Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

Канцурова К. В.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Луганська філія, Україна

РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

 

В умовах розвитку світових інтеграційних процесів національні інтереси нашої держави вимагають поглиблення та зміцнення взаємовідносин з сусідніми державами. Одним з ефективних інструментів цього є розвиток транскордонного співробітництва. Такий вид співробітництва отримав особливе поширення у країнах Західної Європи, де вже накопичено багаторічний досвід здійснення транскордонної співпраці, спрямованої на посилення та поглиблення добросусідських взаємовідносин між територіальними общинами або органами влади. Набутий досвід Європейського Союзу продемонстрував дієвість такого інструмента як транскордонне співробітництво, а саме, дало змогу вирішити багато проблем, що склалися на прикордонних територіях і були пов’язані з периферійним розташуванням, низьким рівнем розвитку інфраструктури, соціальною та економічною нестабільністю, безробіттям тощо.

В Україні під впливом європейського досвіду затвердилось розуміння вагомості ролі регіонів у забезпеченні суспільного прогресу. Після значного розширення Європейського Союзу на схід, наша держава отримала статус держави – сусіда ЄС, що відкрило можливості для регіонів країни, адже регіональна адаптація вітчизняної економіки до принципово нових європейських підходів у формуванні єдиного простору є чи не одним із найголовніших аспектів інтеграційних процесів в Україні. За словами європейських експертів, саме регіони можуть забезпечити стійкість і поступовий рух країни та значною мірою згладити негативні моменти.

Україна і Європейський Союз починали співпрацювати на основі документу «Угода про Партнерство та Співробітництво між ЄС і Україною», який було підписано 16 червня 1994 року в Люксембурзі представниками країн – членів ЄС, Президентом Європейської Комісії і Президентом України. Угода витікає, перш за все, з бажання встановити тісні зв’язки між Україною і ЄС. Основними цілями угоди є:

-       розвивати тісні політичні зв’язки шляхом постійного діалогу щодо політичних питань;

-       сприяти торгівлі та інвестиціям і гармонійним економічним зв’язкам;

-       забезпечити основу для взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, науково - технічного і культурного співробітництва [1].

Сьогодні основним завданням політики транскордонного співробітництва є нівелювання негативного впливу кордонів на життя громадян. Розв’язанням цих проблем на європейському рівні займаються такі організації як Рада Європи, Європейська Асоціація прикордонних регіонів тощо. Основною метою їх діяльності є прагнення проводити єдину політику задоволення загальноєвропейських інтересів за допомогою встановлення спільних правил, відображених у міжнародних конвенціях та угодах, до яких приєднуються окремі держави.

Перспективи співробітництва з Європейським Союзом пов’язані як зі створенням кращих умов для збуту товарів через розширення відповідних квот й покращенням режими торгівлі, так і з інтенсифікацією галузевого співробітництва. З одного боку, це сприятиме залученню в економіку України передових технологій, а з іншого – дозволить реалізувати потенціал вітчизняних виробництв тощо.

Основна роль транскордонного співробітництва в інтеграційних процесах визначається можливістю прискорення процесів вирівнювання якості життя населення прикордонних територій, щонайменше, до середньоєвропейського та досягнення вільного руху товарів, людей і капіталів через кордон до повної інтегрованості простору. Транскордонне співробітництво у найпростіших його формах відбувається постійно, а значить постійно відбувається і формування інтегрованого простору у транскордонному регіоні. Ці процеси прискорюються також глобалізаційними чинниками. Тобто транскордонне співробітництво є попереднім, доповнюючим елементом інтеграції країни [2].

Сьогодні транскордонне співробітництво в Україні розглядається у двох площинах – як інструмент розвитку прикордонних областей та як інструмент реалізації євроінтеграційних прагнень. Отже, транскордонне співробітництво прикордонних областей України умовно можна розділити на два напрямки:

-    транскордонне співробітництво, що відбувається на кордоні України з країнами Європейського Союзу;

-    транскордонне співробітниицтво уздовж кордонів колишніх радянських республік, зокрема Російської Федерації, Молдови й Білорусі.

В українських умовах на транскордонне співробітництво впливають різноспрямовані тенденції. З одного боку, простежується прагнення країни відкрити свої зовнішні кордони торгівлі, а з іншого – бажання супроводжувати відновлення цілісності економічного простору всередині країни посиленням зовнішніх рубежів.

 

Список використаних джерел:

1.              Угода про Партнерство та Співробітництво. Повний текст Угоди, підписаної між ЄС та Україною в Люксембурзі 16.06.1994. – К.: Представництво Європейської Комісії в Україні, 1995. – 45 с.

2.              Пиц М. І. Використання Європейського досвіду транскордонного співробітництва у зовнішній політиці України / М. І. Пиц // Галицький економічний вісник (Світова економіка й міжнародні економічні відносини). – 2009. – № 2. – С. 3–7.