Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

К. е. н. Курач В. П.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

 

Маркетинговий підхід в банківській справі полягає в такому плануванні та здійсненні заходів зі створення та просування до споживачів банківських послуг та продуктів, коли при взаємовигідному дотриманні інтересів клієнтів та банку останній успішно досягає поставлених перед собою цілей [1] .

Серед актуальних тенденцій розвитку вітчизняного банківського маркетингу слід відзначити наступні.

1. Впровадження концепції маркетингу відносин ( Customer Relationship Management ), спрямованої на якомога повне задоволення потреб споживачів у банківських продуктах, значне підвищення рівня обслуговування, встановлення довгострокових та лояльних взаємовідносин між клієнтами та банком.

Серед основних засобів реалізації вказаної концепції розрізняють: сегментацію ринку, оцінку клієнта «під кутом 360°», « івент-маркетинг », «управління досвідом», «творчий банкінг », « VIP- банкінг » та ін. [2] .

Підхід оцінки клієнта «під кутом 360 ° » передбачає задоволення фінансових потреб споживачів у якомога більшій мірі на основі аналізу внутрішньої та зовнішньої інформації про фінансову активність клієнта.

« Івент-маркетинг » або «маркетинг подій» в банку спрямований на прив’язування банківських послуг до важливих подій в житті клієнтів, що набуває найбільшої ефективності при застосуванні сучасних інформаційних технологій, які дозволяють оперативно обробляти та зберігати особисті та фінансові відомості про клієнтів.

К онцепція «управління досвідом» орієнтована на підвищення рівня співпраці клієнтів з банківським персоналом за рахунок якісного надання банківських послуг та консультування.

Сутність концепції «творчого банкінгу » ( Creative Banking ) полягає в розподілі відповідальності за розвиток бізнесу корпоративного клієнта між банком і підприємством та в їх творчій спільній роботі зі створення взаємних цінностей.

2. Д ецентралізація маркетингу в банку . Вона полягає у переведенні окремих функцій маркетингу від спеціалізованих департаментів до операційних відділів банку, що дозволяє врахувати рекомендації та пропозиції працівників цих відділів стосовно проведення рекламних заходів та акцій.

3. Реорганізація існуючої в банках функціональної організаційної структури в дивізіонально-клієнтську , за якою діяльність департаментів і відділів банку зорієнтована на певні групи споживачів – індивідуальний, корпоративний, міжбанківський бізнес.

4. Зростання ролі інформаційних технологій. Стрімкий їх розвиток відкриває банку нові можливості для комунікацій. Разом з тим, маркетинг переходить від своєї традиційної моделі до сучасного виду – електронного маркетингу .

Проте, існує низка проблем, які обмежують впровадження сучасних маркетингових інструментів.

По-перше, це низький рівень витрат вітчизняних банків на маркетинг. Так, наприклад, в останні роки витрати на маркетинг та рекламу провідних українських банків складали близько одного відсотка у загальній структурі адміністративних та інших витрат. Для порівняння – маркетингові витрати підприємств, що виробляють продукцію масового споживання, складають близько 15 % [3] .

По-друге, відсутність єдиної спрямованості маркетингової політики банку. Так, кожен департамент в банківській установі спрямовує свої зусилля на оптимізацію саме власної діяльності, нехтуючи діяльністю інших.

По-третє, банківський маркетинг, як правило, розглядається лише як засіб реклами, інструмент аналізу позицій банків-конкурентів, тобто на практиці реалізуються лише окремі елементи комплексу маркетингу.

По-четверте, серед фахівців не існує єдиної точки зору щодо оцінки ефективності маркетингової діяльності. Виокремлюють принаймні три підходи (напрямки) до розуміння цієї проблеми:

1) оптимальне використання потенціалу ринку, підвищення достовірності прогнозної оцінки, визначення сегмента ринку для конкретного продукту, підвищення точності аналізу збалансованості ринку;

2) клієнт, маркетингові інтеграції, адекватність інформації, стратегічна орієнтація та оперативна ефективність;

3) дослідження ринку, асортиментна політика, збутова діяльність та комунікаційна діяльність.

Кожна із запропонованих моделей має суттєві недоліки.

По-п’яте , відсутність зворотного зв’язку з клієнтом, недостатня поінформованість вітчизняних банків про потреби, інтереси, побажання та проблеми власних клієнтів.

Таким чином, сьогодні спостерігається стійке зростання інтересу вітчизняних фахівців фінансового сектору до розробок у галузі маркетингу. Відсутність маркетингового підходу в діяльності банків призводить до недоотримання ними значних прибутків і може стати причиною втрати платоспроможності фінансової установи.

 

Список використаних джерел:

1.              Штейн О. Банківський маркетинг: сучасна стратегія на ринку банківських послуг [Електронний ресурс] / О. Штейн. – Режим доступу: http://www.sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/1315/1/econom.732005.219-227.pdf

2.              Капралов Р. Особливості банківського маркетингу в Україні [Електронний ресурс] / Р. Капралов . – Режим доступу: http://www.econindustry.org/arhiv/mag/2007/vip_02_37/st_37_23.pdf

3.              Радченко О. Сучасні тенденції розвитку банківського маркетингу та проблеми його впровадження в банках України [Електронний ресурс] / О. Радченко. – Режим доступу: http://www.fkd.org.ua/pdf/2011_2/11.pdf