К. мед. н. Кучук О. П., Павлович Ю.І., Кушнір О.П.

Буковинський державний медичний університет, Україна;

Обласна клінічна лікарня м. Чернівці, Україна

Гіполіпідемічна дія фенофібрату в лікуванні діабетичної ретинопатії

 

Діабетична ретинопатія – захворювання сітківки ока незапального характеру. Виникає на фоні захворювання на цукровий діабет (ЦД). Некомпенсований перебіг ЦД призводить до ураження органів-мішеней, до яких належить і орган зору [1, с. 209; 2, с. 39]. Серед причин втрати зорових функцій, через різноманітні очні ускладнення ЦД впевнено утримує провідні позиції [4, с. 615; 10, с. 2545; 13, с. 168].

Для лікування діабетичної ретинопатії (ДР) використовується великий арсенал лікарських засобів, а саме гіпоглікемічні, ангіопротектори, нейро-, ретинопротектори, антиоксиданти, вітаміно-тканинна терапія, розсмоктувальні, інгібітори ангіогенезу [6, с. 122], лазерна терапія [12, с. 95], тощо. Патогенетичним є також використання гіполіпедемічних препаратів, які знижують рівень холестерину і тригліцеридів у сироватці крові [11, с. 910; 14, с. 213]. Дія цих препаратів спрямована на мікроангіопатії та оклюзії капілярів судин, які є основними ланками патогенетичних змін на очному дні та призупиняють процес прогресування ДР [8, с. 242]. Патогенетично вони діють на активатор PPAR-α рецепторів і відомі як антиатеросклеротичні препарати, призначені для корекції дисліпідемій і, насамперед, – високого рівня тригліцеридів крові [9, с. 120–159].

Ефективність дії фенофібрату доведена в умовах 8-ми місячної терапії, з одночасним дотриманням відповідного режиму та дієти. Дія препарату добре відчутна у пацієнтів з вперше виявленим ЦД та без ДР, у даних пацієнтів за статистичними даними зміни з боку очей відтерміновуються на тривалий період часу. Представником цієї групи є Трайкор розроблений групою Солвей Фармасьютікалз, Франція, випускається у вигляді таблеток 145 та 160 мг.

Трайкор, препарат який має антиагрегантний і урикозуричний ефект. Під його впливом рівень загального холестерину крові знижується на 20-25%, а тригліцеридів – на 40-45%. Тривала терапія трайкором веде до зменшення екстраваскулярних відкладень холестерину. Діюча речовина знижує агрегацію тромбоцитарних клітин, зменшує кількість фібриногену, перешкоджає надмірному синтезуванню жирних кислот, зменшує кількість «поганого холестерину», тригліцеридів і підвищує показник «хорошого холестерину». У осіб з цукровим діабетом відзначається додатковий гіпоглікемічний ефект. Медикамент рекомендують приймати 1 раз на добу [7, с. 357].

Дію препарату фенофібрату добре дослідила компанія FIELD, яка провела дослідження пацієнтів віком 50-75 років, що страждали на ЦД 2 типу, з вихідною концентрацією загального холестерину в плазмі крові в межах 3,0–6,5 ммоль/л і співвідношенням загальний холестерин/холестерин ЛВЩ > 4,0, або концентрацією тригліцеридів в плазмі 1,0-5,0 ммоль/л, не потребували гіполіпідемічної терапії на початковому етапі. У дослідження не включали пацієнтів з вираженим порушенням функції нирок (креатинін сироватки > 130 мкмоль/л), хронічними захворюваннями печінки або симптоматичним захворюванням жовчного міхура, а також пацієнтів, які перенесли серцево-судинні напади в попередні 3 місяці[3, с. 15].

В дослідженні після лікування препаратом були виявлені наступні цікаві  дані:

- На 79% зменшилась вірогідність прогресування ДР;

- Необхідність первинної лазерної коагуляції сітківки зменшилась на 41% у пацієнтів з макулопатіями і на 30% у пацієнтів з проліферативною ДР;

- Загальна кількість втручань з проведенням лазерної коагуляції сітківки зменшилась на 37%;

- Практично вдвічі (на 49%) знизилась потреба в лазерній коагуляції сітківки у пацієнтів з невстановленою ДР на момент включення в дослідження (при врахуванні всіх курсів лазерної терапії) [3, с. 15; 5. с. 13].

