Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Шкут О. С., Абазян Т. С.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

 

На сьогоднішній день грошові ресурси, що акумулюються у формі депозитів, є важливим джерелом інвестування у національне господарство. Від стимулювання ресурсного потенціалу банку залежить зміцнення стійкості банківського сектору, підвищення довіри до нього з боку вкладників і кредиторів, поліпшення інвестиційної активності, розвиток усіх галузей економіки України, і як результат – вихід економіки з кризи та інтеграція національної банківської системи у світове співтовариство. У зв’язку з цим актуального значення набуває вивчення сучасного стану депозитного ринку, тенденцій та особливості його розвитку. Внутрішній ринок депозитних ресурсів надзвичайно вразливий до впливу як внутрішніх, так зовнішніх ризиків, адже саме рівень його розвитку та стабільність функціонування визначають можливість використання фінансового потенціалу внутрішнього ринку для забезпечення економічного розвитку держави [2] .

 

Рис. 1. Динаміка обсягів депозитів резидентів України

(джерело: авторська розробка на підставі   [1])

 

Дані рис. 1 свідчать про те, що обсяги депозитів резидентів постійно зростають, окрім 2009 р., коли обсяги склали 334 953 тис. грн , мали зменшення у розмірі 24 788 тис. грн або 6,89 % в зіставленні з 2008 р. За аналізований період збільшення депозитів резидентів відбувається у розмірі не меншому 16 %. Рекордне збільшення спостерігається у 2007 р. на 52,69 % відповідно до 2006 р. у сумі 97 958 тис. грн.

 

Рис 2. Структура обсягів депозитів резидентів у розрізі секторів економіки

за видами вкладників за 2013 р.

(джерело: авторська розробка на підставі   [1])

 

Представлена структура на рис. 2 доводить, що більшу частку депозитів резидентів складають інші сектори економіки. За аналізований період частка інші сектори економіки змінюється від 59,10 % до 66,58 %. Частка не фінансових корпорацій займає в структурі від 27,87 % до 35,29 % за 2006–2013 рр. Частка за статтею інші фінансові корпорації складає від 3,64 % до 5,40 % та має тенденцію до зменшення в 2013 р. Сектор загального державного управління у структурі обсягів депозитів резидентів займає від 0,44 % до 2,56 % за 2006–2013 рр.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна побачити, що зараз депозитний ринок України перебуває у стані стабілізації після світової фінансової кризи. До 2008 року відбувався активний розвиток вкладних операцій, що свідчило про довіру банківському сектору. На сьогоднішній день переважають депозити не фінансових корпорацій та інших секторів економіки (домашні господарства та некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства), ця тенденція не дає змогу банкам вести активну політику інвестування, робити чіткі прогнози з приводу як обсягів залучених ресурсів, так і пов’язаних з ними активних операцій.

У якості факторів зростання привабливості для вкладників ринку депозитних ресурсів слід зазначити наступні: надійність банку, стабільність грошово-кредитного ринку та рівень інфляційних процесів, рівень реальних доходів населення та прибутків корпоративного сектору, рівень процентної ставки за вкладами, розвиненість мережі установ банку і якості обслуговування клієнтів.

 

Список використаних джерел:

1.              Національний банк України / Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua

2.              Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел: монографія / [Ярошенко С. П., Сало І. В., Крухмаль О. В. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 105 с.