«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Звєряков О. М.

Одеський національний економічний університет, Україна

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Сучасний стан банків України характеризується значними коливаннями в змінних умовах фінансових ринків. Саме банківський сектор економіки забезпечує безперебійне функціонування всієї фінансової системи, тому кожна країна зацікавлена, щоб діяльність банків була регульованою, ефективною і надійною, забезпечувала безпеку і зростання економіки, протистояла кризам і захищала вклади клієнтів.

Фінансова стійкість банків – це стан, у якому вони здатні задовольнити виконання наступних функцій: банки ефективно сприяють руху ресурсів; майбутні ризики оцінюються з прийнятною точністю при відносно успішному управлінні ризиками; банки здатні без проблем вирішувати непередбачувані події фінансової системи та реальної економіки.

Фінансову стійкість банківського сектору – це спроможність банківських установ максимально ефективно та з мінімальним ризиком трансформувати свої ресурси (персонал, фінансові ресурси, активи, обладнання та інформаційні технології) для виконання своїх функцій у ринковому середовищі попри вплив зовнішніх і внутрішніх факторів [1]. При цьому система вважатиметься стійкою, якщо при її збуренні вона відхиляється незначно від стану рівноваги, а всі наступні рухи залишаються у відносно малій відстані від рівноваги [2].

Виходячи з цього, фінансова стійкість банків характеризує те, наскільки стійкими і достатніми є його фінансові можливості в динаміці.

З метою забезпечення фінансової стійкості банків необхідним є використання диференційованих підходів до реалізації антикризового управління.

Антикризове управління банківською діяльністю повинно базуватися на забезпеченні двох основних умов: досягнення фінансової стійкості функціонування банківських установ на певний визначений проміжок часу (тактичні цілі); підтримання фінансової стабільності банків як якісної характеристики у довгостроковій перспективі (стратегічні цілі).

Комплексний підхід до забезпечення фінансової стійкості банків в системі антикризового управління повинен відповідати таким вимогам: оцінка можливості протистояти банківським кризам; визначення вектора спрямування основних орієнтирів розвитку банків; проведення регулярного моніторингу стану безпеки банків за допомогою системи індикаторів.

Антикризові дії для досягнення фінансової стійкості банків мають бути спрямовані на:

–        визначення достатності короткострокових заходів із забезпечення ліквідності банківських установ з метою забезпечення їх платоспроможності;

–        оцінку реального фінансового стану банків, включаючи аналіз фінансового стану окремих банків;

–        диференціацію банків на надійні, фінансово нестійкі та неплатоспроможні, які потребують здійснення процедури санації;

–        проведення інспекційних перевірок банків регулюючими органами, а також залучення послуг аудиторських компаній;

–        оцінку витрат на проведення рекапіталізації та визначення фактичних потреб у рефінансуванні;

–        реалізацію невідкладних заходів із припинення росту збитків банків в умовах фінансової кризи, шляхом проведення санації неплатоспроможних банків, які мають потенціал до відновлення ефективної роботи, або ж проведення процедури банкрутства для безнадійних банків [3].

Таким чином, ефективність антикризового управління фінансовою стійкістю банків характеризується ступенем досягнення цілей пом’якшення, локалізації чи позитивного використання кризи в зіставленні з витраченими на це фінансовими ресурсами. Важко оцінити таку ефективність у точних розрахункових показниках, але визначити її можна при аналізі і загальній оцінці управління банком, його успішності чи прорахунків. На нашу думку, зазначені проблеми зможуть бути вирішені впровадженням системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків.

До функцій, які виконує система антикризового управління фінансовою стійкістю банків віднесено: діагностика симптомів кризи; розробка стратегії фінансового оздоровлення; усунення неплатоспроможності; відновлення фінансової стійкості; забезпечення фінансової рівноваги; аналіз фінансового стану; розробка планів управління кризовими ситуаціями; контроль за реалізацією управлінських рішень.

До основних принципів системи антикризового управління фінансовою стійкістю банків слід віднести: постійної готовності до реагування; превентивності дій; терміновість реагування на окремі кризові явища в фінансовій діяльності банків; диференціація індикаторів кризових явищ за рівнем їх небезпеки для банків; адекватність реагування банків на міру реальної загрози його рівноваги; повна реалізація внутрішніх можливостей виходу банків з кризового стану.

 

Список використаних джерел:

1.              Коваленко В. В. Критеріальні ознаки фінансової стабільності банківської системи / В. В Коваленко // Міжнародна банківська конкуренція: зб. тез доповідей III Міжнар . наук. конф ., 15–16 трав. 2008 р. – Суми: Національний аграрний університет, 2008. – С. 51–53.

2.              Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: інформаційно-аналітичні матеріали / [ Науменкова С. В., Лисенко Р. С, Попов Д. С. та ін.]. – К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень. – 2006. – Вип. 6. – 162 с.

3.             Постанова правління Національного банку України «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» № 319 від 11.10.08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua