X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

К. е. н. Балашова Р. І., Яська Я. О.

Донецький інститут туристичного бізнесу, Україна

Корпоративна політика

в діяльності туристичних центрів

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах в економіці України є доцільним удосконалення к орпоративної політики для розвитку туристичних центрів. К орпоративна політика туристичного центру – це система організаційно-економічних, правових, соціальних й управлінських відносин між економічними суб'єктами, інтереси яких пов'язані з діяльністю та розвитком центру.

Всі учасники корпоративних відносин працюють над виконанням сумісних цілей, зокрема: створення життєздатної прибуткової туристичної політики, яка забезпечить випуск високоякісних послуг та характеризується високим іміджем й бездоганною репутацією; зростання вартості матеріальних й нематеріальних активів туристичного центру, зростання котирувань її акцій й забезпечення виплати дивідендів; отримання доступу до зовнішнього фінансування; отримання доступу до трудових ресурсів; збільшення робочих місць і посилення економіки регіону.

Разом з тим, кожного учасника корпоративних відносин характеризують власні інтереси і розбіжності, деякі з них можуть призвести до розвитку корпоративних конфліктів. Одночасно належне корпоративне управління, як частина корпоративної політики, сприяє їх запобіганню, а у разі виникнення – їх вирішенню у формі передбачених процесів і структур. Такими елементами є функціонування різних органів управління, регулювання відносин між ними, забезпечення рівноправного ставлення, розкриття належної інформації, ведення обліку та фінансової звітності згідно з чинними стандартами тощо.

Аналіз літературних джерел. Сучасні автори М. П. Мальська [1], Г. Ю. Штерн [2], Р. І. Балашова [3; 4], вже розглядали питання корпоративної політики, управління та окремо діяльності туристичних центрів. Але досліджень корпоративної політики, що є властивою для діяльності туристичних центрів ще недостатньо.

Корпоративна політика туристичного центру включає н аявність у персоналу організації загального розуміння корпоративної ідеології, візуальну символіку корпоративної ідеології, поведінку туристичного центру у відповідності з корпоративною політикою [1–3]. Узагальнюючи дослідження, які, концентруючись на проблемах функціонування туристичного центру, дозволяють стверджувати, що структура туристичних центрів включає в себе безліч різних об'єктів, необхідно формувати його корпоративну політику, яка узагальнює та поєднує їх [3; 4]. а Мета даної роботи – розглянути особливості формування корпоративної політики туристичних центрів та сучасні тенденції її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Сукупність цінностей, принципів, норм, правил діяльності здійснюють беззаперечний вплив на корпоративну політику підприємства. Важливим чинником діяльності туристичних центрів на території є розвиток сфери послуг та можливість перерозподілу трудових ресурсів з іншими підприємствами.

Дослідження територіального розміщення туристичних центрів та пов’язаних з ними інфраструктури доріг, комунікацій, промислових об’єктів (заводи, фабрики, комбінати, шахти) є базою для розвитку туризму.

Основні заходи, направлені на позитивні зміни у процесі управління корпоративною політикою туристичного центру виявлено такі: послідовна взаємодія функцій, обов’язків та відповідальності на всіх рівнях управління діяльністю туристичного центру, що включає оцінку діяльності, постановку завдань, бізнес - планування роботи; формалізація поставлених завдань і прогнозованих значень показників економічного розвитку; підвищення вимог до кваліфікаційного рівня співробітників у рамках оцінки та планування; аналіз причин відхилення фактичних значень показників економічного розвитку від прогнозованих; поєднання оцінки результатів діяльності і постановки завдань з перспективним плануванням, прогнозуванням, бюджетуванням.

Для спрощення і більшої оперативності взаємодій в межах корпоративної політики у таких багаторівневих структурах, якими є туроператори, інформацію і звіти можна надавати паралельно в підрозділи різних рівнів: до функціонального підрозділу фінансового відділу, керівництву та до безпосередніх виконавців, менеджерів всіх відділів туристичного центру.

Виявлені фактори і умови, що впливають на сталий розвиток туристичного центру, охоплюють різні види людської діяльності і участь різних підприємств галузей народного господарства. Фактори впливу взаємозалежні і повинні враховуватися у всій своїй сукупності при плануванні подальшого розвитку туристичного центру. Оцінка факторів впливу є складним та наступним завданням після аналізу, що дозволяє більш об’єктивно обґрунтувати напрямки та засоби покращення ситуації щодо сталого розвитку туристичного центру.

Висновки та рекомендації. Для забезпечення ефективного функціонування туристичного центру необхідно розробити підхід до визначення пріоритетних чинників корпоративної політики туристичного центру. Об’єктивність і повнота оцінки корпоративної політики дозволяють активно впливати не тільки на поточний стан, але і на тенденції розвитку, встановлювати розміри туристичних центрів. Для досягнення рівня конкурентоспроможності, необхідного в сучасних умовах, керівництву туристичних центрів необхідно значно розширити корпоративну політику на використання інфраструктури території, досвід передових компаній світу у формуванні належного рівня сучасних інструментів корпоративної політики.

 

Список використаних джерел:

1.       Мальська М. П. Корпоративне управління теорія та практика: навч посіб . / М. П. Мальська . – Львів: Львівська політехніка, 2008. – 308 с.

2.        Штерн Г. Ю. Корпоративне управління: навч . посіб . / Г. Ю. Штерн – Х.: ХНАМГ, 2005. – 243 с.

3.       Балашова Р. Развитие туристических центров как направление повышения эффективности туризма / Р. Балашова // Современные проблемы социально-экономического развития и информатизации : нове вызовы и перспективы ; мат-и Міжнар . наук.-практ . конф ., Кутаїсі, 26–27 жовт . 2013 р.: зб. тез доп . – Кутаїсі: КНУ, 2013. – С. 23–27 .

4.       Balashova R. Methodological features of business planning for tourist center / R. Balashova , V.Nakalyuzhnyy // Научные и практические проблемы создания и функционирования туристических центров и тематических парков : V Междунар. научн.-практ. конф . – Донецк : ДИТБ, 2005. – С. 126–128.