«Альянс наук: ученый – ученому» (27-28 марта 2014 года)

Гоцик І. А., к. е. н. Герасимчук О. Б.

Східноєвропейський національний університет імені Л. Українки, м. Луцьк, Україна

МОДИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ OPENTEST2

 

Застосування інформаційних технологій в освіті дозволяє індивідуалізувати процес навчання, забезпечити самоконтроль та контроль учня або студента з можливістю діагностики помилок та зворотнім зв’язком. У системі освіти широкого розповсюдження набувають автоматизовані навчальні системи. Основним способом контролю знань у таких системах є комп’ютерне тестування. Окрім задачі визначення рівня знань, тестування може виконувати цілий ряд інших функцій: тренінг, розвиток когнітивних можливостей, підвищення мотивації навчання та ін. Через це системи тестування являються обов’язковим атрибутом автоматизованих навчальних систем, які безповоротно інтегруються у систему освіти [4].

Уже впродовж чотирьох років у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки під час проведення поточного та підсумкового контролю знань у формі комп’ютерного тестування Центром інноваційних технологій та комп’ютерного тестування використовується система Opentest2. Протягом усього цього часу система модифікувалась з метою оптимізації організаційних, технологічних та ергономічних аспектів проведення контролю знань студентів, що було описано в [1].

За останній рік у систему Opentest було внесено значні зміни, що стосуються: безпеки системи, управління процесом тестування, обліку успішності під час підсумкового тестування, реєстрації активності адміністраторів системи, управління тестами та користувачами.

Зміни у системі безпеки полягають у перерозподілі прав управління тестами та користувачами, доступу до сторінок та функцій системи між адміністраторами, власниками об’єктів системи, та тими, хто має право читання, створення чи запису на об’єкти системи. Усі ці зміни дозволяють організовувати процес підготовки, проведення, збереження результатів комп’ютерного тестування обмеженою кількістю адміністраторів системи без участі викладачів та власників тестів. Прикладом є організація комп’ютерного тестування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки працівниками Центру інноваційних технологій та комп’ютерного тестування з врахуванням посадових обов’язків цих працівників.

Зміни в управлінні процесом тестування напрямлені на надання можливості кільком адміністраторам, у межах їх повноважень, управляти одним і тим же сеансом тестування (допуском на тест), чого не дозволяє офіційна версія системи і чим обумовлено ряд складнощів під час запусків сеансів тестування та формуванні звітності за результатами тестування кількома адміністраторами одного тесту.

Для спрощення звітності за результатами тестування було розроблено засоби формування відомостей обліку поточної та підсумкової успішності (рис. 1). Було додано можливість внесення результатів поточного опитування у систему (рис. 2).

 

Рис. 1. Форма відомості обліку поточної та підсумкової успішності №1

 

Рис. 2. Форма внесення результатів поточного опитування

 

Рис. 3. Сторінка управління результатами тестування

 

З метою спрощення та прискорення запуску сеансів тестування створено форму групового надання доступів з параметрами по замовчуванню (рис. 4).

 

Рис. 4. Груповий запуск тесту

 

Також додано можливість імпорту тем у тест з форматів XML та Word – важливої функції під час формування баз тестових завдань, яка була вилучена з офіційної версії Opentest 2.0. Усунено проблеми із зображеннями під час експорту/імпорту тестів. Також додано експорт/імпорт категорій користувачів за допомогою XML, що спрощує роботу адміністраторів під час обслуговування декількох баз даних системи.

Задля ефективнішого управління правами доступу до об’єктів системи додано сторінку перегляду прав (рис. 5):

 

Рис. 5. Сторінка перегляду прав доступу

 

У зв’язку із надання різним адміністраторам однакових прав доступу до об’єктів системи виникає необхідність зберігання логу виконуваних дій цих адміністраторів. Тому систему Opentest було оснащено засобами ведення та перегляду логу основних виконуваних функцій, що впливають на цілісність бази даних та збереження конфіденційності інформації.

 

Рис. 6. Форма перегляду логу

 

Таким чином внесені зміни у систему Opentest2 спрощують її адміністрування та використання у навчальному процесі під час контролю знань у формі комп’ютерного тестування, який здійснюється централізовано для великої кількості студентів.

 

Список використаних джерел:

1.              Гоцик І. А. Модифікація системи тестування OPENTEST2 для використання під час підсумкового та поточного оцінювання знань студентів / І. А. Гоцик, О. Б. Герасимчук // Наука в інформаційному просторі: мат. VІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовт. 2012 р.: В 7 т. Т. 5: Актуальні питання педагогіки та психології. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2012. – 62–65 с.

2.              Герасимчук О. Б. Підсумковий контроль у формі комп’ютерного тестування / О. Б. Герасимчук, М. А. Кирилов // Мат. VI міжнар. наук.-практ. конф. «Спецпроект: аналіз наукових досліджень». – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2011– Т. 5. – С. 92–96.

3.              Напрасник С. В. Компьютерная система тестирования знаний OpenTEST 2.0 / С. В. Напрасник, Е. С. Цимбалюк, А. С. Шкиль // Сб. науч. трудов 10-й междун. Конф. УАДО Образование и виртуальность – 2006 (Харьков-Ялта). – 2006. – Х.: ХНУРЭ. – 2006. – С. 454–461.

4.              Сергушичева А. П. Метод и алгоритмы автоматизированного построения компьютерных тестов контроля знаний по техническим дисциплинам: дисс. ... канд. тех. наук: 05.13.01. – СПб., 2007. – 201 с.: ил. РГБ ОД, 61 07-5/2099.