Гайда О. І., Красушина Т. М.

Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

Здоров’я є основною цінністю людини, необхідною умовою активної життєдіяльності. Саме здорове молоде покоління є основою здорової нації та фундаментом соціально-економічного розвитку держави. В останні роки спостерігається зростання захворюваності серед населення. Це обумовлено низкою важливих причин, які існують в українському суспільстві, а саме: збільшення в середовищі молоді таких негативних явищ, як алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління тощо, відсутність навичок гігієнічних норм поведінки, відсутність елементарних знань щодо загартування, оздоровлення організму.

Сьогодні досить гостро постає необхідність розробки і запровадження конкретних дій, спрямованих на покращення здоров`я підлітків та молоді. Одним із ефективних шляхів вирішення цього завдання є створення умов для формування здорового способу життя молодих людей, через сприйняття ідеалу і норм здорового, багатоманітного та щасливого життя кожного з них і усвідомлення негативного впливу наркотичного, алкогольного, нікотинового отруєння організму.

Особливе занепокоєння викликає зростання захворюваності серед дітей дошкільного віку та школярів.

Результати досліджень фахівців свідчать, що саме діти молодшого та середнього шкільного віку  потребують роз’яснення значення власного здоров’я. Тому особливого значення набуває цілеспрямований вплив на особистість школяра, визначення умов, змісту, форм і методів, які є дієвими у вихованні здорового способу життя школярів.

Сьогодні на здоров`я підлітків помітніше впливають фактори, дія яких раніше була значно меншою, зокрема це стосується зниження фізичного і підвищення нервово-психологічного навантаження, потягу частини підлітків до шкідливих звичок, інформаційного перевантаження.

За даними досліджень українських фахівців 36,4 % учнів загальноосвітніх шкіл мають низький рівень фізичного здоров’я [1, с.34].

 За останні 20 років виявлено зменшення показників маси тіла у школярів усіх вікових груп. З іншого боку, в Україні — 10 % дитячого населення мають надмірну масу тіла. Щорічно серед дітей до 14 років реєструється близько 60 тисяч нових пацієнтів з ожирінням. На думку деяких авторів, ці дані не відповідають дійсності і реальний рівень поширеності ожиріння в дитячому віці є значно більшим [2, с.85].

У зв’язку з цим надзвичайної актуальності набуває впровадження сталої системи моніторингу фізичного розвитку дітей та підлітків, що дозволяє на донозологічному етапі виявити дітей з підвищеним ризиком метаболічних порушень, зокрема, ожиріння [3, с.42].

Сьогодні спостерігається широке розповсюдження серед підлітків різних нервово-психічних захворювань

Серед причин погіршення здоров’я сучасних підлітків можна виділити стан таких визначальних щодо здоров’я складових способу життя: не збалансоване харчування, куріння, вживання алкоголю і наркотиків, низьку фізичну активність, умови, які склалися в найближчому соціальному (родинному й навчальному) оточені в контексті впливу на психічне, фізичне, духовне та соціальне здоров’я учнівської молоді. практично заведені нанівець можливості організованого відпочинку дітей, розпалась більшість організацій дитячого самоврядування, позакласна і позашкільна робота поставлені у пряму залежність від фінансових можливостей школи.

Отже, серед причин різкого зниження рівня здоров’я підлітків є глибока соціально-економічна криза, погіршення екологічної ситуації, збільшення навчального навантаження, відсутність у багатьох підлітків пріоритету здоров’я та мотивації вести здоровий спосіб життя, як провідного чинника збереження і зміцнення здоров’я, низька фізична активність, куріння, вживання алкоголю й наркотичних речовин.

Для формування позитивної мотивації дітей та учнівської молоді на здоровий спосіб життя – вчителям необхідно використовувати інтерактивні методи навчання, володіти методикою проведення тренінгових занять, використовувати інноваційні технології для заохочення до занять фізичним вихованням та спортом.

Потрібно конструктивно поєднувати форми організації навчальної діяльності: спостереження, слухання, розповідь, практичні дії, дослідницькі завдання, ігрові ситуації, діалоги, інсценізації, парні та групові види роботи; досягнення емоційності і гнучкості змісту та структури навчальних занять.

Постійно має відбуватися мотивація дітей до уважного ставлення до свого здоров’я, заохочення їх успіхів в опануванні умінь і навичок здорового способу життя.

Найважливіші задачі, які стоять перед сучасними педагогами – збереження і зміцнення здоров’я дитини, всебічний фізичний розвиток та оптимальний руховий режим дітей дошкільного віку та школярів.

 

Список використаних джерел:

1.            Дудіна О. О. Ситуаційний аналіз стану охорони здоровя дітей та підлітків в Україні. Ч. 1. Аналіз нормативно-правової бази, стратегій та ініціативи, які забезпечують політику здоровя дітей та підлітків / О. О. Дудіна // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. – 2007. – № 4. – С. 32–38.

2.            Friedman L. S. Social-environmental factors associated with elevated body mass index in a Ukrainian cohort of children / L. S. Friedman, A. Serdiuk, N. V. Chislovska // Int. J. PediatrObes. – 2009. – Vol. 4 (2). – P. 81–90.

3.            Алєксєєв О. О. Сучасний стан та чинники здоровя українських підлітків / О. О. Алєксєєв // Вісник Камянець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – 2013. – С.38–44.