«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Демченко В. Ю., к. е. н. Дереза В. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ   ОСІБ

 

На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання.

В даній роботі розглядаються та аналізуються банківські кредити юридичним особам. Особливість даного виду кредиту полягає у тому, що позичальником завжди виступає юридична особа, тобто суб’єкт господарювання.

У сучасних умовах розвитку економіки кредит є одним із основних елементів, які забезпечують її розвиток. Саме від кредитної активності банків у довгостроковій перспективі залежить підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності виробничого сектору економіки України.

Ефективна організація кредитної діяльності є важливою для банківської системи України, оскільки кредитні вкладення є найбільшою частиною активів банків і головним джерелом формування їх прибутку.

Дослідженнями процесу банківського кредитування юридичних осіб у своїх працях займалися такі науковці як У. В. Владичин , О. Д. Вовчак, P. P. Коцовська та інші.

Кредитування відіграє важливу роль для підприємств у процесі розширеного виробництва шляхом поповнення оборотних активів підприємства для забезпечення відтворення позаоборотних активів чи для задоволення інших господарських потреб, що в свою чергу призводить до прискорення оборотності капіталу та більш швидкого отримання прибутку підприємствами і доходів Державним бюджетом у вигляді податків [3].

Ефективність кредитної діяльності банку безпосередньо залежить від того, наскільки якісно зроблено структурування процесу банківського кредитування, чітко визначені завдання на основних етапах цього процесу і функції працівників, що відповідають за проведення кредитних операцій.

Процес банківського кредитування можна охарактеризувати як комплекс дій, пов'язаних з оформленням, видачею, обслуговуванням та погашенням кредиту. Його умовно доцільно поділити на кілька етапів, кожний з яких забезпечує розв'язання конкретних завдань, а всі вони в сукупності спрямовані на досягнення мети банківського кредитування ‒ отримання банком прибутку.

Банківські установи можуть надавати кредити всім суб'єктам господарювання незалежно від їх галузевої належності, статусу, форм власності, але за наявності в них реальних можливостей і правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та процентів за ним.

Для оцінки сучасного стану банківського кредитування юридичних осіб на основі офіційних даних Асоціації українських банків було проведено аналіз наданих кредитів нефінансовим корпораціям. В табл. 1 наведені дані щодо динаміки кредитів, наданих банками юридичним особам у 2010–2014 рр.

 

Таблиця 1. Динаміка кредитів, наданих банками юридичним особам у 2010–2014 рр.

Дата

Загальний обсяг кредитного портфелю банків України, млн грн

Обсяги кредитування юридичних осіб,

млн грн

Частка кредитів наданих юридичним особам, %

Темп росту обсягів кредитування юридичних осіб, млн грн

Темп приросту обсягів кредитування юридичних осіб, %

01.01.2010

635422,01

347806,77

54,74

01.01.2011

613285,07

476181,35

77,64

128374,58

36,91

01.01.2012

604191,62

482662,7

79,89

6481,35

1,36

01.01.2013

594521,91

489697,35

82,37

7034,65

1,46

01.01.2014

732554,17

581887,53

79,43

92190,18

18,83

 

У період 2010–2012 рр. банки повільними темпами скорочували розміри кредитного портфеля, при цьому частка кредитів наданих юридичним особам поступово зростала. Різке збільшення кредитного портфелю та кредитів підприємствам відбулося у 2013 році. Найбільша частка кредитів, виданих підприємствам за даний період станом на 01.01.2013 р. склала 82,37 % від загального обсягу кредитів, наданих банківською системою України. Найбільше зростання обсягів кредитування відбулося в період 2010–2011 років, на 128 374,58 тис. грн , або 36,91 % [1].

Відповідно до даних НБУ починаючи з 2011 року найпопулярнішими кредитами серед юридичних осіб за строками погашення є короткострокові кредити до 1 року, на другому місці знаходяться середньострокові, найменша частка припадає на довгострокові кредити [2]. Тобто, для підприємств залишаються вигіднішими короткострокові кредити, а банки в свою чергу не мають достатньої кількості вільних фінансових ресурсів для забезпечення довгострокового інвестиційного кредитування.

Також, упродовж останніх років кредитування юридичних осіб здійснюється в основному в національній валюті, що поліпшує структуру кредитного портфеля банківської системи за видами валют та сприяє зниженню доларизації економіки [2]. Таким чином, можна стверджувати, що обсяги кредитування юридичних осіб постійно зростають впродовж останніх років.

Кредитна діяльність банків пов’язана з кредитним ризиком, обумовленим неспроможністю контрагента повністю чи частково виконувати свої зобов’язання згідно з угодою. Тому банки зобов’язані постійно оцінювати кредитоспроможність своїх контрагентів, вчасно ідентифікувати активи, за якими існує ймовірність отримання збитків (погані активи), створювати необхідні резерви для списання безнадійних до погашення активів, провадити більш зважену діяльність зі зниження ризиковості кредитних операцій.

 

Список використаних джерел:

1.              Офіційний сайт Асоціації українських банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aub.org.ua

2.              Офіційний сайт Національно банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

3.             Рубіжанський В. С. Оцінка рівня організації банківського кредитування в Україні / В.С. Рубіжанський // Управління розвитком. ‒ 2013. ‒ № 14. – С. 8–12.