«Альянс наук: ученый – ученому» (27-28 марта 2014 года)

Д. е. н. Гаркуша О. М., Бондаренко Р. Л.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

ВНЗ університету «Україна»

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

АРБУЗИНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей виникає за умов ринкової економіки, самофінансування підприємства. Аналіз фінансового стану – невід’ємна частина фінансово-економічного аналізу діяльності аграрного підприємства. Фінансовий стан підприємства свідчить про його досягнення та виявляє передумови розвитку підприємства.

З питанням аналізу фінансового стану підприємства пов’язано багато праць зарубіжних і вітчизняних науковців, його сутність фіксовано також в нормативно – законодавчих актах. Серед науковців, які приділили значну увагу дослідженню фінансового стану підприємства можна назвати М. Д. Білика, В. В. Ковальова, Л. А. Лахтіонову , Г. В. Савицьку та ін.

В зв’язку з розширенням методичних можливостей, завдяки новим дослідженням вчених-аналітиків, вивчення фінансового стану діяльності сільськогосподарських підприємств потребує наступних досліджень.

Для вивчення оцінки фінансового статну сільськогосподарських підприємств, ми обрали Арбузинський район Миколаївської області.

За даними сільськогосподарського управління Арбузинського району Миколаївської області в реєстрі господарств, які займаються вирощуванням, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, нараховується 21 підприємство. Всі вони мають різні форми власності та форми господарювання. Основні засади діяльності та господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання визначає Господарський кодекс України.

Проаналізувавши фінансові результати та фінансовий стан сільськогосподарських підприємств Арбузинського району Миколаївської області, що наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1. Фінансові результати сільськогосподарських підприємств Арбузинського району

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2012 р. у % до

2010 р.

2011 р.

Дохід від реалізації продукції, тис. грн

175 801

267 514

273 599

155,6

102,3

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

120 404

200 113

201 070

166,9

100,5

Валовий прибуток від реалізації продукції, тис. грн

55 397

67 401

72 529

130,9

107,6

Чистий прибуток, тис. грн

43 121

64 908

69 275

160,7

106,7

Середньорічна сума активів, тис. грн

317 263

382 197

450 565

142,0

117,9

Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн

261 384

326 464

395 941

151,5

121,3

Джерело: розрахунки проведені на основі річної статистичної звітності сільськогосподарських підприємств Арбузинського району (форма 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати»).

 

Аналізуючи дані табл. 1 в 2012 році порівняно з 2010 спостерігається збільшення доходу від реалізації на 155,6 %, собівартості реалізованої продукції на 166,9 %, валового прибутку від реалізації на 130,9 %, чистого прибутку на 160,7 %, середньорічної суми активів на 142,0 %, середньорічної суми власного капіталу на 193,8 %. А в 2012 році порівняно з 2011 можна відзначити зростання цих самих показників.

Це свідчить, що підприємства Арбузинського району мають стабільний фінансовий стан та з кожним роком відбувається збільшення фінансових результатів їх роботи.

В останні два роки найбільш стабільний фінансовий стан мають такі підприємства як ДП ДГ «Агрономія», СТОВ «Промінь», ПП « Благодатненький птахопром », ПРАТ «Оберіг», ТОВ « Семенівський агросервіс ». Це пояснюється тим, що дані підприємства мають вищі ніж середні по району коефіцієнт автономії, фінансової стабільності, абсолютної ліквідності та маневреності власних коштів. Дані підприємства умовах ринкових відноси мають високий рівень самоокупності, самофінансування, швидше відбувається пошук резервів для зміцнення фінансової стабільності. Найгірший фінансовий стан мають такі підприємства як ТОВ « Інтекс-Агро » та ТОВ «АФ «Вісла». Показники фінансової незалежності та ліквідності у них значно нижчі від нормативних.

Стійка діяльність сільськогосподарських підприємств значною мірою залежить від обґрунтованої стратегії розвитку, від ефективного використання всіх наявних ресурсів та від зовнішніх умов, до яких можна віднести цінову політику держави та ринкову кон’юнктуру.

Провівши рейтингову оцінку фінансового стану підприємств Арбузинського району Миколаївської області, можна їх об’єднати в 3 групи:

1 група – підприємства, які значно покращили свій фінансовий стан (підвищили свій рейтинг) в 2012 році порівняно з 2008 роком. Це насамперед ПП «Агро-Альянс», ПрАТ «Оберіг», ТОВ « Семенівський агросервіс »;

2 група − підприємства, що погіршили свій рейтинг: ДП ДГ «Агрономія», СТОВ «Промінь», ТОВ «АФ «Вісла», ПП «Агро-Альянс»;

3 група – підприємства, які майже не змінили свого рейтингу протягом 2008–2012 років, що свідчить про стабільність їх фінансового стану. До таких підприємств можна віднести ПП « Благодатненський птахопром », ТОВ « Іва-Агро », ТОВ « Інтекс-Агро ».

Показники ефективності є різними, але слід відмітити, що всі показники в середньому по районі є досить високими, що свідчить про отримання фінансової вигоди від господарської діяльності більшості господарств району. Найбільш ефективно здійснюють свою діяльність такі підприємства як ПП « Благодатненький птахопром », СТОВ «Промінь», ТОВ « Семенівський агросервіс » та ПРАТ «Оберіг».