«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

К. е. н. Давидов О. І.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

Реалізація інноваційної концепції управління підприємствами на основі максимізації їх вартості потребує глибокого дослідження закономірностей формування вартості підприємств, пізнання логіки вартісно-утворюючих процесів на мікрорівні економіки.

Значний внесок у дослідження даної проблематики внесли такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Н. А. Мамонтова, О. Г. Мендрул, І. Й. Яремко, Д. Л. Волков, І. В. Івашковська, Т. В. Теплова, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррін та інші.

Формування вартості підприємства – це складний, багатогранний процес трансформації сукупного (власного та позикового) капіталу в позитивний результат (ефект) діяльності суб’єкта господарювання.

Вектор створення вартості підприємства спрямовано, перш за все, на його результативне зростання на стратегічному рівні.

Критерієм зростання повинна бути саме додана вартість компанії у довгостроковій перспективі, яка формується, в основному, в ході глибокої модернізації, технологічних і продуктових інновацій, розробки відповідної стратегії та розвитку менеджменту, які в сукупності забезпечують конкурентні переваги [1, с. 18].

Вартість підприємства є фундаментальною економічною категорією, на основі якої складаються відносини між зацікавленими у розвитку підприємства особами [2, с. 11].

У трансформаційній економіці суттєво змінилося розуміння підприємства (компанії) як ринкового суб’єкту. Підприємство в даний час виступає центром взаємодії інтересів різних груп стейкхолдерів – інвесторів (постачальників власного та позикового капіталу), менеджерів, персоналу, партнерів підприємства, суспільства. Кожна з цих груп зацікавлених осіб вносить свій внесок у формування вартості підприємств та розраховує на задоволення власних інтересів шляхом отримання відповідної вигоди від результативної діяльності даного суб’єкта господарювання.

Ефективне функціонування підприємств у нових економічних та конкурентних умовах базується на регулярному відстеженні системи інтересів усіх груп стейкхолдерів. Тому в сучасних умовах формування вартості підприємства – це є утворення стейкхолдерської вартості у відповідності з очікуваннями вигод усіма зацікавленими у діяльності підприємства особами.

Вартісно-утворюючі процеси на підприємствах пов’язані також з формуванням фінансової бази для утворення вартості підприємства через досягнення необхідної концентрації власного та позикового капіталу в процесі виробничо-господарської діяльності, прийнятного рівня витрат на фінансування цієї діяльності, оптимізації структури фінансового капіталу.

Формування вартості підприємства забезпечується у просторі взаємодії фінансового, інтелектуального та соціального капіталів. Посилення конкуренції, зростання значущості ініціативи та творчості, глобалізації ринків і компаній, загострення проблем екології призводять до того, що утворення вартості відбувається все більшою мірою за рахунок використання інтелектуального та соціального капіталів. Однак ці види капіталу не слід прирівнювати до джерел фінансування суб’єктів господарювання, до його пасивів; за своєю природою інтелектуальний та соціальний капітали є відповідними активами підприємства, які формують результативну складову вартості підприємства.

Зростання впливу інтелектуального та соціального капіталів у вартісно-утворюючих процесах на підприємстві означає орієнтацію його діяльності не тільки на економічні блага, але й на посилення соціально-відповідальної спрямованості функціонування даного ринкового суб’єкта через поліпшення соціальних відносин поміж власниками бізнесу та суспільством, досягнення компромісу між інтересами різних стейкхолдерів.

Акумуляція інтелектуального та соціального капіталів на підприємстві зумовлює якісну трансформацію у всій системі формування його вартості, включаючи результативну та витратну складові вартості. При цьому матеріальні активи виступають у ролі інфраструктури для реалізації функцій інтелектуального та соціального капіталів щодо створення вартості для усіх стейкхолдерів.

Підприємство як особливий носій вартості, з однієї сторони, є об’єктом впливу ринкового середовища, зовнішнього по відношенню до підприємства. З іншої сторони, воно виступає ринковим суб’єктом з властивим йому набором внутрішніх факторів формування вартості.

Таке двояке бачення підприємства, одночасно як об’єкту та суб’єкту ринкових відносин, дозволяє розглядати процес формування вартості підприємства крізь призму взаємодії керованих та некерованих факторів для визначення пріоритетів у діяльності підприємства, а також можливих загроз для її успішного здійснення з позицій максимізації вартості.

Конфігурація сукупності факторів (або «дерева факторів вартості») є важливою складовою процесу створення вартості компанії. Це дерево фіксує ієрархію зон, найбільш чутливих з точки зору досягнення конкурентних переваг, які є підконтрольними системам менеджменту та корпоративного управління в компанії, і тому вони є ключовими для створення потоків вигід [3, с. 66].

Системне уявлення про вартісно-утворюючі процеси повинне знаходити адекватне відображення у методології оцінки вартості, служити основою для побудови оптимальної моделі управління суб’єктом господарювання на базі максимізації його вартості.

 

Список використаних джерел:

1.              Кузьмин С. С. Корпоративный рост: модели и методы: монография / С. С. Кузьмин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 184 с.

2.              Яремко І. Й. Оцінювання та формування вартості машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 « Економіка та управління підприємствами» (машинобудування та приладобудування) / І. Й. Яремко. – Львів, 2010. – 41 с.

3.              Ивашковская И. В. Развитие стейкхолдерского подхода в методологии финансового анализа: гармоничная компания [Електронний ресурс] / И. В. Ивашковская // Корпоративные финансы. – 2011. – № 3. – С. 59–70. – Режим доступу: http://www.ecsocman.hse.ru/mags/cfjournal