Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

К. е. н. Лупак Р. Л., Дульдієр Д. C.

Львівська комерційна академія, Україна

Прогнозування капіталу як інструмент механізму управління підприємством

 

Необхідність організації прогнозування капіталу підприємства обумовлена насамперед тим, що одержання стабільного приросту обсягу грошових коштів є найважливішою перспективною метою будь-якого підприємства і гарантією постійного відтворення його конкурентного потенціалу. Відтак, економічне завдання прогнозування капіталу на підприємстві полягає в забезпеченні і підтримці його фінансової рівноваги. Прогнозування капіталу виступає основою механізму розробки довго- та середньо термінових прогнозів щодо економіки підприємства в цілому та його окремих структурних підрозділів.

Відомо, що у кожний період часу функціонування підприємства повинна бути забезпечена рівновага вхідних і вихідних грошових потоків з урахуванням резервів платіжних засобів. Тому отриманий прогноз капіталу обґрунтовується відтворенням грошових потоків за напрямками діяльності підприємства: операційною, інвестиційною, фінансовою, з концентрацією основних зусиль на обсязі чистого грошового потоку від операційної діяльності. Це підтверджує, що у системі стратегічного управління прогнозування капіталу посідає особливе місце, оскільки надає можливість отримання науково-обґрунтованого висновку про можливий фінансовий стан підприємства, термін досягнення бажаного стану та альтернативні шляхи розвитку його господарської діяльності.

Відзначимо, що методологія прогнозних досліджень капіталу підприємства побудована на принципах системності, комплексності, багатоваріантності, адекватності конкурентному середовищу. Так, важливими є принципи науковості прогнозування (забезпеченості розрахунків економічними моделями, відповідність прогнозів до дії економічних законів і категорій), практичності використання (можливість прикладного використання прогнозних моделей для окремих суб’єктів конкурентного поля). Попри це, потрібні нестандартні підходи, які передбачають розробку і реалізацію нових, гнучких методик, спрямованих на улагодження співвідношення планованих фінансових показників. На нашу думку, для удосконалення прогнозування капіталу підприємства необхідно здійснити ряд етапів, котрі зображені на рис. 1.

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема побудови прогнозної моделі капіталу підприємства

 

Розроблена трендова модель управління капіталом підприємства є системою багатоваріантних сценаріїв використання методів підвищення ефективності його формування та використання, яка формує платформу для адаптаційності стратегічних управлінських рішень та визначає економічні закономірності як теоретичних, так і практичних висновків і пропозицій. Відтак, м етою побудови динамічної моделі слід вважати визначення стратегічних цілей, відповідних їм параметрів, організаційно-економічних заходів їх досягнення. При цьому л огічну структуру економетричної моделі оцінки капіталу підприємства визначатиме науково-обґрунтований вибір результативного і факторіальних параметрів з врахуванням інформаційного забезпечення розрахунків.

На нашу думку, процес прогнозування капіталу підприємства необхідно починати з прогнозу обсягів продажу продукції, після чого визначаються необхідні активи для підтримки його рівня і приймається рішення щодо джерел їх фінансування. Потім слід спроектувати план руху готівки і балансові звіти. Б еручи за основу попередні тренди капіталу, реалізації продукції й прогноз загальноекономічного стану підприємства, можна спрогнозувати темп зростання обсягу продажу продукції протягом року та прибуток із продажу.

Також сформовану економетричну модель управління капіталом можна використовувати для інституціонального регламентування фінансово-господарської діяльності та ресурсного забезпечення підприємства, враховуючи зміщеність прогнозу, на яку впливають як зовнішні фактори (відхилення інфляційних коливань від їх прогнозних значень, сезонні коливання споживчого попиту), так і внутрішньогосподарські фактори (нерівномірність формування і використання товарних запасів). Позаяк, при прогнозуванні капіталу слід розробляти прогноз з максимальною цільовою орієнтацією на прибуток підприємства. Це не означає якихось особливих труднощів, але якщо прогнози надто оптимістичні, то у кінцевому підсумку підприємство обтяжить себе накопиченим, не зайнятим у виробництві устаткуванням та оборотним капіталом.

Таким чином, прогнозування капіталу як інструмент механізму управління підприємством повинен включати визначення розміру необхідних грошових фондів, джерела їх формування, потреби у зовнішніх джерелах фінансування, рівня економічної активності суб’єктів ринку, стратегії ціноутворення, інфляційного впливу, виробничих й дистриб’юторських можливостей співробітництва та ін.