Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Олійник А. О. * , к. е. н. Аксьонова Л. О. **

* Дніпропетровська філія ПАТ КБ «Приватбанк», Україна;

** Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА   ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

 

На сучасному етапі розвитку економічних відносин на валютному ринку існує низка учасників, діяльність яких є домінуючою і завдяки яким стає можливим ефективне функціонування цього ринку. До таких учасників насамперед належать банки, а також окремі небанківські фінансово-кредитні інститути та брокерські фірми [1].

Саме міжбанківський ринок є основою валютного ринку і саме тут формується валютний курс. Банки посідають провідне місце на валютному ринку, оскільки вони ведуть рахунки та мають розвинуті системи телекомунікації, постійно торгують валютою всередині країни і за її межами [2].

За своїм економічним змістом валютні відносини – це сукупність економічних відносин, які виникають у процесі взаємного обміну результатами діяльності національних господарств і обслуговуються валютою. Вони тісно переплітаються з внутрішніми грошовими відносинами, є їх продовженням, коли вони переходять межі національних митних кордонів. У цей момент національні гроші набувають форми валюти. Тому національний валютний ринок кожної країни є складовою її грошового ринку, валютне законодавство тісно кореспондує з грошовим законодавством, а розвиток валютних відносин значною мірою повторює розвиток внутрішніх грошових відносин країн.

Рівень розвитку валютного ринку України залежить від рівня інтеграції її економіки у світове господарство. Чим вище розвинута в Україні зовнішня торгівля, її кредитні та інвестиційні, культурні та інші зв’язки із зовнішнім світом, тим масштабнішими будуть і її валютні відносини. І навпаки, високий рівень розвитку валютних відносин позитивно впливає на розвиток національної економіки, на зміцнення її зв’язків із зовнішнім світом.

Станом на січень 2014 року обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України становив 89 702,8 млн дол. США, що на 12 % перевищує цей же показник станом на грудень 2013 року, і на 130 % станом на січень 2013 року. В цей же час обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України зменшився на 30 % порівняно з груднем 2013 року і зараз знаходиться майже на тому самому рівні, що і в січні 2013 року.

Отже, обсяги операцій з безготівковою іноземною валютою постійно зростають в динаміці, що свідчить про активну діяльність банків на валютному ринку України.

Постійно зростаюча динаміка обсягів торговельних операцій на міжбанківському валютному ринку спричиняє зростання частки в прибутку банків від цього виду діяльності. Однак виконання валютних операцій,передусім пов’язаних із залученням та розміщенням валютних коштів, без обґрунтованої стратегії їх розвитку призводить до породження проблем ліквідності банківських установ [3].

Важливу роль у реалізації стратегічних планів удосконалення валютної діяльності банку відіграють процеси формування та використання валютно-ресурсної бази, особливо зараз, коли через політичну кризу в країні гостро відчувається нестача валютних коштів.

Структурна побудова системи управління валютними ресурсами повинна бути представлена як:

1) побудова прогнозних балансів, валютних планів та бюджетів;

2) формування оптимальної структури валютних активів і пасивів;

3) коригування цінової політики та управління собівартістю валютного обслуговування;

4) управління валютними ризиками [3].

Отже, задля уникнення проблем ліквідності банківських установ, які можуть виникнути через виконання валютних операцій,передусім пов’язаних із залученням та розміщенням валютних коштів, банкам необхідно:

-   здійснювати обґрунтовану політику щодо формування та використання валютно-ресурсної бази;

-   враховувати специфіку та тенденції вітчизняного валютного ринку, а також загальну стратегію діяльності комерційного банку;

-   вдосконалювати процеси аналізування, стратегічного планування показників і напрямів розширення валютної діяльності банків.

 

Список використаних джерел:

1.              Грудзевич І. Т. Проблеми й особливості діяльності комерційних банків на валютному ринку України [Електронний ресурс] / І. Т. Грудзевич // Режим доступу: http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/ekonomika/2012_4/R5/Grudzev.pdf

2.              Журавка Ф. О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія / Ф. О. Журавка. – Суми: Ділові перспективи; ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 334 с.

3.              Владимир О. Управління валютними ресурсами – запорука успішного ведення валютної діяльності банку [Електронний ресурс] / О. Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу: http:// www.sepd.tntu.edu.ua / images / stories / pdf /2011/11vomvdb.pdf