VI Международная научно-практическая Интернет-конференция «ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ ХХI ВЕКА» (19–20 декабря 2013 года)

К. е. н. Люльов О. В., Шинкаренко О. А.

Сумський державний університет, Україна

ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується глобальними кризовими явищами і гіпердинамічними зрушеннями. Окремі держави і регіони повинні впоратися з його наслідками та створити умови для постійної реструктуризації власної економіки. Одним з ключових завдань стратегії розвитку економічної системи є її переорієнтація у напрямі інноваційно-інвестиційного розвитку. Інноваційна активність підприємств є визначальною в інноваційному розвитку не тільки регіонів, а і країни в цілому і як наслідок перспективи розвитку країни тісно пов’язані з економічним та інноваційним станом регіонів.

Провідну роль в економіці як України так і Сумського регіону займають промислові підприємства. Тому проблема інноваційної активності промислових підприємств не тільки не втрачає свого значення, але і набуває особливої актуальності як в даний час, так і в перспективі. Разом з тим аналіз статистичної інформації свідчить, що інноваційна активність промислових підприємств Сумської області недостатня, щоб забезпечити значний прорив у конкурентоспроможності промисловості. Так, зокрема, кількість підприємств Сумської області, які впроваджували прогресивні технологічні процеси, в 2012 р. становило 16, що складає лише 1,32 % від загальної кількості інноваційно-активних організацій України. Однією з основних причин низької інноваційної активності є незначні обсяги фінансування. На Сумщині обсяг фінансування інноваційної діяльності в 2012 р. становив 250 млн грн , при цьому фінансування за рахунок державного бюджету взагалі не відбувалося.

Для прогнозування інноваційної активності Сумської області, проаналізуємо за допомогою регресійного аналізу ті фактори, які є визначними у розвитку регіону. Для цього за залежну змінну   приймемо показник, який характеризує результат діяльності промислових підприємств – це обсяг виробленої промислової продукції, а фактори, які здійснюють вплив на приймемо за   серед, яких: основні засоби промисловості, млн грн ; кількість найманих працівників у промисловості, тис осіб ( ) ; середньомісячна заробітна плата найманих працівників у промисловості, грн (Х 3 ) ; інвестиції в основний капітал, млн грн (Х 4 ) ; кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (Х 5 ) ; бюджетні витрати на дослідження й розробки, млн   грн (Х 6 ) ; власні витрати промислових підприємств на дослідження й розробки, млн грн (Х 7 ) ; витрати на інновації, млн грн (Х 8 ) ; кількість інноваційно-активних підприємств (Х 9 ) ; обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн грн (Х 10 ).

 

Таблиця 1. Оцінка впливу факторів, що характеризують інноваційну активність Сумського регіону на результати діяльності промислових підприємств

Показ­ник

Коефіцієнт детермінації

Критерій Стьюдента

Критерій Фішера

значення R 2

точність підбору рівняння регресії

значення t набл .

пояснення щодо коефіцієнта кореляції

значення, F

пояснення

коефіцієнт детермінації

рівняння регресії

Х 1

0,9177

висока

14,78

статистично значущий

111,51

статистично значущий

статистично надійне

Х 2

0,6453

середня

5,73

статистично   значущий

18,19

статистично значущий

статистично надійне

Х 3

низька

статистично не значущий

cтатистично не значущий

cтатистично не надійне

Х 4

0,753

висока

7,55

статистично значущий

30,49

статистично значущий

статистично надійно

Х 5

0,06915

низька

0,97

статистично не значущий

0,74

статистично не значущий

статистично не надійно

Х 6

0,000002

низька

0

статистично не значущий

0

статистично не значущий

статистично ненадійне

Х 7

0,8165

висока

9,2

статистично значущий

44,48

статистично значущий

статистично надійне

Х 8

0,8073

висока

8,92

статистично значущий

41,9

статистично значущий

статистично надійне

Х 9

0,5324

середня

4,44

статистично значущий

11,38

статистично значущий

статистично надійне

Х 10

0.6392

середня

5,65

статистично   значущий

17,72

статистично значущий

статистично надійно

 

В ході регресійного аналізу було визначено, що найбільшого впливу на обсяг реалізованої продукції завдають наступні пояснюючі змінні: ( X 1 ), ( X 4 ), ( X 7 ), ( X 8 ). Рівняння регресії матиме наступний вигляд:

Y = –4611 ,8  + 0,64 X 1   + 2,15 X 4  + 10,24 X 7  + 11,46 X 8 .            (1)

Коефіцієнт множинної кореляції R   =   0,98 , тобто фактори значною мірою впливають на результат. Коефіцієнт детермінації для рівняння складає R 2   =   0,97, а це свідчить про те, що між змінними тісний зв’язок, а також про те, що варіація обсягу виробленої продукції на 97 % визначається варіацією факторів x 1 ,   x 4 ,   x 7 ,   x 8 , а 2,5 % – вплив не врахованих факторів в моделі. Критерій Фішера для даної моделі складає F = 56,68 , перевищує табличне значення, тобто коефіцієнт детермінації статистично значущий і рівняння регресії статистично надійне. Критерій Ст ' юдента для кожного з параметрів перевищує табличне значення і тому можна вважати, що коефіцієнт кореляції статистично значущий.

З отриманого вище рівняння регресії можна зробити такі висновки: при збільшенні основних засобів промисловості на 1 гривню обсяг реалізованої продукції збільшиться на 0,64 грн , аналогічно зі збільшенням інвестицій на 1 % обсяг продукції збільшиться на 2,15 грн. Кожна додаткова гривня, яка буде вкладена в інновації, призведе до збільшення обсягу реалізованої промислової продукції на 11,46 грн.

Дана модель буде корисною у виборі найкращого варіанту прогнозу для зміни обсягу виробленої промислової продукції при урахуванні показників, що дають найбільший вплив на обсяг виробленої продукції, а також при активізації інноваційної та науково – технічної діяльності підприємств та регіонів в цілому.