Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Гребенюк Н. В.

Буковинський державний фінансово-економічний університету,

м. Чернівці, Україна

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

В останні роки посилюється необхідність стабільного розвитку банківського сектора в економіці України у зв’язку з цим представники Національного банку України та банківської спільноти розробляють Стратегію розвитку банківського сектору України до 2020 року, яка буде базуватися на аналізі глобальних фінансових, регуляторних та технологічних трендів. При цьому буде розроблено систему контролю та короткострокового моніторингу виконання цілей Стратегії, що стане запорукою ефективного застосування положень документа на практиці. Стратегія міститиме механізми реалізації незалежної монетарної і валютної політики Національного банку України, положення, дотримання яких забезпечить стійку роботу банківської системи, а також засади ефективного нагляду за банківською системою країни.

Особливу увагу при розробленні Стратегії Національний банк України зосередить на відновленні кредитування, адже відсутність його в різних галузях економіки призводить до фінансової рецесії [3].

Метою Стратегії розвитку є вдосконалення банківської системи та зміцнення українського банківського сектора. Основними напрямами з подолання проблем розвитку є:

-        підвищення рівня капіталізації банківського сектора;

-        підвищення якості та конкурентоспроможності банківських послуг;

-        підвищення відповідності міжнародним стандартам корпоративного управління;

-        розвиток ризик-менеджменту;

-        підвищення рівня забезпечення захисту прав кредиторів і вкладників.

Однією із основоположних задач менеджменту банку є формування цілей. Однак, необхідно не лише правильно окреслювати свої цілі, але робити це безперервно й одночасно в постійно мінливих умовах. Визначеність в цілях і ризики впливають на склад процесів, які розбиваються на елементарні банківські процеси.

Основним завданням ефективного управління є об’єднання наявних ресурсів та інтересів для роботи в єдину мету. Для успішної роботи банку важливо сформувати політику, яка дозволяла б визначати напрями використання коштів акціонерів і вкладників, регулювати склад і обсяг депозитного, кредитного, фондового портфеля, прогнозувати і долати ризики, а також виявляти обставини, при яких доцільно проводити ті або інші операції. Банківську політику можна визначити, як стратегію і тактику банку в області організації й здійснення його операцій та надання послуг з метою забезпечення його рентабельності, стійкості і ліквідності [1].

Стратегічне управління банку здійснюється в рамках загальної тенденції розвитку банківської системи України, щоб окремий банк функціонував найкращим можливим способом. Наприклад, стратегічна мета розвитку ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» – є розширення діяльності на території країни, активний розвиток нових форм обслуговування клієнтів, наближення послуг банку до клієнтів, подальший розвиток міжнародних банківських зв’язків. З метою реалізації стратегії розвитку банку основними напрямами його діяльності на 2012–2017 роки є:

1)    нарощування капіталу, підвищення конкурентоспроможності й ефективності діяльності;

2)    вихід на якісно новий рівень обслуговування клієнтів, забезпечення оптимального рівня платоспроможності та ліквідності;

3)    дотримання політики постійного розширення діяльності шляхом органічного росту та диверсифікації клієнтів і продуктів;

4)    забезпечення захисту від ризиків власного капіталу та коштів клієнта;

5)    розроблення систем, що уособлюють найкращу міжнародну практику в загальному управлінні Банком та в удосконаленні процесу корпоративного планування, що дасть змогу корегувати стратегію з метою швидкого реагування на ринкові ризики;

6)    формування диверсифікованої та стійкої ресурсної бази та суттєве збільшення капіталізації Банку;

7)    упровадження прогресивних і надійних банківських продуктів, технологій обслуговування та створення систем оцінки ефективності впровадження;

8)    упровадження та вдосконалення системи контролю за здійсненням банківських операцій;

9)    створення та зміцнення позитивного іміджу Банку і посилення його впливу у головних секторах економіки [4].

Стратегія передбачає розвиток в банківському секторі умов для справедливої конкуренції, розширення спектру банківських послуг, підвищення привабливості та доступності банківських послуг для населення.

Зокрема, основною метою ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» залишається підтримка стабільного універсального Банку з достатньою рентабельністю активів, з стабільними темпами зростання, який надає повний спектр банківських послуг на усій території України. Банк буде продовжувати докладати максимальних зусиль для підтримки репутації надійного банку, що надає якісні послуги і задовольняє потреби клієнтів на найвищому рівні завдяки особливій увазі до їх вимог. Продукти банку будуть якнайкраще пристосовані до вимог клієнтів, що надасть можливість зорієнтувати діяльність банку на клієнта, а не на продукт [4].

Щоб домогтися ефективної діяльності банку необхідно розробити стратегію розвитку, свою політику. Основоположним моментом при розробці банківської політики є правильний вибір мети і відповідних інструментів для її досягнення. Загалом, мета комерційного банку визначається з позиції його прибутковості, рентабельності, ліквідності, напрямків діяльності. Кожним окремим процесом необхідно керувати, а також побудувати загальну інтегровану систему управління, щоб домогтися позитивного ефекту [2].

Сучасне управління банком поєднує стратегічне та оперативне управління, в якому стратегічне управління являє собою процес визначення цілей організації і рішення про те, що потрібно зробити для їх досягнення, а оперативне управління визначає, як необхідно діяти для виконання цілей [2].

На жаль, однією з основних проблем українських банківських установ є відсутність не просто сучасних, але хоч яких-небудь форм і методів управління банком на стратегічному рівні. Більшість вітчизняних банків стурбовано скоріше оперативними, ніж стратегічним аспектами діяльності. Якщо банки і використовують елементи стратегічного управління, то в неявному виді і на інтуїтивному рівні. Однак, зрослі темпи і непередбачуваність змін навколишнього середовища вимагають збільшення обсягу використання стратегічного управління. Стратегічне й оперативне управління є двома принципово важливими напрямками в управлінні. Жодним з них не слід зневажати, оскільки вони доповнюють один одного.

Перспективи майбутньої економічної стабільності в Україні в значній мірі залежать від ефективності економічних заходів, прийнятих урядом, а також від юридичних, регулятивних і політичних змін, що не можуть контролюватися банком. Увага до управління банками залишається фундаментальною передумовою ефективного функціонування банківської системи України.

 

Список використаних джерел:

1.              Борисов А. Элементы системы стратегического управления в банках / А. Борисов // Банковское дело . – 2009. – № 5. – С. 88–91.

2.              Джевин М. Корни банковских кризисов : макроэкономический контекст / М. Джевин , Р. Хаусман // Банковский менеджмент. – 2008. – № 12. – С. 9–11.

3.              Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6855904

4.              Офіційний сайт ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ugpb.com/index.php?cmd=page&pid=278