X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

Д. е. н. Клокар О. О.

Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

Сільськогосподарська кооперація:

стан і перспективи розвитку

 

Розвиток аграрного сектора економіки та сільських територій в цілому, ефективна реалізація реформ у даному напрямі та підвищення добробуту селян можливі лише за умови налагодження дієвої сільськогосподарської кооперації. Так, на законодавчому рівні визначені умови щодо реалізації вищевказаної складової. Це, насамперед, стосується прийняття Законів України «Про кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», Господарського, Земельного, Податкового, Цивільного кодексів України та затвердження загальнодержавної програми «Рідне село». Проте реалізація вищевказаного законодавства є не ефективною. У 2012 р. в Україні діє лише 856 сільськогосподарський кооператив, або тільки 1,6 % від загальної кількості суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки [1, с. 10; 2, с. 8; 3, с. 25; 4, с. 10; 5, с. 5; 6, с. 50; 7; 8, с. 22].

На наш погляд, вищевказаний показник свідчить про низьку ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів на загальнодержавному рівні. Тому актуальним питанням на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки України є визначення основних умов щодо фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських кооперативів та оцінки її результатів.

У результаті аналізу нами встановлено, що існують проблеми в функціонуванні, передусім, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а саме:

-       відсутній чіткий та прозорий механізм управління даним господарюючим суб’єктом і розподілом його результатів (не визначеність пріоритетів в обслуговуванні будь-якого члена відповідного кооперативу та розподілу його прибутку, або збитку);

-       відсутня нормативно-правова база щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку в вищевказаних структурах;

-       відсутні дорадчі установи щодо обслуговування фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських кооперативів;

-       відсутній контроль якості сільськогосподарської продукції, що здається до вищезазначених кооперативів;

-       відсутні мінімально гарантовані та економічно обґрунтовані закупівельні ціни сільськогосподарських кооперативів на продукцію їх членів;

-       вузька спеціалізація діяльності вищевказаних кооперативів, що ускладнює умови її диверсифікації в аграрному секторі економіки;

-       не чітко врегульований на законодавчому рівні статус неприбутковості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що займаються реалізацією продукції своїх членів тощо.

На нашу думку, всі вищевказані проблеми свідчать про безперспективність розвитку сільськогосподарської, передусім, обслуговуючої кооперації, тим часом, як виробничу, доцільно розвивати як прибуткову. Для вирішення цієї проблеми, доцільно вжити окремих заходів, (табл. 1).

 

Таблиця 1. Заходи вдосконалення законодавства

про сільськогосподарську кооперацію

п/п

Захід

Макро рівень

Мікро рівень

1.

Надання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам статусу прибуткових структур

 

+

 

-

2.

Визначення умов і черговості обслуговування всіх членів сільськогосподарських кооперативів

 

+

 

+

3.

Внесення змін до П(С)БО щодо ведення бухгалтерського обліку в вищевказаних структурах

 

+

 

-

4.

Формування єдиних засад податкової реєстрації та податкового обліку в сільськогосподарських кооперативах

 

+

 

-

5.

Створення законодавчих умов дорадчої діяльності аграрних служб щодо сільськогосподарської кооперації в цілому

 

+

 

-

6.

Визначення єдиних стандартів якості продукції членів вищезазначених структур

 

+

 

+

7.

Встановлення мінімальних державних економічно обґрунтованих закупівельних цін на продукцію членів сільськогосподарських кооперативів

 

 

+

 

 

-

8.

Диверсифікація діяльності щодо виробництва різних видів сільськогосподарської продукції

 

+

 

+

Джерело: складено автором.

Отже, на нашу думку, всі вищевказані заходи повинні сприяти формуванню ефективних важелів впливу на розвиток, передусім, виробничих сільськогосподарських кооперативів в аграрному секторі економіки.

 

Список використаних джерел:

1.              Господарський кодекс України: за станом на 22 груд. 2010 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2010. – 564 с. – (Бібліотека офіційних видань).

2.              Земельний кодекс України: за станом на 7 лип. 2011 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2011. – 318 с. – (Бібліотека офіційних видань).

3.              Податковий кодекс України: за станом на 23 груд. 2010 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2010. – 544 с. – (Бібліотека офіційних видань).

4.              Про кооперацію: Закон України за станом на 04.07.2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2013. – 413 с. – (Бібліотека офіційних видань).

5.              Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України за станом на 20.11.2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012. – 261 с. – (Бібліотека офіційних видань).

6.              Сільське господарство України 2012: Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 402 с.

7.              Присяжнюк М. В. Сільськогосподарська кооперація дозволить вирішити проблему зайнятості на селі: (прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства) [Електронний ресурс] /     М. В. Присяжнюк. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=245963498

8.              Цивільний кодекс України: за станом на 21 лют. 2012 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012. – 53 с. – (Бібліотека офіційних видань).