«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

К. е. н. Кулиняк І. Я., Глянцева О. І.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

Прикладні аспекти оцінювання виробничого потенціалу підприємств

легкої промисловості Львівщини

 

У сучасних умовах, коли спостерігається падіння ефективності діяльності підприємств легкої промисловості, особливо актуальними постають питання оцінювання та ефективного формування виробничого потенціалу підприємства.

Виробничий потенціал розглядають як наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг). Також його необхідно розглядати як сукупність усіх ресурсів, що функціонують в межах підприємства і здатні виробляти певний обсяг продукції.

До складу виробничого потенціалу належать потенціал землі та природно-кліматичні умови, основних фондів, оборотних фондів, нематеріальних активів, технологічного персоналу [1, c. 14].

На основі аналізу наукової літератури, а також власних досліджень авторами сформовано комплекс показників для оцінювання виробничого потенціалу підприємств, а саме: частка виробничих активів у вартості майна; частка основних засобів у вартості майна; коефіцієнт зносу основних засобів; середня норма амортизації; матеріаломісткість; фондоозброєність; фондовіддача. Ці показники розраховано на основі даних діяльності десяти підприємств легкої промисловості Львівщини: ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок», ПАТ «Калина», ПАТ «Льонокомбінат « Старосамбірський », ПАТ « Золочівська швейна фабрика», ПАТ « Городоцька швейна фабрика», ПрАТ «Трикотажна фірма «Промінь», ПрАТ «Львівська перо-пухова фабрика», ПАТ «Бориславська швейна фабрика «Спецодяг», ПАТ « Стрийська швейна фабрика « Стрітекс », ПАТ «Вірність».

Оскільки показники мають різні одиниці вимірювання, то їх було стандартизовано за формулою:

,                                                      (1)

де – середнє значення показника по аналізованих підприємствах.

Виробничий потенціал кожного з підприємств оцінено за допомогою інтегрального коефіцієнта ( K ) за формулою [2]:

,                                                   (2)

де Х і – частковий персоніфікований показник, що входить до сукупності факторів, що характеризують певну складову потенціалу; n – кількість часткових персоніфікованих показників, що становлять сукупність виробничого потенціалу.

Результати розрахунку інтегральних показників оцінювання виробничого потенціалу підприємств наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1. Значення інтегральних показників оцінювання виробничого потенціалу підприємств легкої промисловості Львівщини за 2008–2012 рр.

Підприємства

Значення інтегральних показників

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2012 р.

ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок»

1,54

1,26

1,43

1,66

1,68

ПАТ «Калина»

0,66

0,72

0,68

0,64

0,63

ПАТ «Льонокомбінат « Старосамбірський »

1,12

1,06

0,95

0,96

1,22

ПАТ « Золочівська швейна фабрика»

0,77

0,93

0,93

0,95

1,02

ПАТ « Городоцька швейна фабрика»

0,68

0,88

1,02

1,02

0,94

ПрАТ «Трикотажна фірма «Промінь»

1,45

1,24

0,97

0,76

0,72

ПрАТ «Львівська перо-пухова фабрика»

0,85

1,06

1,1

1,13

1,29

ПАТ «Бориславська швейна фабрика «Спецодяг»

0,79

0,78

0,77

0,79

0,78

ПАТ « Стрийська швейна фабрика « Стрітекс »

1,22

1,25

1,26

1,32

0,97

ПАТ «Вірність»

0,93

0,82

0,87

0,77

0,75

Джерело: розраховано на основі даних [3].

 

Відповідно до розрахунків найвищий рівень використання виробничого потенціалу виявлено у підприємства ПАТ «Шкіряне підприємство «Світанок», а найнижчий – ПАТ «Калина».

Кожним підприємством мають бути розроблені і впровадженні в дію заходи щодо покращення використання наявного потенціалу. На основі аналізу наукової літератури нами було виокремлено ряд рекомендацій щодо покращення використання виробничого потенціалу підприємствами легкої промисловості:

– збільшення обсягів виробленої продукції без додаткових капітальних вкладень;

– оновлення і технічне вдосконалення основних фондів;

– збільшення тривалості роботи машин і устаткування;

– забезпечення стабільності у забезпеченні робочих місць матеріалами, електроенергією, оснащенням тощо;

– ліквідація недіючого обладнання, здача в оренду або лізинг обладнання, що використовується не на повну потужність;

– вдосконалення управління виробництвом на базі сучасної комп'ютерної техніки;

– удосконалення нормування запасів і їх раціональне використання;

– ліквідація наднормативних запасів;

– поліпшення організації постачання;

– впровадження безвідходної або маловідходної техніки і технології;

– здійснення раціонального розміщення основних засобів;

– використання вхідного контролю за якістю сировини.

 

Список використаних джерел:

1.              Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч . посіб . / О. С.  Федонін , І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк . – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

2.              Самко О. О. Оцінка туристичного потенціалу регіону та рівня його використання [Електронний ресурс] / О. О. Самко. – Режим доступу: http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2010_7_4/41.pdf

3.             Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/db