VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ХХI ВЕКА» (19–20 декабря 2013 года)

Черненко О. Л.

Науково-дослідний економічний інститут
при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів дієвим механізмом підтримки інтенсивного розвитку економіки є залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні сфери економічної діяльності, які можуть ініціювати прогресивні структурні зрушення та технологічну структурну модернізацію в країні. Спираючись на державні стратегічні документи та діючі нормативно-правові акти (зокрема [1; 2] та ін. ), перевірку на наявність потужних міжгалузевих зв’язків та врахування критерію високотехнологічності було систематизовано перелік пріоритетних видів економічної діяльності. Наразі пріоритетними видами економічної діяльності в Україні є машинобудування, хімічне виробництво, харчова промисловість, металургія та будівництво.

Запропонований науково-методичний підхід до оцінювання забезпечення розвитку видів економічної діяльності інвестиційними ресурсами на макрорівні. Його суть полягає у можливості проведення якісного та кількісного оцінювання взаємозв’язку між інвестиціями в основний капітал та валовою доданою вартістю за період 2001–2011 рр. у розрізі основних 33 видів економічної діяльності, серед яких є і пріоритетні.

Для реалізації цієї задачі були застосовані передові економетричні та математичні методи, зокрема метод згладжування даних шляхом застосування часового середнього та регресійного аналізу. Суть розробленого підходу полягає у обчисленні довгострокових трендів інвестицій в основний капітал та валової доданої вартості у співставних цінах та побудові на їх основі фазової кривої їх взаємозв’язку. Параметри регресійного аналізу та характер руху цієї кривої і виступали основними показниками оцінювання.

Одержані результати дозволили зробити висновок про те, що в економіці в цілому, в промисловості, та в переважній більшості видів економічної діяльності України наявний стійкий взаємозв’язок між інвестиціями в основний капітал та валовою доданою вартістю. Його якість та швидкість були оцінені. Виявлені види економічної діяльності, в яких такий зв’язок погіршений з причин його ускладнених (нелінійних) властивостей та недостатніх обсягів інвестування впродовж довготривалих періодів.

Завдяки апробації викладеного підходу на аналогічних статистичних даних німецької економіки було встановлено, що в промисловості Німеччини, як і в промисловості України в 2009–2010 рр. фіксується регресивний напрям руху фазової кривої взаємозв’язку між довгостроковими трендами інвестицій в основний капітал та валової доданої вартості через вплив світової фінансової кризи. Однак, вже в 2011 р. фазова крива взаємозв’язку німецької промисловості повертається на прогресивну траєкторію, чим підтверджує відносно вищу швидкість післякризового відновлення. В середньому, кожне додаткове Євро, вкладене в основний капітал промисловості Німеччини, забезпечує 5,78 Євро валової доданої вартості. В Україні аналогічний вклад у 1 гривню забезпечує створення 2,22 грн валової доданої вартості.

Отримані результати забезпечили якісне підґрунтя для розробки прогнозів на короткострокову перспективу з метою обрахування обсягів інвестиційних ресурсів, що потребує вітчизняна економіка, спираючись на структурні (галузеві) пріоритети, задекларовані у державних стратегічних та програмних документах. Такий підхід має лежати в основі р егулювання структурних зрушень в Україні, головним інструментом якого є залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні види економічної діяльності з метою усунення структурних диспропорцій та активізації механізму структурної модернізації.

На основі застосування передових методів прогнозування часових рядів, серед яких екстраполяція шляхом подвійного експоненціального згладжування та проведення відповідних розрахунків у програмному забезпеченні «StatPlusV25» були побудовані сценарні прогнози за пріоритетними видами економічної діяльності на період до 2016 р. Спираючись на отримані дані згідно оптимістичного, середнього та песимістичного сценаріїв, були сформовані пропозиції щодо залучення обсягів інвестиційних ресурсів.

Виходячи з того, що у короткостроковій перспективі економіка буде розвиватися за середнім сценарієм, то для зміни його на оптимістичний (що відповідає інтенсивному економічному розвитку) зусиллями державної політики із стимулювання надходження інвестиційних ресурсів у пріоритетні види економічної діяльності, необхідно буде за період з 2014 р. до початку 2017 р. додатково залучити такі обсяги інвестицій в основний капітал: 13,41 млрд грн у харчову промисловість, 14,68 млрд грн у машинобудування, 16,55 млрд грн у будівництво, 7,26 млрд грн у хімічну промисловість, 17,27 млрд грн у металургію. Якщо економіка буде розвиватися згідно песимістичного сценарію, то для реалізації такого ж ефекту знадобиться додатково залучити значно більші обсяги інвестицій в основний капітал, а саме: 29,66 млрд грн у харчову промисловість, 29,73 млрд грн у машинобудування, 30,08 млрд грн у будівництво, 15,8 млрд грн у хімічну промисловість, 34,72 млрд грн у металургію.

Висновки. Інтенсивний розвиток економіки України у короткостроковій перспективі (до 2016 р.) може буде забезпечений завдяки проведенню вдалої державної політики щодо залучення додаткових інвестиційних ресурсів у пріоритетні види економічної діяльності, якими є машинобудування, хімічне виробництво, харчова промисловість, металургія та будівництво. Обсяги цих ресурсів мають відповідати наданим прогнозним розрахункам в залежності від розвитку подій згідно середнього, оптимістичного чи песимістичного сценаріїв.

 

Список використаних джерел:

1.             Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць: Закон України [прийнятий 06.09.2012: чинний з 01.01.2013] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіц. веб-сайт. Законодавство України. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205-17

2.             Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки: розпорядження Кабінету Міністрів України [прийняте 14.08.2013: чинне з 14.08.2013] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіц. веб-сайт. Законодавство України. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80