«Альянс наук: ученый – ученому» (27-28 марта 2014 года)

К. ф.-м. н. Ковальчук О. Я.

Тернопільський національний економічний університет, Україна

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

ПО ВПРОВАДЖЕННЮ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Суспільство ХХІ століття називають інформаційним суспільством. У сучасних умовах інформація є одним із найбільш важливих ресурсів для забезпечення діяльності людини у всіх сферах. Її розглядають також і як цінний товар. Особливо гостро стоїть питання швидкості, ефективності та якості обробки інформаційних потоків на сучасному етапі – в період «інформаційної війни». Від того, на скільки актуальною, достовірною, правдивою та своєчасною є отримана інформація, сьогодні залежить вибір вектору розвитку суспільства, яке живе в інформаційному просторі.

Для сучасного етапу розвитку економіки характерний стрімкий розвиток інформаційних технологій. Ефективна обробка інформації складає фундамент успішного бізнесу в ХХІ столітті.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці сучасний випускник вищої школи повинен досягти не лише високого кваліфікаційного рівня. Ринкові умови діяльності підприємств і організацій в умовах економічної кризи, освітні потреби регіонального ринку праці з одного боку, і велика кількість ВНЗ, які готують фахівців-економістів, з іншого ставлять випускників відповідної професійної спеціалізації у складні умови конкуренції на ринку праці. Тому так важливо навчити майбутніх фахівців використовувати передові уніфіковані методології системного управління в професійній сфері, розробляти і впроваджувати програмне забезпечення для бізнесу. Майбутній професіонал повинний володіти навичками формалізації, документування та моделювання ділових процесів.

На сьогодні одними з кращих інформаційних систем, які використовують для управління, вважають сімейство програм «1С:Підприємство» московської фірми «1С» та спеціальні прикладні рішення вітчизняної платформи «Парус-Підприємство». Саме ці програмні продукти використовуються як базові для проведення практичних занять з курсів «Інформаційні системи і технології управління персоналом і економіки праці» (конфігурація «1С:Підприємство. Зарплата і Кадри для України»), «Інформаційні системи і технології на підприємствах», «Інформаційні системи і технології в обліку» (конфігурація «1С:Підприємство. Бухгалтерія для України») у Тернопільському національному економічному університеті . Для виконання комплексних практичних індивідуальних завдань (КПІЗ), що є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту, із вище перерахованих дисциплін та реалізації практичної частини курсового проекту з курсу «Інформаційні системи і технології в управлінні» обрано, окрім застосувань платформи «1С:Підприємство», корпоративну інформаційну систему класу ERP «Галактика» однойменної російсько-білоруської корпорації, програмні комплекси для впровадження технології електронного документообігу «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС» компанії «БЕСТ-ЗВІТ» та «M.E.Doc», спеціальні прикладні рішення платформи «Парус-Підприємство», а саме модулі «Парус-Персонал», «Парус-Зарплата», «Парус-Бухгалтерія», «Парус-Готель», «Парус-Ресторан», «Парус-Торгівля і склад», «Парус-Менеджмент і маркетинг».

Враховуючи той факт, що платформа «1С:Підприємство» проста у використанні, з можливістю гнучкого налаштування конфігурації й оснащена вбудованими макрокомандами, що надзвичайно важливо в умовах постійної зміни правил бухгалтерського й аналітичного обліку, більшість вітчизняних підприємств використовують для автоматизації управлінської діяльності різні модифікації саме цієї програми.

Фірма «1С», як і «Парус», вже декілька років співпрацює з Тернопільським національним економічним університетом. Засобами платформи «1С:Підприємство» забезпечується бухгалтерський і аналітичний облік усіх підрозділів університету. Програма «1С:Підприємство 8. Університет» використовується для аналітичного забезпечення учбового процесу (персоніфікований облік студентів, формування списків груп, екзаменаційних відомостей, аналітичний облік успішності і т. п.).

Окрім того, платформа «1С:Підприємство 8» використовується як базова для проведення тренінгових занять студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Економічна кібернетика» професійної орієнтації «Інформаційні системи в економіці». Тренінги є складовою традиційного навчального процесу та дають можливість забезпечити ефективне спрямування процесу здобуття вищої економічної освіти на майбутню професійну діяльність.

Зростаюча роль управління у розвитку суспільства ставить перед вищими навчальними закладами завдання постійного пошуку способів і методів удосконалення навчального процесу, наближення змісту вищої освіти до вимог і потреб сучасного соціально-економічного середовища. Проведення навчального тренінгу для студентів фахового спрямування «Інформаційні технології в економіці» має на меті навчити майбутніх випускників використовувати інструментальні середовища розробки для конфігурування стандартних прикладних рішень та створення нових програмних засобів, що враховують специфіку ведення обліку на кожному конкретному підприємстві.

Інформаційні технології постійно вдосконалюються і змінюють характер діяльності організацій. Обробка інформації стає процесом, яким самостійно керує користувач, тому сьогодні надзвичайно актуальним для майбутніх економістів є набуття знань, вмінь та навичок розробки і використання сучасних інформаційних систем та новітніх технологій. Вибір платформи «1С:Підприємство» зумовлений тим, що вона є гнучкою системою для розв’язання широкого кола завдань у сфері автоматизації діяльності організацій з можливістю налаштування відповідно до конкретних бізнес-процесів компанії, лідером програмного забезпечення для бізнесу протягом останніх 15 років з 1 млн. користувачів, має зручний інтерфейс і не потребує висококваліфікованого персоналу для підтримки та застосування.

Використання можливостей «1С:Підприємства» дадуть змогу майбутнім бізнес-аналітикам оволодіти навиками налаштування та роботи з уніфікованими функціями інформаційних систем галузевого призначення, які сьогодні застосовують для автоматизації діяльності вітчизняних фінансових та державних установ, зокрема, у сфері управління.

Метою проведення тренінгових занять є навчити студентів використовувати платформу «1С:Підприємство» для розв’язання завдань кінцевого користувача, виконувати функції адміністрування та конфігурування інформаційної системи. Також завдання передбачають розробку власної конфігурації із застосуванням вбудованої мови програмування.

У ході виконання тренінгових завдань студентам пропонується виконання власного проекту, який передбачає проектування інформаційної бази, що враховує особливості обліку на конкретному підприємстві, розробку нових об’єктів конфігурації засобами вбудованої мови програмування (створення довідників та документів, які містять елементи управління формами, обчислювальні поля, реквізити типу Сховище, Значения і т. п.), оновлення, налагодження та тестування розробленої конфігурації.

Серед найбільш вдалих проектів, виконаних студентами, є спеціалізовані прикладні рішення для АРМ керівника середньої школи, міжнародного туристичного агентства, лікаря-діагноста та ін., розроблені на базі платформи «1С:Підприємство».

Перспективним напрямом використання платформи «1С:Підприємство» в учбовому процесі ТНЕУ є застосування «хмарних» технологій, зокрема моделей «Програмне забезпечення як послуга» та «Робоче місце як послуга».

Випускники багатьох економічних спеціальностей, які володіють навичками роботи з інформаційними системами «1С:Підприємство», «Парус-Підприємство», «Галактика», «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС» та «M.E.Doc», в майбутньому будуть затребуваними професіоналами на ринку праці.