X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

К. е. н. Киш Л. М., Бондарчук О. С., Підвальний В. В.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ СТОВ «РОСІЯ»

Управління активами підприємства є важливою складовою частиною загальної системи управління його фінансовою діяльністю. Воно дозволяє вирішувати різноманітні задачі фінансового менеджменту і підпорядковане його головній цілі.

В свою чергу, активи ( аssets )   – це все майно, яким володіє підприємство (готівка, дебіторська заборгованість, обладнання та майно підприємства) або, іншими словами, це засоби суб’єкта господарювання, які потрібні для його функціонування у різних формах діяльності з метою одержання прибутку [3].

Для визначення структури активів (або пасивів) підприємства, нерідко використовують структурний аналіз, метою якого є вивчення структури і динаміки засобів підприємства і джерел їх формування, щоб ознайомити з фінансовим станом загалом [6].

Активи СТОВ «Росія» складаються з необоротних та оборотних. Тому найточніше загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів, який обчислюють за формулою:

Ко /н= Оборотні активи/Необоротні активи.

Під час внутрішнього аналізу структури активів варто з’ясувати причини різкої зміни коефіцієнта (якщо це було) за звітний період. Попередній аналіз структури активів проводимо на основі даних табл. 1.

Таблиця 1. Динаміка структури активів СТОВ «Росія» за 2012, тис. грн

Показник

Абсолютні величини

Частка у загальній величині активів,   %

Зміни

На поча­ток року

На кінець року

На початок року

На кінець року

В абсол .

велич.

У час­тках

Необоротні активи

2172

1810

42,7

41,1

-362

-1,6

Оборотні активи

2913

2591

57,3

58,9

-322

1,6

Разом

5085

4401

100,0

100,0

-684

х

Коефіцієнт спів­відношення

1,34

1,43

х

х

х

х

Джерело: Форма № 1 «Баланс».

По результатам таблиці, можемо побачити, коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів збільшився, причиною є зниження вартості активів підприємства. Необоротні активи зменшились в абсолютних величинах становить 362 тис. грн., а у частках 1,6 %. Аналогічна ситуація і з оборотними активами: вони також зменшились на 322 тис. грн. Це свідчить про втрату корисності активів.

Корисність активу – це його здатність приносити підприємству прибуток (гроші) [2].

Коли найбільша частина необоротних активів представлена виробничими основними засобами і незавершеним будівництвом, характеризує орієнтацію на створення матеріальних умов розширення основної діяльності підприємства. Визначаючи тип стратегії, необхідно зважити на переоцінювання основних засобів. Тому, необхідно, визначити динаміку структури необоротних їх активів. В табл. 2 представлені лише ті необоротні активи, які належать СТОВ «Росія».

Таблиця 2. Динаміка структури необоротних активів СТОВ «Росія» за 2012, тис. грн

Показник

Абсолютні величини

Частка у загальній величині активів,   %

Зміни

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

В абсол. велич.

У част­ках

Незавершені ка­пі­тальні інвестиції

85

85

3,9

4,7

0

0,8

Основні засоби

1532

1273

70,5

70,4

-259

-0,1

Довгострокові біологічні активи

555

452

25,6

24,9

-103

-0,7

Разом необоротних активів

2172

1810

100

100

-362

х

Джерело: Форма №1 «Баланс».

Проаналізувавши табл. 2, можна зробити висновок, що зменшились такі необоротні активи, як: основні засоби (на 259 тис. грн ) і довгострокові біологічні активи (103 тис. грн ). Лише незавершені капітальні інвестиції залишились незмінними.

Особливу увагу приділяють вивченню стану основних засобів, тому що вони становлять велику частку в довгострокових активах підприємства. Зміна суми за цією статтею може статися як за рахунок збільшення (зменшення) кількості машин, обладнання, будинків, споруджень, так і за рахунок підвищення вартості новопридбаних об'єктів і переоцінки старих у зв'язку з інфляцією.

Також зробимо аналіз оборотних активів СТОВ «Росія» (табл. 3).