Терапія фенофібратом виявляє протизапальний, антиоксидантний, ендотелій-опосередковану дію; знижує ризик розвитку та прогресування ДР. Показано, що фенофібрат може зменшувати агрегацію тромбоцитів, індуковану аденозиндифосфатом, арахідоновою кислотою та епінефрином. Екстраваскулярні відкладення холестерину (xanthoma tendinosum et tuberosum) можуть суттєво зменшуватися або навіть повністю зникати під час терапії фенофібратом [5. с. 13].

Отже, наведені дані дозволяють розглядати фенофібрат як важливий компонент лікування пацієнтів на ЦД 2 та попередити розвиток тяжких уражень органа зору.

 

Список використаних джерел:

1.             Агатова М. Д. Офтальмологическая симптоматика при врожденных и приобретенных заболеваниях / М. Д. Агатова – М.: РМАПО, 2003. – С. 209–213.

2.             Кански Дж. Дж. Заболевания глазного дна / Джек Дж. Кански, Станислав А. Милевски, Бертил  ЭДамато, Воган Тэннер;  пер. с англ. ; под общ. ред  С. Э.Аветисова. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – С. 39–60.

3.             Влияние фенофибрата на потребность в лазерном лечении диабетической ретинопатии (исследование FIELD): рандомизированное контролируемое исследование / Кич А. К., Митчел П., Самманен П. А. и др. // Обзоры клинической кардиологии.2008. – 16. – С. 15.

4.             Офтальмология: национальное руководство / под ред. С.Э. Аветисова и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – С. 615–624.

5.             Скоро в Украине новое поколение фибратов. По материалам конгресса Американской ассоциации сердца (АНА), 2007 г., США // Здоровʼя України.2009. – 3/1. – С. 13.

6.             Aiello L.M. Perspectives on diabetic retinopathy / Aiello L.M. // Am. J. Ophthalmol. – 2003. – 136. – Р. 122–135.

7.             Barter P.J. Treating to New Targets Investigators. HDL cholesterol, very low levels of LDL cholesterol, and cardiovascular events / P.J. Barter, A.M. Gotto, J.C. LaRosa // N Engl J Med.2007. – 68. – Р. 357.

8.             Cai J. The pathogenesis of diabetic retinopathy: old concepts and new questions / J. Cai, M. Boulton // Eye. – 2002. – 16. – Р. 242260.

9.             Feige J.N. From molecular action to physiological outputs: peroxisome proliferator-activated receptors are nuclear receptors at the crossroads of key cellular functions / J.N. Feige, L. Gelman, L. Michalik, B. Desvergne, W. Wahli // Prog. Lipid Res.2006. – 45 (2). – Р. 120–159.

10.         Fong D.S. Diabetic retinopathy / D.S. Fong, L.M. Aiello, F.L. Ferris, R. Klein // Diabetes Care. – 2004. – 27. – Р. 2540–2553.

11.         Lyons T.J. Diabetic retinopathy and serum lipoprotein subclasses in the DCCT/EDIC cohort / T.J. Lyons, A.J. Jenkins, D. Zheng // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 2004. – 45. – Р. 910–918.

12.         Neubauer A.S. Laser treatment in diabetic retinopathy / A.S. Neubauer, M.W. Ulbig // Ophthamologica.2007. – 221. – Р. 95–102.

13.         Porta М. Current approaches and perspectives in the medical treatment of diabetic retinopathy / М. Porta, A. Allione // Pharmacol. Ther.2004. – 103. – Р. 167–177.

14.         Ucgun N.l. The importance of serum lipids in exudative diabetic macular edema in type 2 diabetic patients / N.l. Ucgun, Z. Yildirim, N. Kilic, E. Gursel // Ann. NYAcad. Sci. – 2007. – 1100. – Р. 213–217.