X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

К. е. н. Савіцька О. П. * , к. е. н. Савіцька Н. В. ** , к. е. н . Кулиняк І. Я. *

* Національний університет «Львівська політехніка», Украї на ; ** Львівський інститут економіки і туризму, Украї на

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Податки в умовах ринкової економіки виступають важелем впливу держави на економічні процеси та покликані наповнювати бюджети різних рівнів для реалізації державою своїх повноважень. Глобалізаційні процеси зумовлюють необхідність коригування податкового законодавства держав щодо захисту вітчизняних підприємств. Використання податкових важелів на економіку країни потребує якісної спрямованості, чіткої системності та обґрунтованих прогнозних рішень. У разі надмірного податкового навантаження ділова активність суб’єктів господарювання знижується, темпи зростання валового внутрішнього продукту уповільнюються, що може призвести до кризових явищ у суспільстві. Від рівня податкового навантаження підприємства залежить розмір коштів, які можна використати на забезпечення конкурентної позиції на ринку. Всеукраїнське громадське об’єднання «Успішна Україна» зазначило, що в умовах існуючої податкової системи України практично неможливо отримати відповідний прибуток у значній кількості галузей економіки при сплаті всіх податків. Значна частина бізнесу в Україні залишається поза правовим полем, частіше не зі своєї вини [1].

За висновками зарубіжних експертів, Україна належить до країн із найбільш « тінізованою » економікою, рівень якої становить близько 50 %. За результатами дослідження Міжнародної фінансової корпорації бізнес-середовища в Україні, 60 % опитаних підприємств вважали привілейоване становище «тіньового» сектору однієї із головних проблем чинної податкової системи держави. Податкова політика – це діяльність держави в сфері встановлення і стягнення податків, зокрема, з формування державних доходів за рахунок постійних і тимчасових джерел, визначення видів податків, платників, об’єктів, ставок, пільг, механізму зарахування. Формуючи свою податкову політику, держава шляхом збільшення або зменшення обсягів податкових надходжень, зміни податкових ставок, тарифів, звільнення від оподаткування окремих галузей, територій, груп населення може сприяти зростанню чи спаду господарської активності, створенню сприятливої кон’юнктури на ринку, умов для розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізацію збалансованої соціальної політики та пропорцій в розвитку продуктивних сил [2].

Вплив глобалізації на підприємство в контексті сплати податків проявляється за кількома напрямами. Нерезиденти можуть реалізовувати продукцію та надавати послуги за нижчими цінами завдяки меншому податковому навантаженню у власній країні. З іншого, українське підприємство, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність у формі виробничо-інвестиційної моделі потрапляє під податкову юрисдикцію іншої країни, що потребує ретельного аналізу її внутрішнього податкового середовища. Глобалізація та економічна криза впливають на зовнішнє податкове середовище підприємства шляхом посилення конкуренції в державі між підприємствами за кращі умови оподаткування, адаптації податкового законодавства до інших країн в економічних умовах. Загрози фінансово-господарській діяльності підприємств від глобалізації та економічної кризи створюють умови для переходу підприємств в «тіньовий» або «напівтіньовий» сектор економіки. «Тіньовий» сектор економіки пов'язаний з тим, що підприємства, які не сплачують податків, користуються державними соціальними благами, а сплату за їх використання перекладають на офіційний сектор. Другий, пов'язаний з недобросовісною конкуренцією, коли завдяки відсутності сплати податків підприємства мають цінові конкурентні переваги.

В економічній науковій літературі немає єдиного поняття податкове навантаження. Досить часто воно ототожнюється з терміном податковий тягар, який відповідно до нового економічного і юридичного словника означає: «ступінь, рівень економічних обмежень, що накладаються на платників податків, які обумовлені відрахуванням коштів на сплату податків, відволіканням їх від інших можливих напрямів використання» [3].

Показник податкового навантаження на макрорівні відображає ефективність податкової політики, тобто кількісно вимірює сукупний вплив податкових платежів на джерела їх сплати. Динаміку показників податкового навантаження наведено в таблиці 1 [4].

Таблиця 1 . Динаміка показників податкового навантаження в Україні [4]

Показники

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Податкові надходження до зведеного бюджету, млрд грн

161,2

227,1

208,0

234,4

334,7

374,1

Валовий внутрішній продукт, млрд грн

720,7

948,1

913,3

1082,6

1302,0

1409,0

Рівень податкового навантаження, %

22,4

24,0

22,8

21,7

25,7

26,6

Власні доходи пенсійного фонду, млрд грн.

76,0

102,0

103,1

119,3

139,0

163,6

Рівень податкового навантаження на працю, %

10,5

10,8

11,3

11,0

10,7

11,6

Рівень загального податкового навантаження, %

32,9

34,7

34,1

32,7

36,4

38,2

За даними табл. 1 бачимо, що рівень податкового навантаження в Україні за 2007–2012 роки постійно змінювався: протягом 2009–2010 років відбулось зменшення податкового навантаження, але починаючи з 2011 року рівень податкового навантаження зріс і досяг в 2012 році найвищого рівня – 26,6 %, незважаючи на введення нового Податкового Кодексу України і зменшення кількості податків. Сьогодні в Україні немає резервів зниження сукупного рівня податкового навантаження, проте доцільним є пошук резервів його перерозподілу як щодо суб’єктів, так і об’єктів оподаткування. Податкове навантаження має бути оптимальним, яке б давало можливість не лише розвивати економічні процеси в економіці, але й давати можливість вкладати вивільнені кошти у розширення виробництва та стимулювання інвестиційних процесів в Україні.

Список використаних джерел:

1. Рішення Круглого столу «Де взяти бізнесу гроші, щоб сплатити всі податки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр :// www.uspishnaukraina.com.ua / uk / strategy /61/ 239.html

2. Мединська Т. В. Податкова система: навч . посіб . / Т. В. Мединська , Н. І. Власик. – Львів: « Магнолія – 2006 » , 2012. – 424 с.

3. Иванов С. А. Налоги и налогообложение : учеб . п особ . / С. А. Иванов . – Тамбов: Изд-во Тамб . Госта , 2005. – 80 с.

4. Офіційний сайт державного комітету статистики України [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр ://www.ukrstat.gov.ua