«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Мудрик В. Ю., к. е. н. Гулько Л. Г.

Хмельницький національний університет, Україна

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

 

Постановка проблеми . На сьогоднішній день банки як фінансові установи відіграють визначну роль у піднятті попиту населення, у розширенні виробництва підприємств та у зміцненні економіки цілої держави.

Для того, щоб привернути до себе нових клієнтів, а також не відштовхнути постійних, банківська установа завжди повинна бути зацікавлена у стійкості фінансового стану, ліквідності своїх активів, надійності та платоспроможності. Надійність банківської установи сьогодні стає першочерговим питанням і є дуже актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій . Дослідженням питання фінансової стійкості банківської установи займалися такі науковці, як В. Пантелєєв, С. Халява , М. Абрютина , А. Грачов, Н. Шелудько , І. Васькович , В. Кочетков , О. Крухмаль , Г.  Азаренкова , Н. Волик, О. Заруцька , О. Малахова , Г. Фетісов , С. Святко , Ж. Довгань та ін.

Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає у систематизації підходів до визначення категорії фінансової стійкості банківської установи, обґрунтуванні сутності фінансової стійкості банківської установи та розгляді факторів, що впливають на забезпечення банківською установою фінансової стійкості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження категорії «фінансова стійкість банківської установи» пропонується виконувати у послідовності, зазначеній на рис. 1.

Рис. 1. Етапи дослідження категорії «фінансова стійкість банківської установи»

 

Звернемося до термінологічної сторони категорії «стійкість». Значення терміна здебільшого трактується залежно від контексту. Основне використання цього терміна відноситься до теорії систем.

Згідно з цією теорією наведено визначення, що знаходить відображення і в економічній теорії. Таким чином, «стійкість» базується на постійності і стабільності стану, сталості певних параметрів.

Розгляд категорії «стійкість» дозволяє перейти до вивчення сутності та змісту поняття «фінансова стійкість».

В. В. Ковальов і О. Н. Волкова стверджують, що одна з найважливіших характеристик фінансового стану організації – стійкість її діяльності у світлі довгострокової перспективи. Отже, фінансова стійкість характеризується співвідношенням власних та позикових коштів. Хоча, розглядаючи аналіз майнового положення, В. В. Ковальов вважає, що стійкість фінансового становища значною мірою залежить від доцільності й правильності вкладення фінансових ресурсів в активи [2, с. 161].

О. Д. Шеремет і Є. В. Негашев не дають чіткого визначення поняття, а вважають, що різниця реального власного капіталу й статутного капіталу є основним вихідним показником стійкості фінансового стану господарюючого суб’єкта [7, с. 153].

Фінансова стійкість відображає стабільне перевищення доходів над видатками й стан ресурсів, що забезпечує вільне маневрування коштами суб’єкта господарювання й шляхом їхнього ефективного використання сприяє безперебійному процесу виробництва й реалізації, розширенню й відновленню, стверджує Л. Т. Гіляровська [1, с. 259].

Розгляд таких понять, як «стійкість» і «фінансова стійкість» дозволив більш детально вивчити категорію «фінансова стійкість банківської установи».

Пропонуємо використовувати наступне визначення: фінансова стійкість – це якісна характеристика банківської установи щодо ефективного використання нею своїх ресурсів та відповідності її діяльності узагальнюючим нормативним показникам, які визначають спроможність банківської установи витримувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Фінансову стійкість банківської системи та окремої банківської установи формують певні групи факторів. Найчастіше їх поділяють на зовнішні та внутрішні фактори. Пропонуємо використовувати класифікацію факторів, що формують фінансову стійкість банківської установи, наведену на рис. 2.

 

 

Рис. 2. Класифікація факторів, що забезпечують фінансову стійкість банківської установи

(джерело: авторська розробка на підставі [3; 5–7])

 

Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище дослідження можна зробити наступні висновки. Поняття «фінансова стійкість» є невід’ємною якісною характеристикою банківської установи, на яку впливає ряд як ендогенних, так і екзогенних факторів, вивчення яких, на даний момент, проводиться недостатньо. Чим вищий рівень фінансової стійкості банківської установи, тим більше він незалежний від несподіваних змін на фінансовому ринку, від змін ринкової кон’юнктури.

 

Список використаних джерел:

1.              Гиляровская Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л. Т.  Гиляровская , Д. В.  Лысенко , Д. А.  Ендовицкий . – М.: Велби , 2006. – 360 с.

2.              Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / В. В.  Ковалев . – M.: ТК Велби . – 2002. – 424 с.

3.              Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: монографія / В. М.  Кочетков . – К.: КНЕУ, 2002. – 238 с.

4.              Крухмаль О. В. Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення: дис. … канд. економ. наук: спец. 08.00.08 / Крухмаль О. В. – Суми, 2007. – 183 с.

5.              Панова Г. С. Анализ фінансового состояния коммерческого банка / Г. С. Панова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 272 с.

6.              Фетисов Г. Г. Методологічні основи формування стійкості банківської системи: Г. Г. Фетисов // Фінанси та кредит. – 2009. – № 35 (105). – С. 2–13.

7.              Шеремет А. Д. Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев , Р. С. Сайфулин . – М.: ИНФРА. – М., 2000. – 208 с.