К. і. н. Захарова І. В.

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Україна

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ В СТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВНЗ

 

Концепція розвитку вищої освіти України передбачає активне застосування дистанційного навчання (ДН), що передбачає надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) ДН технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету.

У Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту (м. Черкаси) дистанційні технології реалізуються в середовищі системи дистанційного навчання (СДН) «Прометей» протягом семи років.

Для забезпечення якості електронного  навчання важливе значення має відповідний рівень інформаційно-методичних ресурсів.

Ключові позиції у складі інформаційних ресурсів із забезпечення ДН посідають електронні навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін, у першу чергу – електронні навчально-методичні комплекси дисциплін (ЕНМКД), авторами-розробниками яких є науково-педагогічні кадри університету, а в середовищі СДН виконують функції тьюторів.

ЕНМКД трактується сукупність інтегрованих між собою навчальних ресурсів, поданих у електронному вигляді і необхідних для вивчення навчальної дисципліни у повному обсязі, передбаченому навчальною програмою дисципліни.

Вихідною нормативною базою для подальшого розвитку ДН в університеті і уточнення компонентів навчально-методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу на основі ІКТ є «Положення про дистанційне навчання» (затверджено наказом Міністерства освіти  і науки України 25.04.2013  № 466), в якому стандартизовано зміст основних понять, зокрема: веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), дистанційні курси; також визначено склад науково-методичного забезпечення ДН та ін.

З урахуванням напрацьованого досвіду в університеті та основних тез згаданого нормативного документа, в університеті було розроблено внутрішнє положення, яке визначило основні організаційно-методичні орієнтири для розробки і впровадження у навчальний процес університету ЕНМКД.

Відповідно до характеру технології реалізації в навчальному процесі, в університеті переважає підхід щодо розробки ЕНМКД як дистанційного курсу з Web-базуванням (ДК). ДК – це мережевий дистанційний курс, реалізований у середовищі Internet або Intranet. ДК має такі переваги: орієнтація на гіпертекстову структуру Web-документа; доступ з будь-якого сервера в мережі Internet або локальної мережі ВНЗ; можливість створення інтерактивних додатків; можливість інтегрування у Web-документ матеріалів різного виду – текстових, графічних, аудіо- та відеоматеріалів.

ЕНМКД забезпечується наступними електронними ресурсами:

1) інформаційні ресурси, призначені для надання студентам доступу до змісту навчального матеріалу, наприклад, конспекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації, рекомендованих ресурсів Інтернет тощо;

2) діяльнісні ресурси, забезпечують закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень студентів; наприклад, завдання, тестування, форум тощо.

3) комунікаційні ресурси, засоби для обговорення поставленої проблеми; проведення консультацій у синхронному режимі (чат, обмін повідомленнями, аудіоконференція) або у асинхронному режимі (електронна пошта, форум); проведення вебінарів, відеоконференцій тощо.

В університетському положенні регламентовано структуру ЕНМКД та вимоги щодо змісту її окремих компонентів (див. рис. 1).

Рис. 1. Орієнтовна структура ЕНМКД

 

Інтеграція складових ЕНМКД здійснюється наступними засобами системи управління навчальними ресурсами:

-   надання студентам доступу до теоретичного матеріалу, поданого в електронному вигляді через СДН «Прометей»;

-   тестового контролю (самоконтроль, проміжний, підсумковий); організації навчальної роботи студента (завдання, контрольна робота) з подальшою перевіркою викладачем;

-   обговорення поставленої проблеми, проведення консультацій у синхронному режимі (чат, обмін повідомленнями, аудіоконференція) або у асинхронному режимі (електронна пошта, форум);

-   ведення електронного журналу оцінювання виконаної роботи студентами;

-   ведення статистики.

Доступ до ресурсів сервера електронних курсів СУЕМ – персоніфікований.

Кожний студент та педагогічний працівник має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, для яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі.