Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

Горобець І. Ю.

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ СЕКТОРАЛЬНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

ТА СПІВПРАЦІ УКРАЇНА – ЄС

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення різних аспектів стану та доцільності бюджетної підтримки України Європейським союзом є актуальною темою як для науковців, зокрема: В. Гуменок , що ствердила та довела неефективність зовнішньої допомоги зі сторони ЄС та запропонувала напрями виходу із ситуації що склалася; новини співпраці з ЄС в рамках програми бюджетної підтримки також всесторонньо обговорювалися у Бюлетенях Представництва Європейського Союзу в Україні; а також це питання регулюється на законодавчому рівні Постановою КМУ № 841 від 15.09.2010 року « Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні », угоди про фінансування програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, схвалені відповідними розпорядженнями Кабінету Міністрів України; Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік; також постійно питання доцільності нових програм секторальної бюджетної підтримки ЄС та їх вартісне вираження обговорюється у пресі та на офіційних сайтах уряду.

Виклад основного матеріалу. Перед початком основного розгляду доцільно з’ясувати економічний зміст поняття секторальної бюджетної підтримки ЄС , під яким розуміємо спосіб виконання програм технічної допомоги ЄС, відповідно до яких фінансові ресурси є наданими Європейською Комісією на безповоротній та безоплатній основі з метою підтримки процесу модернізації відповідних сфер реалізації бюджетної політики, що переказуються до державного бюджету України з метою їх подальшого використання згідно з бюджетним законодавством на цілі, передбачені двосторонніми домовленостями на галузеві програми, стратегії та концепції.

Механізм реалізації щодо укладання Угод про фінансування, згідно яких Уряд України, на підставі затверджених стратегічних документів, бере зобов’язання стосовно проведення реформ у відповідному секторі реалізації державної політики України. Європейський Союз згідно зазначених Угод зобов’язується забезпечити фінансовий внесок на підтримку проведення реформ Уряду України.

У 2012 році Урядом України погоджено з Європейською Стороною та відповідно підписано і реалізовано впродовж 2013 року три нові програми секторальної бюджетної підтримки, загальним бюджетом у розмірі до 165 млн євро, у сферах торгівлі; охорони навколишнього природного середовища; регіонального розвитку, а також продовження фінансування програми енергетики.

Виокремлюючи ж основні напрями реалізації програм секторальної бюджетної підтримки доцільно систематизовано представити суму коштів, передбачену на реалізацію цих програм та загальне очікування від її успішної реалізації (табл. 1).

 

Таблиця 1. Напрями реалізації програм секторальної бюджетної підтримки

в контексті співпраці Україна – ЄС за термінами їх реалізації

Назва програми

Загальна сума коштів

Термін реалізації програми

Загальна мета програми

Підтримка виконання енергетичної стратегії України

82 млн євро

29.09.2008– 29.09.2014

Фінансова та інституційна підтримка зусиль Уряду України з виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням КМУ від 15.03.2006 № 145-р.

Підтримка виконання енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії

63 млн євро

21.12.2009 –21.12.2015

Фінансова та інституційна підтримка зусиль Уряду України з виконання положень стосовно енергоефективності , що містяться у Меморандумі між Україною та ЄС про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі та Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням КМУ від 15.03.2006 № 145-р.

Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС

39 млн євро

21.12.2009 –21.12.2016

Фінансова та інституційна підтримка зусиль Уряду України у реалізації політики, спрямованої на усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом та поступовій інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС

Підтримка реалізації стратегії національної екологічної політики

35 млн євро

27.12.2010 –26.12.2015

Підтримка у реалізації життєздатної екологічної стратегії України відповідно до норм ЄС та пріоритетів, погоджених в рамках Порядку денного асоціації Україна – ЄС

Підтримка впровадження транспортної стратегії України

35 млн євро

27.12.2010 –26.12.2016

Підтримка впровадження транспортної стратегії України відповідно до норм ЄС та пріоритетів, погоджених в рамках Порядку денного асоціації Україна – ЄС

Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні

60 млн євро

31.10.2011 –30.10.2017

Підтримка зусиль Уряду України у досягненні оптимального балансу між безпекою кордонів та сприянням законному переміщенню осіб і товарів через кордон згідно стандартів ЄС

 

У 2014 році очікується отримання коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, орієнтовною сумою до 84,8 млн євро, в рамках діючих Угод про фінансування програм підтримки реалізації державної політики у сферах:

–      усунення технічних бар’єрів у торгівлі;

–      транспорту;

–      охорони довкілля;

–      управління кордоном.

Висновки. Погоджуємося з думкою В. Гуменок , про те, що цінність інструменту бюджетної підтримки Україна – ЄС повною мірою залежить від готовності уряду України ефективно розпоряджатися цим ресурсом. Український нереформований державний апарат не здатен виконувати стратегії, які пишуться задля отримання коштів, а не як інструкції до виконання. Однак відповідальність за неефективну допомогу не можна перекладати тільки на українську сторону.

Вирішенням цієї проблеми вважаємо необхідність чесної та адекватної оцінки представників Європейської Комісії масштабів нереформованості державних інституцій в Україні; характер надання допомоги повинен бути жорстким і принциповим. Тому найважливіший крок – спрямування ресурсів зовнішньої допомоги на демократизацію системи державного управління та на увідповіднення її до стандартів ЄС.