники ефективності соціального інвестування [Електронний ресурс] / О. О. Євсєєва. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com

2.              Эзекел М. Методы корреляционного и регрессионного анализа: пер. с англ. / М. Эзекел. – М.: Статистика, 1966. – 559 с.