X Международная научно-практическая Интернет-конференция «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЫБОРА УКРАИНЫ» (21–22 ноября 2013 года)

К. т. н. Яремко С. А., Панасюк М. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету,Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

 

Комп’ютерні інформаційні системи та технології докорінним чином змінюють управління підприємством. Управління сучасним підприємством є складним комплексним завданням, що вимагає організації ресурсів різного роду. До таких ресурсів відносяться, зокрема, інформаційні системи, що забезпечують автоматизацію бізнес-процесів підприємства [1]. Знаходження оптимального управління, яке визначає найбільшу ефективність результатів функціонування, передбачає побудову моделей об'єктів управління, а також рішення багатокрокової задачі знаходження оптимального управління при заданому функціоналі ефективності функціонування.

Рішення даної проблеми неможливе без використання інформаційних технологій, які базуються на сучасній комп'ютерній техніці. Теоретичні і практичні питання аспекти цієї проблеми були досліджені в роботах як західних, (Т. Мейора , І. Стікула , А. Коберна ) так і українських вчених (М. Македонського, М. Матвєєва, Ю. Петрова, Ю. Рум’янцева , К. Красноперова , А. Матвієнка).

Проте дослідження розвитку інформаційних технологій для управління підприємством із врахуванням нових концепцій в сучасних умовах потребують подальших досліджень.

Створення сучасного підприємства (компанії або корпорації) – це два взаємопов’язаних процеси, основними напрямками та завданнями яких є:

1.     Формування виробничо-управлінської структури, яка породжує масивні потоки інформації.

2.     Формування структури,яка здійснює управління цими потоками,яку прийнято називати комплексною автоматизацією [2].

Сучасні ІС будуються на архітектурі «клієнт-сервер», де центр (сервер) та периферія (клієнт) розподіляють між собою функції з обробки інформації. Це, з одного боку, є перевагою, адже інформаційний ресурс – один на всіх, але підхід до нього у кожного свій, проте керувати та контролювати інформаційні системи досить важко. Тому, почав розвиватися ще один підхід до створення ІС, які поєдную ідеологію « мейнфрейм » – великі ЕОМ, у яких інформація, створена на підприємствах зберігалась та проходила стадії обробки централізовано та ідеологію «клієнт-сервер». Робота спрощується, адже дані та програми вже не можна розмістити у тому ж об’ємі, що й на персональному комп’ютері, проте, у разі необхідності їх можна імпортувати з центрального сховища. Програмні засоби, які дозволили реалізувати цей підхід з’явилися в мережі Інтернет. Тому, при перенесенні на корпоративний рівень – вони отримали назву Інтранет. Для автоматизації управлінських процесів підприємство повинно пройти три етапи створення ІС: передпроектний (постановка проблем та цілей, дослідження підприємства, аналіз поточної ситуації та чіткі плани щодо необхідної реорганізації); проектний (створення проекту та підбір необхідних технічних та програмних засобів для його реалізації), після проектний (застосування та експлуатація).

Проходження усіх цих етапів підтверджує шанси підприємства на успіх,що підтверджено досвідом компаній, які займаються розробкою ІС або системною інтеграцією. За останні десятиріччя була розроблена філософія управління виробничим підприємством,стандартні формати управління,які допомагають досягти оптимізації управління бізнесу. Сучасна версія даних стандартів управління називається MRP II – планування ресурсів підприємства. Вони використовується в усіх системах класу ERP ( Enterprise Resource Planning ), таких як R/3, BAAN, Oracle Application та інші [3]. Подібні засоби допомагають автоматизувати виконання наступних функцій: оцінка можливості виконання плану виробництва з основних ресурсів підприємства; формування програми забезпечення ресурсами; формування виробничої програми; формування програми збуту; коректування плану виробництва та виробничих нормативів; формування фінансово-економічних звітів. Такі моделі досить часто побудовані за принципом визначення цільової функції підприємства та завдання системи обмежень, у яких йому доводиться функціонувати. При практичній роботі з інформаційними системами процедура визначення необхідних параметрів задачі автоматизована, проте, внутрішнє значення алгоритмів може бути невідомим. При вирішенні оптимізаційних задач для підприємств можна виокремити наступні аспекти: методичний (змістовий), інформаційний та технічний. Методичний аспект пов'язаний із самою постановкою моделі. Ще декілька десятиліть назад існувала проблема технічної реалізації математичних моделей,але при існуючих на сьогоднішній день технічних можливостях сучасних комп’ютерів, дана проблема принципових труднощів не викликає.

Інформація як сукупність даних і знань характеризує рівень організаційного розвитку системи і є її основним компонентом. Наскільки ефективні процеси збирання, накопичення, зберігання, пошуку, передавання та методів опрацювання інформації, настільки дієва й уся система управління виробництвом у цілому.

Для українських підприємств більш оптимальним шляхом є перебудова своїх господарських процесів відповідно до функціональних можливостей ЕRP-систем [4]. Ці системи мають в своїй основі процесний підхід, виділяючи основні і допоміжні процеси, таким чином дають змогу комплексно оптимізувати наявні бізнес-процеси. Економічну ефективність від впровадження можна досягти за рахунок використання основних принципів технології оптимізації бізнес-процесів, що вказують на особливості опису, моделювання і вибору способу оптимізації.

Таким чином, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день впровадження новітніх інформаційних систем та технологій є привілеєм не лише корпорацій, але й малих підприємств, які дають змогу оптимізувати управлінські процеси.

 

 

Список використаних джерел:

1.        Терещенко М. А. Інформаційні технології в процесі управління підприємством / М. А. Терещенко. – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2012. – 6 с.

2.        Пляшкевич О. М. Моделі, методи інформаційних технологій оптимізації управління сільскогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 « Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології» / О. М. Пляшкевич . – Херсон, 2005. – 20 с.

3.       Оценка ефективности ERP системы [Електронний ресурс] / Ю. Л. Терехов . – Режим доступу: http://www.citforum.ru/consulting/ERP/atk_tco.shtml

4.       «7 нот менеджмента ». Настольная книга руководителя : в 6 кн. / [А. Бочкарев , В. Кондратьев , В. Краснова и др.]. – М.: Эксмо , 2008. – Кн. 5. – 976 с.