УДК 378.14.003.12

К. мист. Лугова Т. А., Зубкова Д. В.

Одеський національний політехнічний університет, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ TQM ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

В умовах ствердження глобального інформаційного суспільства змінюється статус освіти як основного соціального інституту, що надає та виробляє такий суспільний капітал як знання. Американський ідеолог економіки знань Пітер Друкер вказував, що знання стало основною умовою виробництва, а традиційні чинники виробництва (земля, робоча сила і капітал) набули другорядного значення. Знання в розумінні Пітера Друкера означає реальну корисну силу, засіб досягнення соціальних і економічних результатів [4]. Зростання вигод, пов'язаних з отриманням знань, сприяє ствердженню освіти як товару. Тому ефективне управління якістю освіти є важливою запорукою її конкурентоздатності в умовах ринкових відносин і тотальної інформатизації.

Всі ці світоглядні перетворення зробили можливим застосування до освіти та її інформаційних продуктів (знань) ідеології та методів TQM (Total Quality Management – систем тотального менеджменту якості), вперше сформульовані американським вченим У.Е. Демінгом [3] та які від початку були призначенні для виробничих та торгових (бізнес) галузей. Стосовно освіти вони стали називатися TQE (Total Quality Education), як «орієнтована на студента навчальна філософія безперервного підвищення якості» [6]. І. Ташу зазначає, що TQE, на відміну від традиційної освіти, передбачає наявність та розвиток демократичних відносин між учасниками освітнього процесу, тому більша частина владних повноважень делегуються не лише вчителям, а й учням та їхнім батькам [6]. І це не випадково, адже в класичних TQM якість визначається ступенем реалізації вимог клієнтів (для TQE клієнтом виступає суспільство), підвищенням задоволеності службовців компанії своєю роботою та зростанням фінансових показників компанії.

Втім, треба зазначити, що якість освіти є складним поняттям, що охоплює не лише організаційний механізм освітнього процесу, якість продукції (знань студентів), рівень кваліфікації персоналу, відповідність навчальних програм завданням освіти, якість матеріальних ресурсів, науково-методичне забезпечення кадрів, а й історично сформовані національні системи або моделі-алгоритми оцінки та контролю якості освіти. Так, вчені називають «англійську», «французьку» [7], «американську», «німецьку», «австралійську» системи оцінки якості вищої освіти [5, с. 15–16]. Наприклад, якщо «англійська модель» базується на внутрішній самооцінці якості освіти при провідній ролі державної організації Quality Assurance Agency (QAA), то «французька» ґрунтується на зовнішній оцінці ВНЗ з погляду його відповідальності перед суспільством [7], у той же час «американська» модель» є компромісним поєднанням перших двох [5, с. 12].

Особливості національних систем контролю якості освіти, вид (наприклад, державна та недержавна, транснаціональна освіта) та рівень освіти визначають важливі критерії та напрями її комплексної оцінки. Наприклад, якість початкової підготовки студентів-першокурсників, вимоги до випускників, вимоги до викладачів та студентам, академічні програми, професійна практика тощо. Важливою складовою менеджменту якості освіти є її відповідність чинним стандартам (ISO 8402, ENQA-2000), освітньо-професійним програмам, освітньо-кваліфікаційним характеристикам, відповідним державним законам (наприклад, [1]) та нормативно-правовим актам ([2]), державним програмам розвитку освіти, процедури ліцензування та акредитації, а також соціальній ситуації, що впливає на стан та розвиток вищої освіти в кожній окремій країні. Отже, набір критеріїв оцінки та контролю якості освіти значно ширший, аніж це припускає стандартний «корпоративний» модуль TQM.

Тож можна констатувати, що впровадження систем TQE – важливе завдання найближчого майбутнього глобальної та національної освіти, що вимагає формалізації та консолідації всіх критеріїв оцінки якості освіти, впровадження гнучкої динамічної системи для врахування специфіки освітніх систем у кожній країні, н’юансів діяльності конкретного закладу вищої освіти. Застосування автоматизованих систем управління якістю освіти надасть в ідеалі можливість аналізу у реальному часі освітніх показників, використання експертних систем для визначення та подолання поточних проблем, прогнозування, автоматизації процедур акредитації та ліцензування тощо. Все це приводить до необхідності реформування і модернізації освіти (введення нового організаційного механізму її розвитку, вимог до ефективності менеджменту її якості, формування нових економічних і правових моделей діяльності освітніх установ). Реформування методів і структур управління освітніми системами повинно базуватися як на вдосконаленні комплексу фінансово-економічних методів управління освітою, так і на вживанні організаційно-управлінських інновацій, що використовують сучасні інформаційні технології.

 

Список використаних джерел:

1.      Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України [Чинний, поточна редакція від 01.07.2014] // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37–38. – С. 2004. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2.        Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти [Електронний ресурс] : – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/project_licens_03_14_3.doc

3.        Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эвард Уильям Деминг; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.

4.        Друкер П. Постэкономическое общество / П. Друкер. – М., 1993. – 467 с.

5.        Обеспечение и оценка качества высшего образования / [Похолков Ю., Чучалин А., Могильницкий С., Боев О.] // Высшее образование в России. 2004. – № 2.– С. 12-27.

6.        Ташу И. TQM в образовании. TQE [Электронный ресурс] / И. Ташу. – Режим доступа : http://tashumath.ucoz.ru/publ/interesnye_stati/tqm_v_obrazovanii_tqe/1-1-0-4

7.        Хриков Є. М. Європейський, національний та інституціональний контексти розвитку менеджменту якості вищої освіти в Україні / Є. М. Хриков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp2/upravlenie/hrykov.pdf