VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

К. психол . н. Овчар О. М.

Одеський регіональний інститут державного управління, Україна

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

Одним з основних напрямів державної політики України є забезпечення інтеграції держави в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі [1]. З підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, відносини України та ЄС буде виведено на рівень асоціації, що, зокрема, передбачатиме проведення системних та комплексних внутрішньодержавних реформ з метою досягнення нашою державою критеріїв членства в ЄС [2].

Реалізація стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та співробітництво з НАТО можливі лише за умови забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями, які володіють знаннями і навичками, необхідними для виконання завдань з реалізації державної політики у цій сфері, зокрема з підготовки і виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і відповідних річних національних програм Україна – НАТО та інших заходів [3].

Причому це стосується не тільки працівників центральних установ, а переважно працівників місцевого та регіонального рівнів. Практика свідчить, що саме фахівці, які обіймають посади нижчих категорій, відіграють вагому роль у безпосередній реалізації завдань політики європейської інтеграції України, і, відповідно, потребують підвищення кваліфікації.

На сучасному етапі реалізації політики європейської інтеграції органи державної влади та органи місцевого самоврядування найбільше потребують фахівців, що володіють орієнтованими на практику знаннями та навичками. Тому варто надавати перевагу навчанню фахівців у формі підвищення кваліфікації, і, відповідно, скоротити підготовку та перепідготовку. Досвід країн Центральної та Східної Європи свідчить, що для поліпшення ситуації, яка склалася, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з відповідних питань повинні пройти не менш як 30 відсотків державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [4]. Особливу увагу бажано приділяти врахуванню специфіки цільових груп слухачів при розробці навчальних програм та безпосередньо в навчальному процесі. Це має забезпечити відповідність тематики навчальних програм потребам практичної діяльності державних службовців та отримання фахівцями поглиблених знань з питань, які необхідні для виконання покладених на них завдань.

Вважаємо за доцільне впровадити підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за заочно-дистанційною формою відповідно до розробленого тематичного короткотермінового семінару на тему: «Сучасні євроінтеграційні процеси та стан взаємовідносин України – ЄС». Навчальний термін проведення однокредитного тематичного короткотермінового семінару за заочно-дистанційною формою підвищення кваліфікації розрахований на 30 діб.

Перший день – настановча сесія в очному режимі з обов’язковим вступним тестуванням (можливі два варіанти проведення: на учбовій базі ОРІДУ; чи виїзд працівників Управління Підвищення Кваліфікації Кадрів, викладача кафедри європейської інтеграції інституту до органу публічної влади); 4 тижні (28 дня) – навчання слухачів в дистанційному режимі; останній день – проведення екзаменаційної сесії в очному режимі під час якої кожен слухач захищає індивідуальне навчально-практичне завдання. При проведенні тематичного семінару використовуються не тільки технології інформування, але і методи комунікації (семінар у режимі форуму, ведення сторінки в соціальних мережах). Важливо орієнтуватися на використання сучасних методів донесення інформації, тому для методичного забезпечення тематичного семінару підготовлена та постійно оновлюється бібліотечка електронних видань та адреси Інтернет–сайтів , використовуються інформаційні продукт ЄС з відповідною адаптацією до українського середовища.

Досвід проведення трьох відповідних семінарів, на які були залучені державні службовці структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, Овідіопольської районної державної адміністрації та посадові особи виконавчих органів Одеської міської ради у загальній кількості шістдесят осіб, засвідчив значний потенціал такої форми підвищення кваліфікації. Абсолютна більшість слухачів позитивно оцінили форму та якість проведення тематичного семінару.

Серед виявлених проблемних питань в першу чергу відзначаємо недостатню оснащеність комп’ютерами районних адміністрацій а також низькій рівень технічної підготовки працівників, що недає можливості якісно проводити заняття у дистанційному режимі. Потребує вдосконалення методика проведення тематичного семінару – збільшення часу аудиторних занять із залученням викладача та знаходження можливості проведення семінарського заняття у режимі відео-конференції.

Вважаємо, що розширення можливостей підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з використанням заочно-дистанційної форми навчання в умовах обмеженого фінансування буде сприяти забезпеченню розвитку кадрового потенціалу для реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.

 

Список використаних джерел:

1.             Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . zakon 2. rada . gov . ua / laws / show /2411-17

2.             Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року №168-р Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd

3.             Аналіз виконання у 2008–2009 роках Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України (Київ, березень 2010) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . ueplac . kiev . ua / ua / events /2010/20100312

4.             Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року №974 Про затвердження Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008–2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// www . zakon 1. rada . gov . ua / laws / show /974-2008-% D 0% BF