«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Деркач Ю. Б.

Одеський національний економічний університет, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

Актуальність теми . Події останніх років свідчать, що тісні економічні зв’язки між країнами мають як негативний, так і позитивний вплив на стан світової та національної валютних систем. Саме своєчасне та відповідне застосування державою інструментів валютного регулювання захищає національну валютну систему від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, забезпечує вирішення питань фінансової безпеки. Зазначене визначає актуальність дослідження.

Виклад основного матеріалу. Критичний аналіз теоретичних підходів щодо визначення поняття «інструменти валютне регулювання» дозволив сформулювати таке визначення: інструментів валютного регулювання – це певні заходи регуляторного характеру, що впроваджуються державою, в особі уповноважених органів, з метою досягнення основних цілей валютної політики, шляхом впливу на діяльність суб’єктів валютних відносин.

Виділяють дві групи інструментів валютного регулювання: адміністративно-правові й економічні (або ринкові). По своїй суті, дія економічних інструментів валютного регулювання заснована на маніпулюванні поведінкою суб’єктів ринку за допомогою ринкових механізмів з метою оперативного корегування конкретних макроекономічних показників і стримування небажаних тенденцій на валютному ринку. Адміністративно-правові інструменти мають нормативний характер і пропонують конкретний порядок здійснення валютних операцій з валютними цінностями за допомогою прямих заборон, кількісних обмежень.

Відмітимо, що в Україні, згідно рекомендацій МВФ, застосування валютних обмежень спрямоване на дві основні сфери валютних операцій: поточні валютні операції та валютні операції, пов’язані з рухом капіталу . Реалізація обмежень у цих сферах відбувається у формах представлених в табл. 1 [1; 3].

 


Таблиця 1

Форми реалізації валютних обмежень в Україні

Поточних операцій

Операцій, пов’язаних з рухом капіталу

Назва заходу

Характеристика заходу

Нормативні документи НБУ

Назва заходу

Характеристика заходу

Нормативні документи НБУ

1. Обов’язків продаж валютних надходжень резидентів в повному обсязі або частково

50 % обов’яз­ко­вого продажу екс­порт­ної виручки юридичних осіб

Постанова НБУ № 453 від 14.11.13 « Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту імпорту і запровадження обов’язкового продажу »

1. Отримання резидентами доз­волів в дер­жавних орга­нах на залу­чен­ня інозем­них позик

Реєстрація в НБУ з отриманням реєс­тра­ційного свідоцтва

Постанова НБУ № 270 від 17.06.04 « Про порядок от­римання резидентами кре­дитів, позик в іно­земній валюті від нере­зидентів і надання рези­дентами позик в іно­зем­ній валюті нерезидентам»

2. Обмеження на про­даж валюти імпор­те­рами

 

Отримання акту цінової експертизи у випадку оплати послуг на суму більше 100000 ЄВРО

Постанова НБУ №   579 від 30.12.03 « Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями» зі змінами та доповненнями

2. Обмеження комерційних банків на­дава­ти міжнародні позики нерезидентів в іноземній валюті

Реєстрація в НБУ з отриманням реєстраційного свідоцтва

Постанова НБУ № 270 від 17.06.04 « Про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іно­зем­ній валюті від нере­зи­дентів і надання резиден­тами позик в іноземній валюті нерезидентам»

3. Обмеження на строкові угоди з придбання іноземної валюти на валютному ринку країни

Відміна строкових угод на умовах « спот », « форфард »

Постанова НБУ № 245 від 29.04.14 « Про врегу­люван­ня діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій »

3. Обов’язків продаж по­зи­ки/інвестиції нерезидента

50 % обов’язкового продажу

Постанова НБУ № 453 від 14.11.13 « Про зміну стро­ків розрахунків за опера­ціями з експорту імпорту і запровадження обов . Про­дажу »

4. Обмеження можли­во­стей для фізичних осіб здійснювати відповідні платежі за кордон

Законодавством чіт­ко визначені ці­лі та розміри пла­тежів

Постанова НБУ № 245 від 29.04.14 « Про врегу­лю­ван­ня діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій »

4. Отримання до­зволів резидентів на здійснення інвестицій

Отримання ліцензія в НБУ

Постанова НБУ № 280 від 10.08.05 «Про по­ря­док іноземного інвесту­вання в Україну»

5. Регулювання строків платежів за експортно-імпортними операціями

Скорочення строків розрахунків із 180 днів до 90 днів

Постанова НБУ № 453 від 14.11.13 « Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту імпорту і запровадж . обов . продажу »

5. Обмеження на виплату відсотків за позиками нерезидентів

Встановлений розмір відсоткової ставки

Постанова 363 від 03.08.04 «Про встановлення процентних ставок за зовнішніми запозиченнями

Резидентів»


Згідно даних табл. 1 в Україні використовується широкий спектр обмежувальних заходів в вигляді заборон, ліцензій, реєстраційних свідоцтв.

Зазначимо, що 2012–2013 рр. характеризувались як нестабільністю на світових товарних і валютно-фінансових ринках, так і погіршенням макроекономічних показників держави . На протязі 2012–2013 рр. відбулось різке скорочення обсягів золотовалютних резервів на суму 11379 млн дол. і це в той час, коли низка країн переглядає їх обсяги у бік збільшення [2; 3].

Наслідком такої ситуації в Україні стало стрімке знецінення гривні в першому кварталі 2014 року . За таких умов у 2013–2014 рр. НБУ був змушений проводити жорстку політику валютних обмежень (табл. 1) . Проте зазначені заходи не зупинили падіння курсу гривні, оскільки ситуація погіршується гострою політичною кризою.

Висновки та рекомендації. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що впроваджені регулятором жорсткі валютні обмеження не втримали курс національної валюти від стрімкого знецінення. Тому швидко стабілізувати ситуацію на валютно-фінансовому ринку України можливо не лише застосовуючи адміністративно-правові інструменти, а й отримуючи кредити від світових фінансових установ. Зазначимо, що лише досягнувши макроекономічної стабілізації з майбутнім переходом до поступового економічного росту, можливе скорочення адміністративно-правових інструментів валютного регулювання та збільшення економічних заходів, з одночасним реформування валютного законодавства у бік його відкритості і прозорості.

 

Список використаних джерел:

1.              Дз юб л юк О. В . В а л ют н а п о л іт ик а: п ід р у ч ни к / О. В . Дз юб л ю к . – К .: З н а нн я, 2007 . – 376  с.

2.              Прасад Е. Доллар властвует за неимением вариантов / Е. Прасад // Финансы и развитие . – 2014. – № 1. – С. 34–37.

3.              Офіційний сайт Національного Банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua