«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

Моргун Г. В.

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, Україна

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГА

 

На сучасному етапі розвитку теорії управління підприємством стрімкі зміни відбулися у наукових та практичних підходах до стратегічного контролінгу: від ідентифікації його як підсистеми обліку до концептуалізації в рамках системи стратегічного управління як самостійної системи, орієнтованої на стратегічний та інноваційний розвиток підприємства.

Стратегічний контролінг, як окрема, наука має свої  дослідницькі прийоми:

-    загальнометодологічні методи, що характерні будь-якій науці: спостереження, порівняння, історія розвитку, аналіз, синтез, систематизація, виявлення закономірностей, прогнозування та ін.;

-    загальнонаукові дослідницькі прийоми окремих систем: планування, обліку, аналізу, управління, статистики, кібернетики, інформатики;

-    специфічні – стратегічний контролінг передбачає використання моделювання процесів і явищ і на цій основі визначає конкретні завдання системи стратегічного управління.

Процесний підхід дослідження стратегічного контролінга вимагає уточнення переліку його функцій, а разом з тим й ідентифікації функціональних завдань, які мають повніше розкрити сутність стратегічного контролінга. Проблема визначення функцій стратегічного контролінга є досить поширеною у багатьох наукових працях, однак єдиної думки не існує. Ускладнення функцій стратегічного управління обумовлює доцільність виділення функціонального призначення стратегічного контролінга. Стратегічний контролінг як і оперативний забезпечує виконання всіх управлінських функцій, а отже його функції в деякій мірі дублюють основні функції управління, а саме контроль, планування, облік і аналіз. Разом з тим стратегічний контролінг виділяється в системі стратегічного управління завдяки своїм спеціальним функціям – інформаційне забезпечення управління, оцінка, навігація, організація та координація. В межах виконання кожної ідентифікованої функції стратегічного контролінга вирішуються відповідні завдання, що наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1. Функції та завдання стратегічного контролінга

Функції

Завдання

Планування

Розроблення інструментарію перетворення стратегічних цілей в прогнози та плани;

встановлення нормативних величин, що діють як база для порівняння;

сприяння в розробленні планів досягнення стратегічних цілей та напрямів розвитку

Облік

Побудова системи контрольних величин для вимірювання і оцінки рівня досягнення стратегічної цілі;

розроблення інструментарію обліку

Контроль

Визначення фактичних (реальних) значень контрольних величин;

розроблення інструментарію контролю

Оцінка

  Розроблення та налаштування інструментарію визначення рівня досягнення стратегічної цілі

Аналіз

  Оцінка реальних величин по відношенню до нормативних шляхом порівняння плану і факту (за статистикою за минулий період) і порівняння плану з контрольними величинами, що реально склалися і характеризують актуальний потенціал реалізації заходів досягнення стратегічної цілі;

фіксація відхилень, аналіз причин і відповідальних за виявлені відхилення;

методична підтримка стратегічного управління

Інформаційне забезпечення стратегічного управління

Розроблення архітектури інформаційної структури стратегічного управління;

відбір носіїв інформації та каналів її передачі

Навігація

Моніторинг, розроблення необхідних корегуючих заходів для управління відхиленнями від обраного стратегічного курсу;

розроблення адаптаційних заходів;

орієнтація управління на досягнення стратегічної цілі

Організація

Розроблення організаційних заходів щодо досягнення стратегічної цілі;

удосконалення організаційних основ взаємодії при виконанні управлінських функцій

Координація

Міжфункціональна координація дій в системі стратегічного управління та в процесі підготовки й прийняття управлінського рішення, забезпечення раціональності управлінського процесу;

узгодження позицій та відповідних управлінських функцій, що беруть участь в реалізації заходів досягнення стратегічної цілі

 

Слід зазначити, що сполучення означених функцій стратегічного контролінга виділяє його унікальний характер в системі стратегічного управління. Ф ункціональна дія системи стратегічного контролінгу проявляється через системну координацію існуючих функціональних підсистем та їх координаційну підпорядкованість у структурній залежності.

Осмислення реалізації наведених функцій дозволяють визначити сферу можливостей стратегічного контролінга, а саме:

-   сигналізатора про стратегічне положення підприємства на ринку: стійке, стабільне, передкризове, кризове;

-   виявлення різних аспектів стратегії функціонування і розвитку підприємства на основі вивчення і спостереження за основними етапами життєвого циклу підприємства;

-   виявлення і побудови причинно-наслідкових зв'язків поліпшення або погіршення показників розвитку підприємства;

-   ситуаційного позиціонування, що дозволяє узагальнити досвід управлінської поведінки;

-   формування механізму діагностування, необхідного для своєчасного розпізнавання значущих змін і розроблення відповідних заходів;

-   формування комунікаційних мереж і створення умов для успішного функціонування комунікацій.

Таким чином основою структурних перетворень системи стратегічного управління є трансформація й інтеграція класичних функцій управління і спеціальних функцій стратегічного контролінга, що потребує переорієнтації системі мислення управлінського персоналу. Тому головною передумовою формування системи стратегічного контролінгу має стати готовність і прагнення управлінської команди до нововведень, що сприятимуть розвитку стратегічного потенціалу підприємства. Впровадження стратегічного контролінгу на підприємстві дозволить підвищити рівень координованості функцій стратегічного управління, за рахунок чого поліпшиться якість управлінських рішень та ефективність системи стратегічного управління в цілому.