X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

Давиденко Г. В.

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, м. Київ

ГАРМОНІЗАЦІЯ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ

В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

 

Визначений Україною курс на євроінтеграцію, потребує впровадження стратегії розвитку країн-членів Європейського Союзу у всіх напрямках життєдіяльності суспільства, зокрема і у сфері стандартизації. Основою державної політики України у сфері стандартизації на сучасному етапі є пріоритетність запровадження міжнародних та європейських стандартів. Це дозволить використати досвід та досягнення розвинутих країн у національній економіці, сприятиме виходу українських товарів на світовий ринок.

На сьогодні успішно функціонують основні три моделі систем стандартизації: північноамериканська, японська, європейська. Північноамериканська модель базується на ринку та конкуренції як основі його ефективного існування, це обумовлює принципи організації системи стандартизації: добровільні стандарти, які розробляють науково-технічні чи професійні товариства, і технічні регламенти, прийняті органами державного управління.

Японська модель базується на тісній співпраці економічних кіл та органів державного управління. Стандарти розробляють промисловці в рамках професійних об’єднань у співробітництві з відповідним міністерством, що затверджує стандарти.

Європейську модель підтримує загальну для всіх країн Західної Європи концепцію розвинутої держави, зобов’язаної узгоджувати демократичні, соціальні та культурні інтереси суспільства з ринковою економікою. Національні органи є асоціаціями, з якими уряди укладають угоди щодо виконання окремих державних управлінських функцій.

Узагальнюючи тенденції на міжнародному рівні виділимо такі особливості: а) діяльність зі стандартизації повинна бути спрямована на забезпечення узгодженої політики розроблення та використання міжнародних стандартів з метою усунення технічних бар’єрів та підвищення ефективності стандартизації;

б) об’єктом стандартизації стають не лише товари і послуги, але й соціально-економічні системи, які забезпечують сталий розвиток, якість життя тощо.

Створення нової системи стандартизації, адекватної економічним змінам, що відбуваються в Україні, має на меті гармонізацію її положень з міжнародними вимогами. Основними напрямками підвищення ефективності стандартизації та удосконалення нормативної бази, є:

-       удосконалення процедур планування. Необхідно удосконалити процедуру встановлення пріоритетних напрямків стандартизації з урахуванням ринкових потреб та відкриття нових сфер діяльності, проаналізувати процедуру прийняття нових робочих тем з метою вибору пріоритетних напрямків та скорочення строків розробляння стандартів, не допускати дублювання в роботі шляхом активної співпраці на міжнародному, європейському та національному рівнях, оповіщення всіх заінтересованих суб’єктів щодо розроблення проектів стандартів;

-       залучення всіх зацікавлених сторін. Необхідно пропагувати запровадження міжнародних, регіоналах і національних стандартів, залучати центральні органи виконавчої влади у визначеній сфері до розроблення стандартів, організувати навчання і поширення інформації з теорії та напрямки добровільної стандартизації, пропагувати економічні та соціальні вимоги стандартизації політичним та економічним лідерам, користувачам стандартів і громадськості, оцінювати ефективність міжнародних та європейських секторних угод як альтернативної моделі участі зацікавлених сторін;

-         удосконалення процедури розробляння стандартів. Необхідно вдосконалити процес розгляду проектів стандартів на національному рівні, забезпечивши доступ до проектів приватного сектору, громадських організацій тощо, заохочувати обмін досвідом та здійснювати оптимізацію ресурсів за рахунок ефективної регіональної співпраці, удосконалювати інформаційні технології та їх застосування у процесі розробки, погодження та розповсюдження міжнародних, регіональних і національних стандартів.

-       удосконалення нормативної бази. Необхідно ефективно впроваджувати альтернативні моделі та процедури розробляння нормативних документів, розглядати альтернативні бізнес-моделі та процедури для створення і швидкого поширення технологій, оптимізувати використання та ефективність прискорення процедур беручи до уваги різні потреби секторів, оптимізувати процедуру щодо актуалізації стандартів, запроваджувати засоби для зменшення кількості змін і поправок у стандартах.

Розвиток німецької системи стандартизації відбувається за такими напрямами: активна роль у розвитку європейської та міжнародної систем стандартизації; підтримування інновацій на ранніх стадіях шляхом ефективної співпраці між дослідницькими центрами, бізнесом та стандартизацією; установлення пріоритетних секторів з найбільшим потенціалом розвитку і зросту для німецької економіки; інтеграція стандартизації в дослідження та проектування; представлення переваг стандартизації за допомогою цільового маркетингу; покращення надання інформації в галузі стандартизації компаніям; забезпечення ефективними процедурами та інструментами органів стандартизації для швидкого розробляння і поширення стандартів.

Удосконалення вітчизняної нормативної бази має здійснюватися на основі передового досвіду міжнародної практики. Національну систему стандартів можна буде визнати ефективною, якщо вона забезпечить своєчасне розроблення високоякісних стандартів, що їх результативно зможуть використовувати учасники ринку.

Впровадження вище перерахованих заходів дозволить поліпшити умови розвитку міжнародної торгівлі України, допоможе подолати бар’єри входу на нові ринки збуту вітчизняної продукції, урізноманітнить випуск нових товарів, буде стимулом для розвитку певних галузей економіки.