X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

К. е. н. Киш Л. М., Гавура О. П .

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

 

Приватизація державного майна це відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь фізичних та юридичних осіб, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

Приватизація – один з ключових напрямків перетворення української економіки на ринкових засадах. ЇЇ успіх або поразка багато у чому визначають хід економічних реформ.

Приватизація об’єктів державної власності, яку розпочато в Україні з 1992 року, проводиться з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів на структурну перебудову економіки України.

Приватизація майна підприємств, установ, організацій здійснювалася в основному шляхом викупу: понад 52 % об’єктів кількості об’єктів придбано цим способом [2, c. 6].

За видами економічної діяльності процесом приватизації найбільше охоплено цілісні майнові комплекси підприємств торгівлі, побутових виробів та предметів особистого вжитку; промисловості; з надання комунальних та індивідуальних послуг.

 

Таблиця 1. Розподіл об’єктів за способами приватизації в середньому за 2011–2013 рр.

Спосіб приватизації

У % до загальної кількості

Викуп об’єкта приватизації

77,6

Продаж на аукціоні

14,5

Продаж на конкурсній основі

7,1

Продаж акцій акціонерних товариств

0,8

 

Серед способів приватизації впродовж 2011–2013 року найпоширенішими були викуп (77,6 %), продаж на аукціоні (14,5 %) та продаж на конкурсній основі (7,1 %) від загальної кількості реформованих об’єктів по Україні (табл. 1).

Найбільшу частку надходжень становлять кошти від приватизації державного майна. Загальна сума у 2001 р склала 11 503 481,7 тис. грн , або близько 99 %. Іншою статтею доходів став продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Проте на протязі досліджуваного періоду приватизаційні надходження значно знизились. Це зумовлено тим, що зменшилась кількість об’єктів, що підлягають приватизації, а також їх знизилась їх привабливість.

За січень-червень 2013 року від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло та перераховано до Державного бюджету України 185,24 млн грн , зокрема від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, надійшло понад 3,11 млн грн [5, c. 1].

 

Таблиця 2. Надходження коштів, одержаних від приватизації державного майна

(тис. грн )

Напрями надходження

2011

2012

2013

(1.07.13)

1. Від приватизації державного майна

(з урахуванням податку на додану вартість)

11503481,7

6801952,5

177769,2

2. Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації (з урахуванням податку на додану вартість)

9908,3

2036,2

1595,3

3. Інші надходження

178,8

-238,1

22,4

 

З табл. 2 видно що найбільша частина коштів одержаних від приватизації державного майна, трохи менше від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації (з урахуванням податку на додану вартість).

 

Таблиця 3. Використання коштів, одержаних від приватизації державного майна

(тис. грн )

Напрями використання

2011

2012

2013

(1.07.13)

1. Перераховано на фінансування загального фонду Державного бюджету України

11480305,9

6763544,9

172970,1

2. Перераховано кошти до загального фонду бюджету (доходи) від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

8342,2

1696,9

1081,4

3. Сплачено податок на додану вартість на ціну продажу об’єкта приватизації державного майна

та надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації

23157,3

38599,1

4975,0

4. Сплачено податок на додану вартість на ціну від продажу земельних ділянок несільського сподар­ського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких

розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

1486,3

338,8

243,4

5. Примусово списано згідно з рішенням суду

26,0

0,0

0,0

6. Інші перерахування

122,4

98,4

19,5

 

Аналізуючи табл. 3 використання коштів, одержаних від приватизації державного майна ми бачимо, що найбільше коштів перераховано на фінансування загального фонду Державного бюджету України, тоді як найменше на примусове списання згідно з рішенням суду в 2011 році у подальших роках відсутнє. Також значну суму становить сплата податків на додану вартість.

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що вплив приватизації на процес формуванні ринкової економіки полягає у підвищенні ефективності корпоративних структур; формуванні конкурентного середовища; адаптації економіки України до процесів глобалізації світової економіки. Але на сьогодні в Україні відсутня офіційно визнана та обґрунтована стратегія реформування відносин власності, це унеможливлює встановлення раціональних пропорцій між державною та приватною власністю.

Вважаємо, що приватизація як інструмент регулювання економіки містить у собі як позитивні, так і негативні наслідки та ризики, а головною метою зміни форми власності є формування ефективної економіки шляхом створення системи ефективних власників.

 

Список використаних джерел:

1.              Антипенко І. В. Особливості правової періодизації процесів приватизації в Україні / І. В. Антипенко // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2011. – № 1 - 2. – С. 91–96.

2.              Інформація щодо реформування відносин власності в Україні за І півріччя 2012 року / Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2012. – № 9 (241). – С. 6–8.

3.              Кравцова О. Ефект приватизації / О. Кравцова // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2012. – № 9 (241). – С. 18–21.

4.              Круглов В. В. Основні напрями вдосконалення механізмів управління державним майном / В. В. Круглов // Публічне адміністрування: теорія та практика. – Вип. 1 (7) / 2012.

5.              Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua