К. мист. Лугова Т. А., Бадо К. В.

Одеський національний політехнічний університет

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА»

 

В умовах наддинамічного розвитку інформаційних технологій та глобальної конкуренції вдосконалення корпоративного управління будь-якого підприємства стає ключовим стратегічним завданням його розвитку і життєдіяльності. Зазвичай під «корпоративними інформаційними системами» (КІС) розуміють великі відкриті інтегровані інформаційні системи управління, планування та контролю бізнес-процесів корпорації (об'єднань територіально розподілених підприємств, що працюють під централізованим управлінням і вирішують спільні завдання) [12, с. 78; 15; 10, с. 2]. При цьому корпоративне управління розуміється як система взаємовідносин між акціонерами, радою директорів і правлінням, визначені статутом, регламентом і офіційною політикою компанії, а також принципом верховенства права [16].

Втім, все частіше різні джерела подають інформацію про малі та середні КІС, що являють собою прості системи для автоматизації роботи конкретних функцій підприємства (фінансових, бухгалтерських, складських, облікових тощо). С. Короткий зазначає, що КІС можна застосовувати для будь-яких підприємств, незалежно від їх масштабу і форми власності [3].

Часто КІС ототожнюють з ідеологією MRP, ERP, CRM тощо [6, с. 41–144; 5], тому і визначають її як управлінську ідеологію (систему ідей з управління, що задає цілі й визначає форму їх досягнення [13].), як «високоефективну систему управління, що базується на найсучасніших інформаційних технологіях» [6, с. 8] та поєднує бізнес-стратегію підприємства і провідні інформаційні технології [4, с. 4; 9, с. 20; 11, с. 6; 7]. У навчальному посібнику «Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів» інформаційні технології визначають як сукупність процесів, що використовує засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об'єкту, процесу або явища [2].

Якщо системи типу ERP спочатку були призначені для автоматизації матеріальних та фінансових ресурсів підприємства, то на сучасному етапі розробляються програми для некомерційної гуманітарної сфери [5]. Яскравим прикладом є українські програми АСУ «ВНЗ», система управління ВНЗ «Сократ», широкий спектр пропозицій на основі російської платформи ERP-Галактика (автоматизація роботи університету: приймальної комісії, деканату, розкладу занять тощо), «Парус», «Фігаро», «КСТ М-3», а також західні продукти R/3 SAP, Oracle, Axapta/Navision, Frontstep) [1, с. 4]. Тому сьогодні КІС називають інформаційними системами для керівника, що належить до продуктів класа Business Intelligence [14].

Як правило, технічно-інформаційною основою функціонування КІС є створення консолідованого сховища даних (Data Warehouse), що надає можливість здійснювати в режимі он-лайн поглиблений аналіз даних (на основі технологій OLAP та Data Mining), використовувати експертні системи інформаційної підтримки прийняття рішень, налаштувати ефективний електронний документообіг тощо [10, с. 2]. Тому вчені на перший план висувають технічну складову КІС як «сукупність технічних і програмних засобів підприємства, що реалізують ідеї і методи автоматизації» [15]. Однією з економічно привабливих функцій КІС є комплексна автоматизація всіх процесів на підприємстві, тому стосовно до КІС часто вживають такі терміни, як «автоматизовані системи управління» (АСУ), «інтегровані системи управління» (ІСУ), «інтегровані інформаційні системи» (ІІС), «інформаційні системи управління підприємством» (ІСУП) [15].

Так, С.М. Ромашко визначає КІС як інформаційну систему (програмно-технічну і організаційну систему надання інформаційних послуг з використанням інформаційних технологій [17]), що підтримує автоматизацію функцій управління і надає інформацію для поглиблення знань та прийняття управлінських рішень [9, с. 20]. Л.В. Різніченко розуміє КІС як інформаційну систему, що призначена для комплексної автоматизації всіх видів господарської діяльності підприємств, у тому числі корпорацій, що складаються з групи компаній, які вимагають єдиного управління [8]. На думку П.П. Олейника, КІС являє собою певну сукупність методів і рішень, використовуваних для створення єдиного інформаційного простору управління і забезпечення діяльності компанії [6, с. 7].

Таким чином, визначення терміну «корпоративні інформаційні системи» мають ідеологічну, управлінську, технологічну, автоматизаційну та інформаційну складові. КІС є складним поняттям, що динамічно розвивається пропорційно стрімкої еволюції високих інформаційних технологій. Зміст та призначення цього поняття демократизується (від важких великих програмних продуктів для корпорацій до легких програм автоматизації всіх процесів будь-якого підприємства) та галузево розширюється (від бізнесу та виробництва до недержавних гуманітарних закладів).

 

Список використаних джерел:

1.      Бочаров Е. П. Интегрированные корпоративные информационные системы: Принципы построения. Лабораторный плактикум на базе системы «Галактика» : учеб. пособие / Е. П. Бочаров, А. И. Колдина. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 288 с.

2.      Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. / Томашевський О. М., Цигелик Г. Г., Вітер М. Б., Дудук В. І.  [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://b-ko.com/book_97.html

3.      Короткий С. Концепция построения комплексных информационных систем [Электронный ресурс] / С. Короткий. – Режим доступа : http://www.big.spb.ru/publications/other/conc_kis.shtml

4.      Літнарович Р. М. Платформи корпоративних інформаційних систем: курс лекцій / Р. М. Літнарович. – Рівне : МЕГУ, 2012. – 130 c.

5.      Лугова Т. А. Еволюція систем електронного документообігу підприємств [Текст] / Т. А. Лугова, О. Є. Акімов // Бібліотекознавство. Документологія. Інформологія. – 2013. – № 1. – С. 16–20.

6.      Олейник П. П. Корпоративные информационные системы: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / П. П. Олейник. – СПб. : Питер, 2012. – 176 с.

7.      Прокофьева М. А. Корпоративные информационные системы. Курс лекций и вопросы для самостоятельной работы студентов специальности 230201.65 «Информационные системы и технологии» [Электронный ресурс] / М. А. Прокофьева. – Пятигорск : КМВИС ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2013. – 70 с. – Режим доступа : http://www.kmvis.com/umkd/ist/pro_kis.doc

8.      Різніченко Л. В. Досвід упровадження корпоративних інформаційних систем. Управління на вітчизняних підприємствах [Електронний ресурс] / Л. В. Різниченко. – Режим доступа : http://www.kdu.edu.ua/statti/2009-4-2(57)/184.PDF

9.      Ромашко С. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інформаційнісистеми в менеджменті» / С. М. Ромашко. – Львів : ЛІМ, 2007. – 49 с.

10.  Солонин Е. Б. Методы управления в корпоративных информационных системах: учебное электронное текстовое издание [Электронный ресурс] / Е. Б. Солонин. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 35 с. – Режим доступа : http://study.urfu.ru/view/aid/366/1/Solonin.pdf

11.  Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / М. І. Татарчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 291 с.

12.  Ушакова І. О. Інформаційні системи та технології на підприємстві : конспект лекцій / І. О. Ушакова, Г. О. Плеханова. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2009. – 128 с.

13.  Большая энциклопедия нефти газа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ngpedia.ru/id43967p1.html

14.  Информационные технологии : Галактика (Корпоративный блог) [Электронный ресрус]. – Режим доступа : http://club.cnews.ru/blogs/entry/galakticheskij_seminar__393e4

15.  Корпоративные иформационные системы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://iablov.narod.ru/igupit/kislec.htm#_Toc151864572

16.  Словарь бізнес-терминов [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/19285

17.  Словник термінів науково-виробничого об’єднання «ЕДД» [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.rgdata.com.ua/knowledgebase/Pages/default.aspx