«Альянс наук: ученый – ученому» (27-28 марта 2014 года)

Мащак Н. М.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ЕКОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

Все більше вітчизняних підприємств приділяють значну увагу екологічним проблемам та враховують екологічну складову при побудові функціональної стратегії розвитку підприємства. І щораз більше фірм роблять це не лише з точки зору піклування про навколишнє середовище, але й через ряд переваг, які вони отримують, здійснюючи екологізацію логістичних процесів зокрема: починаючи зменшенням екологічних платежів за забруднення довкілля і завершуючи зниженням ресурсо- і матеріаломісткості виробничих процесів, а разом з тим і економії витрат підприємства.

При вирішенні питання щодо екологізації своєї діяльності підприємством вирішується певна дилема: чи варто вкладати кошти у заходи, які забезпечать екологізацію чи витрачати усі екологічні кошти на необхідні витрати у бюджет за шкідливі викиди та скиди і відходи. Більшість підприємств все ж приймає рішення на користь останнього, що пов’язано з низьким рівнем ефективності таких проектів та рішень в економічному плані, оскільки при розрахунку результативних показників діяльності підприємства, включення екологічних витрат до витрат підприємства значно знижує ці показники, тим самим негативно впливає на мотивацію до екологізаційної діяльності [1, с. 93].

Однак, світовий досвід успішного вирішення екологічних проблем економічного розвитку показує, що інвестицій у розмірі 1 % від світового ВВП протягом наступних двох років буде достатньо для закладення «зеленої» основи цілісного фундаменту «зеленої» економіки у світовому масштабі [2].

Будучи членом Глобального договору ООН, АТ «Оболонь» (пивоварня) сумлінно виконує всі 10 принципів відповідального ведення бізнесу, більша частина яких стосується екологізації своєї діяльності. В своїй стратегії розвитку, АТ «Оболонь» значну увагу приділяє екологічній спрямованості розвитку, основні складові якої наведено в табл. 1 [3].

 

Таблиця 1. Екологічна спрямованість стратегічного розвитку АТ «Оболонь»

№ п/п

Складова екологічної спрямованості

Основні заходи та досягнення

1

 

Екологія виробничих процесів

-      частка повторно використаної води зросла на 89 % за два роки, 67 % води на підприємстві використовується повторно;

-      середні витрати води на виготовлення 1 літра продукції становлять близько 2,7 літра при середньому значенні в галузі у світі 5 літрів води на 1 літр готової продукції. У процесі саме пивоваріння, який є більш затратним, витрачається в середньому 3,5 літра води на виготовлення літра готової продукції;

-      теплова станція, яка виробляє пару для варіння пива, є надсучасною і працює на газу, тому викиди, які утворюються є настільки мінімізовані, що є значно меншими за нормативи; на елеваторі встановлені найефективніші системи очистки від пилу, що дозволило зменшити викиди зернового пилу на 40 %;

-      автотранспортний парк зменшує викиди в атмосферу як за рахунок логістики, так і за рахунок переобладнання та поступово переводиться парк вантажних автомобілів із газу і палива на електрику;

-      встановлені нові потужні й економні варильні порядки, які повторно використовують тепло і економлять 633 тис. м 3 природного газу на рік, або 1,7 млн грн ;

-      реалізація, переробка і повторне використання понад 84 % відходів власного виробництва;

-      на 33 % зменшено викиди зернового пилу від роботи елеватора;

-      на 43 % зменшено утворення відходів вологої дробини;

-      на 21 % зменшено загальне утворення відходів

2

Екологічні інноваційні проекти

-      переробка пивної дробини за допомогою спеціального устаткування – зменшення утворення відходів вологої дробини – на 71 % за три роки;

-      повна переробка ПЕТ-пляшки на бандажну стрічку – перероблено 800 т ПЕТ-пляшки за рік;

-      виготовлення дослідно-промислової установки отримання пального із полімерних відходів – переробка та утилізація як промислових, так і побутових вторинних полімерних відходів

3

Розвиток екологічної свідомості

-       використання принципів «зеленого офісу»;

-       екологічна освіта працівників

 

Використовуючи в своїй діяльності велику кількість як природних ресурсів, так і енергетичних ресурсів, АТ «Оболонь» працює над постійним зменшенням питомого впливу своєї діяльності на навколишнє середовище шляхом впровадження процесів переробки та повторного використання відходів виробництва, зменшення екологічних платежів за забруднення, зменшення енерговикористання та ресурсоємності виробничих процесів, впровадженням інноваційних технологій, які оптимізували виробничу діяльність пивоварні. У табл. 2 наведено основні екологічні показники, як позитивний результат впровадження екологізаційних заходів [3].

 

Таблиця 2. Екологічна статистика корпорації «Оболонь»

№ п/п

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

1

Загальний обсяг утворення відходів, т

141519

196081

131442

103449

66923

2

Питоме утворення відходів (на од. прод .), т/тис. дал .

8,99

8,55

7,92

5,01

3,95

3

Викиди парникових газів, т

35167

46940

47422

54188

47921

4

Споживання води (з власної свердловини), тис. м 3

4608

4525

3614

3537

3313

5

Споживання природнього газу, тис. м 3

18192

23160

24829

26260

23377

6

Споживання електроенергії, тис. кВт/ год

78162

83255

64558

68759

63794

 

Вітчизняні підприємства, вкладаючи кошти у забезпечення екологізації своєї діяльності очікують швидкої віддачі з цих коштів. Однак, це неможливо, через ряд причин: застаріле обладнання, автомобільний парк та технології виробничих процесів, ресурсо- та енергоємне виробництво, високий ступінь утворення відходів, відсутність розвиненої системи рециклінгу та утилізації відходів, а також реверсивної логістики та ін. Лише здійснивши поступову екологізацію кожної з цих ланок перешкод, підприємство не лише зменшить свої екологічні витрати (вкладання коштів в екологізацію , екологічні платежі за забруднення), але й збільшить свої прибутки, шляхом зменшення ресурсо- та енергоємності виробничих процесів, економії на ресурсах та сировині, використовуючи перероблену або повернену тощо.

 

Список використаних джерел:

1.              Попова О. Ю. Економічні механізми забезпечення екологічної спрямованості розвитку суб’єктів господарювання: монографія / О. Ю. Попова. – Донецьк: ДВНЗ « ДонНТУ », 2010. – 430 с.

2.              Глобальный зеленый курс. Доклад март 2009 г . [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: http://www.uncclearn.org/sites/www.uncclearn.org/files/inventory/UNEP90_RUS.pdf

3.              Звіт «Оболонь» зі сталого розвитку 2011–2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.obolon.ua/files/site/ZVIT %20Obolon %20CSR %202011-2012.pdf