К. п. н. Самохін М.К.

Чернігівський національний технологічний університет

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ  СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»

 

У сучасних умовах, що характеризуються стрімким зростанням наукового знання, інформатизацією та інтелектуалізацією суспільства, особлива увага приділяється якості навчання студентів у вищому навчальному закладі. Новий час висуває нові  вимоги до підготовки фахівців різних галузей знань, «Здоров’я людини» зокрема.

Підвищення якості вищої освіти є комплексною проблемою. Одним із шляхів вирішення даної проблеми може стати впровадження в навчальний процес різних інформаційно-комунікаційних технологій і тим самим формування комп’ютерної компетенції.

Проблема впровадження компетентнісного підходу в навчальний процес усіх ланок освіти досліджувалася і продовжує досліджуватися багатьма вченими. Зокрема, А. Андрєєв, С. Бондарев, В. Болотов, Н. Брюханова, С. Клепко, О. Овчарук, О. Пометун, Г. Селевко, А.Хуторській та інші вивчали загальні теоретичні положення проблеми компетентнісного підходу в яких навчають. А. Вербіцькій, О. Лебедєв, С. Раков, А. Співаковскій, М. Фомін розробляли практичне застосування даного підходу. Реалізовували компетентнісний підхід у професійній підготовці С. Я. Батишев, А. П. Беляева, В. П. Беспалко, О. Б. Епішева, І. О. Зимня, Ю. М. Колягін, Н. Ф. Тализіна та інші. Методичні дослідження з проблеми використання в навчанні інформаційно-комунікаційних технологій проводили Н. В. Апатовой, А. Ф. Верланя, А. П. Єршова, М. І. Жалдака, В. М. Касаткіна, В. І. Клочко, А. А. Кузнєцова, В. М. Монахова, Н. В. Морзе, Ю. А. Первина, С. А. Ракова, Ю. С. Рамского, В. Г. Разумовского, Ю. В. Тріуса та інші. Досліджували сучасні теорії управління підготовкою фахівців у області фізичного виховання і спорту (М. Я. Віленскій, Г. Б. Горская, Л. І. Лубишева, О. С. Нікітіна та ін.).

В освітньо-кваліфікаційних характеристиках (ОКХ) вимоги до студентів описуються у вигляді компетенцій. Це здійснюється згідно методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України [1]. Методичні рекомендації містять комплекс нормативних документів для розробки складових системи галузевих стандартів вищої освіти, в яких вказано перелік компетенцій, які необхідно формувати для забезпечення відповідної якості підготовки випускника вимогам галузевого стандарту вищої освіти:

- компетенції соціально-особистісні (КСЛ);

- загальнонаукові компетенції (КО);

- інструментальні компетенції (КІ).

До складу загальнонаукових компетенцій входять базові знання в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.

Таким чином, знання в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси є невід'ємною частиною професійної підготовки фахівців усіх спеціальностей, в тому числі і студентів напряму підготовки «Здоров'я людини».

А. В. Хуторський запропонував класифікувати ключові компетенції таким чином:

- інформаційно-аналітична;

- пізнавальна;

- комунікативна;

- технологічна;

- професійна;

- морально-етичні.

Ми пропонуємо доповнити цей перелік ключових компетенцій ще однієї, дуже важливої, на наш погляд, комп'ютерної компетенцією. Тобто вміння використовувати сучасні інформаційні технології в навчанні, професійній діяльності та повсякденному житті. Формувати комп'ютерну компетенцію можна в ході викладання багатьох дисциплін як нормативних так і вибіркових.

Разом з тим, на сьогоднішній день існує ряд проблем на шляху формування комп'ютерної компетенції студентів відповідного напряму (і не тільки цього напрямку): в навчальних планах і програмах недостатньо часу відводиться на вивчення інформаційних дисциплін; висока інтенсивність розвитку інформаційно-комунікаційних технологій вимагає постійного оновлення апаратного та програмного забезпечення; нерівномірне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в різних навчальних дисциплінах.

Крім того, на наш погляд потрібно мотивувати студентів до інтенсивного використання інформаційно-комунікаційних технологій. Одним із шляхів вирішення даного питання може стати різноманіття підходів до знаходження відповідей до різних прикладних задач.

Таким чином, комп'ютерна компетенція студентів напряму підготовки «Здоров'я людини» визначається не тільки відповідними знаннями і вміннями, а й мотивами діяльності. Сутність такого навчання – це диференційований підхід до різних груп студентів, організація для них в рамках єдиного навчального плану навчальної роботи, різної за змістом, обсягом, складності та прийомам. Висновки.

Інформаційно-комунікаційні технології зайняли важливе місце в системі вищої професійної освіти. Сучасний фахівець, фахівець в області здоров'я людини зокрема, повинен знати не тільки основи відповідних предметів, а й добре володіти сучасними комп'ютерними технологіями, які можуть застосовуватися в області його діяльності. Тому сміливо стверджувати, що формування комп'ютерної компетенції у студентів напряму підготовки «Здоров'я людини» є обов'язковою умовою підготовки висококваліфікованого фахівця.

 

Список використаних джерел:

1.            Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти /  [Болюбаш Я. Я., Левківський К. М., Гуло В. Л. та ін.] ; під ред. В. Д.Шинкарука. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2008. – 68 с.