Таблиця 3. Динаміка структури оборотних активів СТОВ «Росія» за 2012 рік, тис. грн

Показник

Абсолютні величини

Частка у загальній величині активів,   %

Зміни

На початок року

На кінець року

На початок року

На кінець року

В абсол. велич.

У част­ках

Виробничі запаси

313

448

10,7

17,4

135

6,7

Поточні біологічні активи

839

415

28,8

16,0

-424

-12,8

Незавершене ви­роб­ництво

464

506

15,9

19,5

42

3,6

Готова продукція

685

483

23,6

18,6

-202

-5

Товари

-

8

-

0,3

8

0

Дебіторська за­бор­гованість

610

727

20,9

28,0

117

7,1

Дебіторська за­бор­­гованість за розрахунк .

-

3

-

0,1

3

0

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1

0,1

0,1

1

0

Разом оборотних активів

2913

2591

100

100

-322

-

Джерело: Форма №1 «Баланс».

З даних табл. 3, бачимо, що за 2012 р. знизились такі необоротні активи, як: поточні біологічні активи і готова продукція. По всім іншим активам спостерігається невелике збільшення.

Далі зробимо оцінку прибутковості діяльності даного підприємства, де побачимо наскільки ефективно воно працює. Якщо при структурному аналізі ми використовували дані лише за 2012 рік, то при оцінці прибутковості візьмемо дані за останні три роки (табл. 4).

Таблиця 4. Оцінка ефективності використання активів СТОВ «Росія», тис. грн

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхи­лення,   +/-

Рентабельність активів (всього капіталу),   %

3,1

3,1

2,2

-0,9

Коефіцієнт оборотності дебіторської за­бор­гованості

-

0,0005

-

-

Коефіцієнт оборотності кредиторської за­бор­­гованості

0,2

0,04

0,04

-0,16

Коефіцієнт оборотності матеріальних за­па­сів

1,4

0,34

0,4

-1

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

1,9

0,66

0,76

-1,14

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

2,2

0,7

0,8

-1,4

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

1,8

0,47

0,54

-1,26

Джерело: Форма №1 «Баланс». .

З табл. 4 видно, що у господарства низька рентабельність активів (близько 2–3 %) це свідчить про низьку частку отриманого прибутку на суму загальних використаних активів. Підприємство не має дебіторської заборгованості, а має лише незначну частку кредиторських коштів у загальній структурі капіталу. У 2012 році значно знизився рівень фондовіддачі, що свідчить про зниження ефективності використання основних засобів у господарстві.

Для покращення діяльності СТОВ «Росія», пропонуємо нову структуру активів на майбутнє. З аналізу вищеподаних таблиць, видно, що за 2012 р. зменшились такі необоротні активи, як основні засоби і довгострокові біологічні активи, а з оборотних суттєво-поточні біологічні активи і готова продукція. Через, що знизилась рентабельність по активам в цілому. Тому СТОВ «Росія» повинно працювати над збільшенням ефективності управління саме цих активів.

За допомогою таких заходів,як своєчасна заміна і мобілізація морально застарілого устаткування, організації прискореного введення в експлуатацію придбаної нової техніки; удосконаленню організації матеріально-технічного забезпечення підприємств та технічного обслуговування сучасних систем машин можливо поліпшити роботу основних засобів. Що стосується готової продукції, то необхідно провести зміни в сфері обігу, наприклад, удосконалення маркетингової діяльності підприємства; прискорення процесу реалізації готової продукції;стимулювання збуту продукції. В залежності від того, яким чином були створені біологічні активи, залежить які витрати будуть включені у собівартість готової продукції.

Список використаних джерел:

1. П ( С ) БО 2 «Баланс».

2. П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів».

3. Глосарій (тлумачний словник) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/glossary/

4. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку 2001: навч . посіб . / Н. М. Грабова; під ред. М. В. Кутельного . – 2008. – 272 с.

5. Кондратьев О. В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники / О. В. Кондратьев . – Фінанси України. – 2006. – № 11.

6. Структурний аналіз активів і пасивів підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http:// www.pidruchniki.ws /10981205/ ekonomika /