Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Актуальные вопросы модернизации национальной экономики Украины - 2014»

К. е. н. Дяченко Л. А.

ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж імені А. Крупинського », Україна

Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у підприємствах санаторно-курортного господарства

 

Світова економічна криза вплинула на діяльність усіх галузей національної економіки, в тому числі, на діяльність підприємств санаторного – курортного господарства. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на діяльність підприємств санаторного – курортного господарства зумовлюють необхідність впровадження у них різних змін. До доцільних змін належать також зміни у бізнес-процесах підприємств санаторного – курортного господарства. Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у підприємствах санаторного – курортного господарства є одним із напрямів їх ефективного розвитку та конкурентоспроможності в сучасних умовах розвитку національної економіки.

Деякі вчені [1, с. 496] вважають, що «реінжиніринг – це пошук і впровадження радикальних змін в діяльності компанії для досягнення прориву». Вчений-економіст Г. І. Кіндрацька , стверджує, що «реінжиніринг – це фундаментальне переосмислення та радикальна перебудова ділових процесів з метою досягнення істотного їх поліпшення» [2, с. 284]. Твердженням науковця С. І. Голованя є те, що «реінжиніринг бізнес-процесів, розглядається як «перетворення бізнесу» в залежності від використовуваних умов зовнішнього середовища» [3, с. 122]. Сутність «реінжинірингу бізнес-процесів» визначає його цінність щодо отримання додаткових конкурентних переваг, лідерства на ринку, а значить підвищення конкурентоспроможності і прибутковості підприємства, подолання кризи. Реінжиніринг (реінжиніринг бізнес-процесів) – це докорінна перебудова всіх аспектів діяльності підприємства з метою досягнення головних цілей : щодо зниження витрат; підвищення якості товарів чи послуг; рівня сервісу; швидкості реагування на зовнішні та внутрішні впливи; істотного поліпшення діяльності та фінансових результатів; підвищення продуктивності. Існує три головних умови, коли найкраще впроваджувати реінжиніринг бізнес-процесів: 1) коли підприємство санаторно-курортного господарства знаходиться в стані кризи, яка виражена у дуже високому рівні витрат, відмові споживачів від продуктів (послуг) підприємства, фінансовій кризі, зниженні платоспроможності населення тощо; 2) коли підприємство санаторно-курортного господарства оцінює власну поточну ситуацію стосовно ефективності господарської діяльності як задовільною, але прогнози її діяльності на майбутнє є несприятливими; 3) коли здійсненням «реінжинірингу бізнес-процесів» можуть займатися більш успішні підприємства санаторно-курортного господарства, швидкозростаючі і агресивні. Застосування реінжинірингу бізнес процесів у таких ситуаціях є ідеальним варіантом ведення бізнесу. Коли саме найкраще впроваджувати реінжиніринг бізнес процесів у підприємствах санаторного-курортного господарства то пропонується таке: ініціатива «зверху», коли реінжиніринг бізнес-процесів ініціює керівник підприємства або ініціатива «знизу», коли ініціатором виступає сам персонал.

Позитивним моментом ініціативи «зверху» є зацікавленість вищого керівництва підприємства у проведенні змін. Позитивним моментом ініціативи «знизу» є те, що проведення змін все-таки відбувається, але не у всіх підрозділах, не по всіх напрямках діяльності. Ідеальним початком проведення реінжинірингу бізнес-процесів є перетинання обох ініціатив: «зверху» та «знизу». До зазначених вище умов, коли саме необхідно впроваджувати процеси реінжинірингу у підприємствах санаторного-курортного господарства, ще варто керівникам таких підприємств звернути увагу на процеси диференціації та позиціювання товарів та послуг, які ними пропонуються.

Диференціація – конкурентна стратегія, у відповідності до якої компанія виробник добивається сприйняття споживачами своїх товарів і послуг як унікальних [4, с. 826]. Позиціонування – це дії по розробці пропозиції компанії і її іміджу, направлені на те, щоб зайняти особливе місце у створенні цільової групи споживачів. Його мета – розмістити торгову марку у свідомості споживачів так, аби підприємство отримало від цього максимальну вигоду [5, с. 336]. Слід зазначити, що позиціювання послуг на ринку санаторно-курортного господарства – це комплексна маркетингова розробка і створення їхнього іміджу так, щоб він у свідомості покупця гідно відрізнявся від послуг конкурентів. До споживачів необхідно донести інформацію про те, що дані послуги є високоякісні, мають ціннісну складову загалом, що цим послугам можна надати також індивідуалізовану ціннісну складову відповідно до стану здоров’я кожного конкретного споживача. Наприклад, послуги по оздоровленню суглобів або по чищенню судин людини, які здійснюються за оновленою методикою попередньої діагностики стану здоров’я конкретної людини та на основі отриманих результатів розробка індивідуалізованого підходу до процесу лікування суглобів чи судин, з врахуванням стандартів надання таких послуг. Підприємства санаторно-курортного господарства, в силу існуючих умов конкуренції, як міжгалузевої, так і внутрігалузевої, при реінжинірингу бізнес-процесів повинні впроваджувати різні зміни. Ці зміни повинні стосуватися переосмислення та перебудови ділових процесів, відповідно до оцінки стану в якому знаходиться підприємство, а також «перетворення бізнесу» в залежності від умов, зовнішніх та внутрішніх, в яких перебуває конкретне підприємство та яким властиво змінюватись в часі. Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у підприємствах санаторно-курортного господарства створює для них додаткову можливість щодо більш ефективного власного розвитку та конкурентоспроможності в сучасних умовах розвитку національної економіки.

 

Список використаних джерел:

1.              Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление / Д. А. Аакер . – СПб .: Питер , 2002. – 542 с.

2.              Кіндрацька Г. У. Стратегічний менеджмент: навч . посіб . / Г. У.  Кіндрацька . – К.: Знання, 2006. – 366 с.

3.              Головань С. И. Бизнес-планирование : учеб . пособ. / С. И. Головань. – Ростов н/Д: Феникс , 2002. – 230 с.

4.              Дафт Р. Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт ; пер. с англ. В. Вольский . – 2-е изд . – СПб .; М.; Х.; Мн .: Питер , 2002. – 829 с.

5.              Котлер Ф. Маркетинг – Менеджмент / Ф. Котлер , К.  Келлер . – СПб .: Питер , 2008. – 814 с.