X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

Гречаниченко Є. О

Донецький національний технічний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКІВ ЗБУТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Збут є важливим елементом у діяльності підприємства. Але на даному етапі економічного розвитку інноваційній діяльності приділяється не менше уваги. Завдяки виробництву інноваційної продукції підприємство може закріпитися на ринку, розширити межі свого впливу, стати більш конкурентоспроможним.

Інноваційна продукція – нові конкурентоздатні товари чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим Закон України «Про інноваційну діяльність» (ст. 1,15) м. Київ, 4 липня 2002 року   №   40-ІV .

Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає таким вимогам:

а) вона є результатом виконання інноваційного проекту;

б) така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку, є конкурентоздатною і має суттєво вищі техніко-економічні показники.

Однак під час здійснення збутової діяльності інноваційної продукції, підприємства стикаються із непередбачуваними обставинами, які в підсумку призводять до появи негативних наслідків. Саме тому брати ризик до уваги у збутовій діяльності інноваційної продукції є надзвичайно актуальним умовах сучасного економічного середовища.

  Під збутовою діяльністю розуміють цілісний процес, що охоплює планування обсягу реалізації товарів з урахуванням рівня прибутку, що намічається; пошук і вибір найкращого партнера – постачальника (покупця); проведення торгів, включаючи встановлення ціни, відповідній якості товару і інтенсивності попиту; виявлення і активне використання факторів, здатних прискорити збут продукції і збільшити прибуток від реалізації.

Питанням ризику збуту інноваційної продукції займалися такі науковці як: О. А. Виноградов, В. М. Гриньова , С. М. Ілляшенко , В. Я. Кардаш , Ю. В. Каракай , І. Ф. Лорві , У. М. Семочко , В. Ю. Харчук, Н. І. Чухрай.

Метою дослідження є ризики які виникають під час збутової діяльності інноваційної продукції.

Ризик трактують як:

– ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у порівнянні з прогнозованим варіантом;

– небезпека виникнення непередбачуваних втрат у зв’язку зі зміною умов функціонування та певними несприятливими обставинами;

– загроза втрати ринковим суб’єктом частини доходів у результаті здійснення певної виробничої або фінансової діяльності;

– ситуацію, коли рішення приймається на основі достатнього обсягу інформації, направлене на досягнення конкретної цілі, але майбутні результати різноманітних альтернатив можуть змінюватись;

– ризик – рівень непевності настання якого-небудь фінансового випадку (в нашому разі, пов’язаного з збутом).

  Збутовий ризик – це можливість виникнення визначених подій та їх наслідків, які ускладнюють чи роблять неможливим досягнення цілей на окремих етапах збутової діяльності чи цілком у сфері збуту.

У діяльності підприємств виділяють два види збутових ризиків – мікроризики , обумовлені суб’єктивними факторами, діючими на рівні підприємства та макроризики , які обумовлені об’єктивними факторами, діючими на рівні країни.

Серед макроризиків виділяють: інфляційний, податковий ризик, ризик законодавчих змін, політичний ризик, зовнішньоекономічний ризик. До мікроризиків відносяться ризики пов'язані з:

– ризиком недостатньої сегментації ринків збуту;

– ризиком помилкового вибору цільового сегмента ринку;

– ризиком помилкового вибору стратегії збуту продукту;

– ризиком неправильної організації та отримання недостовірних результатів маркетингових досліджень;

– ризиком помилкового ціноутворення;

– ризиком невдалої організації мережі збуту і системи просування товару до споживача. Першим етапом на шляху мінімізації ризиків є аналіз чинників, що призводять до появ останніх, а саме:

– непередбачувані та недобросовісні дії контрагентів;

– короткий термін, необхідний для реалізації інноваційної продукції;

– втрата каналів збуту;

– перевищення кінцевої вартості інноваційного продукту над початковою;

– не прогнозовані зміни у смаках споживачів та потребах ринку;

– коливання цін на вхідні ресурси;

– зміна кон'юнктури ринку;

–        зміною обсягів ринків продукції.

 

Таблиця 1. Способи мінімізації ризиків,

що впливають на збутову діяльність підприємства ( Лорві І. Ф.)

Види збутових ризиків

Шляхи мінімізації збутових ризиків

Макроризики

Інфляційний ризик

Моніторинг макроекономічної ситуації й інфляційних факторів. Проведення державних операцій тільки на умовах оплати по факту

Податковий ризик

Моніторинг податкового законодавства

Ризик законодавчих змін

Моніторинг законодавчих актів, що регулюють підприємницьку діяльність

Політичний ризик

Прогнозування внутрішньої політичної ситуації в країні. Стратегічне
планування діяльності підприємства.

Зовнішньоекономічний ризик

Моніторинг зовнішньоекономічної ситуації в державі. Оперативне реагування на зміни законодавства у сфері зовнішньоекономічної політики

Мікроризики

Ризик недостатньої сегментації ринку

Проведення комплексного маркетингового дослідження.

Ризик помилкового вибору цільового сегмента ринку

Вивчення та аналіз стану попиту. Прогнозування зміни смаків та уподобань споживачів.

Ризик помилкового вибору стратегії збуту

Прогнозування циклічних коливань кон'юнктури ринку, їхній облік в інвестиційних та виробничих планах. Підбір кваліфікованого персоналу у відділ збуту

Ризик отримання недостовірних
результатів маркетингових досліджень

Професійна підготовка і перепідготовка маркетологів-дослідників. Організація контролю за проведенням маркетингових досліджень

Ризик помилкового ціноутворення

Розробка ефективної стратегії ціноутворення з врахування стадії ЖЦТ; зміни цін постачальників на основі види ресурсів; політики ціноутворення конкурентів та інших ціноутворюючих факторів

Ризик невдалої організації мережі збуту і системи просування товару до споживача

Ретельний підбір комерційних посередників з урахуванням їх переваг та недоліків. Розробка комунікаційного бюджету з урахуванням кон`юнктури ринку і можливостей підприємства. Своєчасне здійснення корегування щодо комунікаційних заходів

 

Отже, ризики збуту інноваційної продукції надзвичайно багатогранна та динамічна категорія, яка характеризується великою кількістю ризикоутворюваних факторів. Їх вивчення може допомогти підприємству на шляху до зменшення негативного впливу даної категорії на збут продукції.