К. т. н. Хачатуров Е. Б.

Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Україна

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ У СУДНОБУДУВАННІ

 

Хачатуров Э. Б.

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, проректор Национального университета кораблестроения им. адм. Макарова, Украина

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ В СУДОСТРОЕНИИ

 

Khachaturov Eduard

PhD, senior scientific employee, provost National University of shipbuilding name of Makarov, Ukraine

ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION CUSTOMS REGISTRATION IN SHIPBUILDING

 

Митне оформлення у суднобудівній галузі, яке включає платежі, збори,  акцизний податок, податок на додану вартість і ін.  сприяє збільшенню собівартості побудованих і відремонтованих суден і знижує конкурентоспроможність виробників. Адміністративно-правове регулювання дозволяє знівелювати ці недоліки завдяки застосуванню нових гармонізованих правил митного оформлення у суднобудуванні.

Ключові слова: митне оформлення, суднобудування, податок, збори, регулювання.

 

Таможенное оформление в судостроительной отрасли, включающее платежи, сборы, акцизный налог, налог на добавленную стоимость и др. способствует увеличению себестоимости построенных и отремонтированных судов и снижает конкурентоспособность производителей. Административно-правовое регулирование позволяет нивелировать эти недостатки благодаря применению новых гармонизированных правил таможенного оформления в судостроении.

Ключевые слова: таможенное оформление, судостроения, налог, сборы, регулирования.

 

Customs registration in the shipbuilding industry, includes payments, fees, excise tax, value added tax and others. helps to increase cost price built and repaired of ships and reduces the competitiveness of manufacturers. Administrative and legal regulation allows leveling these deficiencies through the use of the new harmonized rules of customs clearance in shipbuilding.

Key words: customs registration, shipbuilding, taxes, fees, regulation.

 

На сьогоднішній день інститут адміністративно-правового регулювання діяльності суднобудівної галузі є мало дослідженим, у тому числі і в частині історії його виникнення та розвитку.

Ознайомлення з історією дозволить краще зрозуміти його витоки та  уніфікувати, щоб цей інститут відповідав сучасним вимогам права, як національного, так і міжнародного. Історія розвитку правового регулювання діяльності суднових постачальників цілком залежить від історії розвитку морського права, у тому числі міжнародного морського права. Розвиток морського права тісно пов’язаний з розвитком морського флоту. Цей аспект є дуже важливим, адже більшою мірою інститут правового регулювання діяльності суднобудування пов’язаний з розвитком правового регулювання морським флотом.

У 1993 р. в Україні з переходом до ринкових відносин  у суднобудуванні зміст економічної функції держави, у порівнянні з СРСР, істотно змінюється. Перехід до ринкової економіки зробив необхідним перегляд змісту економічної функції української держави, починаючи від об’єкта і цілей державного впливу на господарські відносини і закінчуючи окремими методами й формами діяльності держави в економіці нового (ринкового) типу. Починаючи з 1991р., Українська держава започатковує перехід на рівень регулювання від управлінсько-планових розпоряджень до господарської самостійності суб’єктів господарювання. Маючи в наявності потужну морську галузь та суміжні з нею галузі промисловості, необхідно було відразу ж дбало розпорядитися власним потенціалом. Але ж аналіз українського законодавства свідчить про те, що і до цього часу не створено систематизованої нормативно-правової бази щодо адміністративного регулювання діяльності суднобудівної галузі в Україні.

Порівняльно-правовий аналіз механізму митного оформлення у суднобудівній галузі в період становлення ринкової економіки і сьогодні в Україні до цього часу ніхто не проводив. Тим часом за рамками наукового дослідження залишилися особливості комплексного характеру правовідносин з митного оформлення,  їх тісну взаємодію з відносинами, врегульованими нормами адміністративного, цивільного, інформаційного та інших галузей права, а також безпосередньо з іншими інститутами митного права. Дані обставини вимагають більш глибокого наукового дослідження внутрішньої юридичної природи митного оформлення. Розвиток митного оформлення у суднобудуванні, обов'язково супроводжується вдосконаленням понятійного апарату. Застосовувані законодавцем юридичні терміни, в тому числі міжгалузевого характеру, повинні бути зрозумілі учасникам митних правовідносин і враховувати специфіку відносин з митного оформлення. Відсутність законодавчих понять митного оформлення і митного декларування негативно відбивається на правовому регулюванні суспільних відносин у суднобудівній галузі і Митного права в цілому.

Внаслідок недостатності повної наукової оцінки митного оформлення у суднобудуванні в системі Митного права неможливо усунути недоліки в технології процесу митного оформлення, а також виникаючі проблеми при захисті прав фізичних та юридичних осіб. Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю систематизації наукових знань і вдосконалення законодавства України в частині адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у суднобудуванні з митного оформлення.

Зовнішня торгівля товарами  у суднобудуванні займає важливе місце в економіці України, що викликає необхідність правового регулювання, тобто відповідного впливу держави на процес переміщення товарів через митний кордон, включення таких товарів в господарський оборот на території країни. Такий вплив держави зумовлено не тільки економічними інтересами, пов'язаними зі сплатою митних зборів, податків, а й забезпеченням громадської безпеки, охорони навколишнього середовища, виконанням міжнародних зобов'язань тощо. Наявність зазначених обставин робить необхідним встановлення певного порядку, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон, перебувають у господарському обороті. Переміщення товарів через митний кордон пов'язується з необхідністю  здійснення ряду дій з боку зацікавлених осіб та митних органів щодо товарів, які ввозяться на митну територію або вивозяться з цієї території. Обов'язок виконання таких дій зумовлена особливим правовим статусом товарів, що переміщуються через митний кордон, що викликає дотримання заборон і обмежень на ввіз і вивіз, визначення мети переміщення товарів, сплату митних зборів, податків тощо. 

Висновки.

1. Адміністративно-правове регулювання митного оформлення впливає на суспільні відносини, які виникають у процесі суднобудування і митному оформлені товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2. Існує тісний взаємозв'язок відносин митного оформлення і митного контролю з переліком митних платежів, зборів та податків. Послідовність здійснення операцій митного оформлення знаходиться в прямій залежності від здійснення функцій митного контролю.

3. Разом узяті митне оформлення та митний контроль забезпечують удосконалення зовнішньоекономічної діяльності суднобудівної галузі, а їх сукупний результат є основою для зменшення нарахування митних платежів та інших витрат.