X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

Мамалига С. В., Захарчук І. С.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ

 

Діяльність суб’єктів бізнесу в нинішніх умовах господарювання пов’язана з ринковими відносинами. І як відзначає Т. Л. Мостенська, ключовим чинником ефективності будь-якої організації в сучасних умовах виступає маркетинг [5, с. 7].

Термін «маркетинг» з’явився у Сполучених Штатах Америки в процесі пошуку місцевими фермерами ринку збуту для своєї продукції. Йшлося про оволодіння ринком – Market Getting. Пізніше в результаті контамінації цих двох слів утворилося одне – маркетинг (marketing).

Існують більше двох тисяч його трактувань. Основна проблема полягає в тому, що це поняття має кілька значень, поєднуваних тим самим англомовним терміном «маркетинг» [1, с. 12].

Сучасна економічна література наводить різні погляди на визначення маркетингу (табл. 1).

 

Таблиця 1. Дефініція сутності «маркетинг» в наукових дослідженнях

Автор (автори)

Визначення

Котлер Ф., Армстонг Г., Сондерс Д.

[6, с. 34]

Маркетинг – це соціальний і управлінський процес, за допомогою якого окремі особи і групи осіб задовольняють свої потреби за допомогою створення товарів і споживчих цінностей і взаємообміну ними

Ламбен Ж-Ж.

[3, с. 4]

Маркетинг – це соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і бажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного обміну товарами і послугами, що становлять цінність для покупця

Мороз Л. А., Чухрай Н. І.

[4, с. 10]

Маркетинг – діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів

Мостенська Т. Л.

[5, с. 12]

Маркетинг – система організації та управління господарською діяльністю, зорієнтована на потреби ринку та максимально можливе задоволення потреб і запитів споживачів

Павленко А. Ф., Войчак А. В.

[7, с. 11]

Маркетинг – це аналіз, планування, реалізація і контроль за втіленням комплексу маркетингових рішень щодо продукту фірми, його ціни, системи просування і розподілу, а також надій і чекань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей і задач, що виникають перед фірмою, що прагне завоювати цільовий ринок

 

Приведені у табл. 1 трактування маркетингу підтверджують, що одні фахівці розглядають структуру цього терміна як дієслова market (продавати, збувати) і суфікса -ing, що вказує на активну діяльність. У дослівному перекладі marketing – збут, продаж. Інші, розглядають «market» як іменник «ринок», перекладають marketing як «створення ринку», «ринковедення», «діяльність у сфері ринку». У зв’язку з тим, що не знайшлося в літературі підходящого еквівалента, термін залишився не перекладеним, а відповідна наука і практика так і були названі – «маркетинг» [1, с. 12].

Причина великої розмаїтості визначень маркетингу, як відзначають М. І. Бєлявцев та Л. М. Іваненко, полягають у специфіці і масштабах проблем, розв’язуваних у процесі виробництва, збуту, реклами, технічного обслуговування і т. д. [1, с. 13].

Серед ключових понять маркетингу науковці виділяють: ринок, потребу, нестаток, запити та бажання, товар та послуги, обмін, угоду, споживчу цінність та задоволеність, покупку (рис. 1).

 

Рис. 1. Схема взаємозв’язку ключових понять маркетингу

(Джерело: Сформовано авторами за даними: [1, с. 21; 2, с. 15])

 

Аналіз й рисунка 1 свідчить, що нестатки, потреби і запити споживачів породжують бажання та створюють попит на певні товари і послуги. Залежно від задоволення потреб та купівельної спроможності споживачі здійснюють купівлю товарів. Купівля, в свою чергу, характеризується процесом обміну цінностями між покупцем і продавцем та зумовлює існування ринку.

Маркетинг як процес передбачає обмін між двома сторонами – продавцем та покупцем, кожна з яких отримує те, що їй потрібно: покупець – товари, послуги, а продавець – прибуток або інший фінансовий чи не фінансовий зиск [2, с. 16].

Проведені дослідження дали можливість визначити, що маркетинг – це система організації і збуту товарів та послуг, спрямована на задоволення потреб і запитів суб’єктів ринку, а також на одержання прибутку підприємствами на основі вивчення і прогнозування маркетингового середовища.

Серед основних завдань маркетингу можна виділити: виявлення існуючих і потенційних бажань та попиту на товари та послуги; організація науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт для створення конкурентоспроможної продукції; планування і координація виробничої, збутової та фінансової діяльності фірми; організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції; реалізація політики ціноутворення; комунікація маркетингу; аналіз маркетингової діяльності та контроль її здійснення.

 

Список використаних джерел:

1.       Бєлявцев М. І. Маркетинг: навч. посіб. / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

2.       Гаркавенко С. С. Маркетинг: підруч. / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

3.       Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж-Ж. Ламбен; пер. с франц. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.

4.       Мороз Л. А. Маркетинг: підруч. / Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай; за ред. Л. А. Мороз. – 2-е вид. – Львів: Львівська політехніка, Інтелект-Захід, 2002. – 244 с.

5.       Мостенська Т. Л. Основи маркетингу: навч. посіб. / Т. Л. Мостенська. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.

6.       Основы маркетинга / [Ф. Котлер, Г. Армстонг, Д. Сондерс. и др.]. – 2-е европ. изд. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2000. – 944 с.

7.       Павленко А. Ф. Маркетинг: навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1999. – 84 с.