«Альянс наук: ученый – ученому» (27-28 марта 2014 года)

К . пед. н. Сакалюк О. О.

ДЗ Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна

формування і розвиток інформаційно-освітнього середовища сучасного навчального закладу

 

Розвиток інформаційного суспільства ініціював інформатизацію освіти. Ефективність інформатизації освітнього процесу визначається якістю управлінської діяльності керівника навчального закладу з формування і розвитку інформаційного освітнього середовища.

Питання формування інформаційно-освітнього середовища розглянуті в роботах А. Андреєва, Г. Бєляєва, В. Бикова, С. Григор’єва, Ю. Жукова, С. Лобачева, Е. Полат, В. Ясвіна та ін.

У науково-довідковій літературі під середовищем прийнято розуміти сукупність умов (економічних, політичних, соціальних, побутових, духовних, територіальних, природних та ін.) існування людини та суспільства.

Поняття «інформаційно-освітнє середовище» не має однозначного визначення. На думку вчених, інформаційно-освітнє середовище – це: системно організована сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення, що нерозривно пов’язано з людиною як суб’єктом освітнього процесу (О. Ільченко); організаційно-методичні засоби, сукупність технічних і програмних засобів зберігання, обробки, передачі інформації, що забезпечують оперативний доступ до інформації і здійснюють освітні наукові комунікації (О. Соколова); система, в якій на інформаційному рівні задіяні та пов’язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – педагоги – учні – батьки (О. Кравчина) та ін.

На думку В. Ясвіна, інформаційно-освітнє середовище ґрунтується на інтеграції інформації на традиційних і електронних носіях, комп’ютерно-телекомунікаційних технологіях взаємодії, віртуальних бібліотеках, розподілених базах даних, навчально-методичних комплексах і розширеному апараті дидактики. А. Андреєв об’єднує в понятті інформаційно-освітнього середовища педагогічну систему та її забезпечення, тобто фінансово-економічну, матеріально-технічну, нормативно-правову й маркетингову підсистеми та підсистему менеджменту.

Серед основних ресурсів, необхідних для існування, функціонування і розвитку інформаційного середовища навчального закладу, можна виділити: технологічні (апаратні та програмні), інформаційні та організаційні ресурси (О. Кравчина); технічні (фізична складова), кадрові (інтелектуальна складова) та навчально-методичні ресурси (інформаційна складова) (Б. Сайков) та ін. [1; 2].

Під технічними ресурсами мається на увазі в даному випадку комп’ютерна і мультимедійна база, програмне забезпечення, канали й устаткування передачі інформації на відстань.

До кадрових ресурсів відноситься не тільки вчительсько-викладацький склад, але і керівники освітніх установ, і керівники вищого рівня, від яких багато в чому залежить ухвалення грамотних управлінських рішень і, відповідно, швидкість інформатизації освіти. До навчально-методичних ресурсів належать методичні розробки уроків із застосуванням ІКТ і мультимедійної техніки.

Важливим методичним ресурсом на стадії формування інформаційного середовища навчального закладу є мережеві методичні об’єднання вчителів, що дозволяють усім учасникам освітнього процесу обмінюватися актуальною інформацією, представляти свої власні методичні напрацювання і використовувати передовий досвід колег незалежно від місця їх роботи і регіону країни. Мережеві методичні об’єднання є потужною школою передового досвіду, що дозволяє безперервно підвищувати педагогічну ІКТ-грамотність педагогічного колективу [2].

Інформаційне середовище школи має такі складові: фізична (кабінет інформатики, а також робочі місця адміністраторів, учителів; шкільний Інтернет, локальна мережа та технічні засоби мультимедія (телевізори, проектори, відеопрогравачі, фотоапарати тощо), програмне забезпечення навчально-виховного процесу; психологічна та інтелектуальна («людський фактор»; це воля та бажання учасників освітнього процесу до використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі) складові.

Серед важливих напрямів роботи керівників і всього колективу навчального закладу, що значно сприятимуть формуванню і розвитку інформаційно-освітнього середовища можна виділити: 1) організацію систематичного підвищення кваліфікації педагогічного колективу у галузі ІКТ; 2) проведення майстер-класів і інтегрованих та бінарних уроків з використанням ІКТ в загальноосвітньому процесі; 3) удосконалення технічної оснащеності навчального закладу (обладнання автоматизованих робочих місць учителів і адміністративного корпусу); 4) участь в освітніх проектах в мережі Інтернет; створення проектів для використання на заняттях; 5) створення власних Web-сторінок викладачів, адміністрації, соціально-педагогічних служб і їх розміщення на сайті школи; 6) розвиток системи учнівського самоврядування і створення окремих сторінок Web- на сайті навчального закладу; забезпечення доступу до інформації про діяльність навчального закладу учнів, батьків і зацікавленої громадськості; 7) використання в управлінській практиці АСУ тощо. 

Таким чином, процес формування інформаційного освітнього середовища – тривалий та ємний, який мають забезпечувати не лише адміністрація, учителі, але й учні, батьки.

 

Список використаних джерел:

1.              Кравчина О. Є. Проектування інформаційного середовища загальноосвітнього навчального закладу [Електронний ресурс] / О. Є. Кравчина. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/09koeeis.htm

2.              Сайков Б. П. Информационная среда школы / Б. П. Сайков // Информатика. – 2007. – № 20.