VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Лошак В. О.

Одеський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: НАУКОВО-ПРАВОВІ ВИТОКИ

 

Стаття 1 нині діючої Конституції України говори, що: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава» [1].

Соціальна держава, у відмінність, наприклад, від держави класового, олігархічного, корпоративно-бюрократичного типу, охороняє й забезпечує інтереси невеликих груп, інтереси меншостей населення, і при цьому служить всьому суспільству в цілому, прагне до виключення або зменшення невиправданих соціальних розходжень, забезпечує соціальну захищеність особистості. Одним із основних напрямків соціальної політики України є формування «середнього класу», як гаранта стабільності суспільства. Ця політика, чітко прослідковується в Національному плані дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому Указом Президента України від 12.03.2012 року № 128 [3] (далі – Програма). Зокрема, розділом «Реформування системи соціальної підтримки та послуг» (пункт 49.1 «Реформування системи соціальних послуг») заплановано впровадження нового механізму фінансового забезпечення надання соціальних послуг при здійсненні видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів через затвердження державних стандартів надання соціальних послуг. Це після підготовлення нормативно-правова база дасть змогу для переходу на нову модель використання бюджетних коштів: від утримання державних та комунальних закладів до оплати відповідних соціальних послуг. І це є значним кроком вперед на шляху до повного та якісного задоволення потреби населення. У відповідності з пріоритетами розвитку держави, що визначені у Програмі, Кабінетом Міністрів України було схвалено розпорядження «Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг» від 08.08.2012 р. № 556-р [4] та затверджено план заходів на 2013–2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг (розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. № 208-р) [2] (далі – план заходів). Пунктом 3 плану заходів передбачено внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань організації надання соціальних послуг. Подібні ідеї відбиваються і в проекті Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [5] (далі – Концепція).

Існуюча в Україні система місцевого самоврядування на сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Перед місцевим самоврядуванням постали виклики, які потребують ефективного та швидкого реагування, серед основних – тенденція до погіршення якості та доступності адміністративних, соціальних та інших послуг через ресурсну неспроможність переважної більшості органів місцевого самоврядування щодо здійснення власних і делегованих повноважень. Через це метою Концепції є визначення напрямів, механізмів та строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, спроможної максимально забезпечити передовсім надання якісних та доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, становлення інститутів демократії участі, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

З цього добре видно, що на сьогоднішній день значна увага приділяється реформуванню системи соціальних послуг. Для найбільш ефективного результату залучається досить різноманітне коло учасників даного процесу: міністерства, місцеві державні адміністрації, всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування, громадські об’єднання тощо. Заплановані досить адекватні та реальні для виконання заходи: розроблення та впровадження державних стандартів соціальних послуг; затвердження: методики розрахунку вартості соціальних послуг та методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, що надаються суб'єктами надання таких послуг, нормативу фінансування отримувача соціальних послуг, що надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг тощо.

Звичайно, не можна не погодитись із Л. П. Шумною в тому, що розвиток національної системи надання соціальних послуг не може орієнтуватися на короткострокові завдання, а повинен відбуватися відповідно до стратегічних напрямків державної соціальної політики [ 6 ].

Проаналізувавши наукові погляди та існуючі концепції можна зробити такі висновки: поняття системи соціальних послуги та якості їх надання є складними та багатогранними категоріями. Сучасні реалії вимагають більш повного опису всіх існуючих підходів щодо їх розуміння, відпрацювання Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, для реалізації кінцевої мети – сформування цілісної, гармонійної системи надання соціальних послуг населенню на місцях.

 

Список використаних джерел:

1.              Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2.              Про затвердження плану заходів на 2013 – 2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 р. № 208-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. zakon3.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-р

3.              Про затвердження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка , ефективна держава»: указ Президента України від 12.03.2012 р. № 187. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/main

4.              Про схвалення Стратегії реформування системи соціальних послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серп. 2012 р. № 556-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/main

5.              Проект Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auc.org.ua/webform/kontseptsiya-reformuvannya-mistsevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoi-organizatsii-vladi-v

6.              Шумна Л. П. Соціальні послуги: спроба визначити правову природу / Л. П. Шумна // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки ; гол. редкол. Ю. С. Шемшученко. – К., 2011. – Вип. 54 . – С. 284 ­ ­–288 .