Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

К. е. н. Мацеєва Н. В., Просолупова Я. Ю.

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ», Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЦІЛЬОВОМУ РИНКУ

 

Діяльність гірничорудних підприємств характеризується певною невизначеністю на ринках збуту в наслідок недостатньо глибокого розуміння й урахування критичних для виживання факторів зовнішнього середовища: поведінки споживачів, конкурентів; правильного вибору партнерів; динаміки попиту; використання досягнень НТП у технологічних процесах видобутку і збагачення рудної сировини; динаміки цін на енергоносії тощо. Саме урахування впливу цих факторів ринкового середовища та розуміння необхідності системного підходу до організації маркетингової діяльності виводить проблему в площину пошуку шляхів розвитку на основі маркетингового управління [1; 2 ; 5].

Вирішенню проблем, пов’язаних з організацією маркетингової діяльності, призначено багато праць вітчизняних і світових вчених таких, як М. Альберт, П. Дойль , Ф. Котлер , М. Портер, А. Стрікленд , А. Томпсон , Р. Фатхутдінов , А. В. Войчак , Г. Багієв та ін. Але теоретичні надбання не враховують галузевих та територіальних аспектів, які є дуже важливими при здійсненні маркетингового управління цільовим ринком гірничого підприємства.

На Україні основними підприємствами по видобутку і збагаченню залізних руд є такі, як ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Північний ГЗК», ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», Полтавський ГЗК компанії «FEREXPO», маркетингове управління якими ґрунтується виходячи із підпорядкування великим фінансово-промисловим групам.

Особливістю діяльності цих підприємств є централізація управління ринками в межах фінансово-промислової групи, за рахунок якої досягається відсутність дублювання маркетингових функцій в системі «ринок-товар», економія витрат на маркетинг, зниження комерційних ризиків відносно розробки і реалізації ринкових стратегій як в оперативному, так і в стратегічному періодах.

В той же час, гірничорудні комбінати усунені від безпосереднього впливу на споживачів і не в змозі оперативно реагувати на їх вимоги та ті зміни, що висуває кожний локальний ринок, або цільовий сегмент.

Результати власних досліджень свідчать про те, що при розробці стратегії відносно цільового ринку не ураховуються критерії, які дозволяють оптимізувати портфель замовлень ГЗК відповідно до його маркетингового потенціалу і внутрішнього середовища маркетингу. Тому розподіл галузевого внутрішнього ринку і окремих сегментів зовнішнього ринку здійснюється між фінансово-промисловими групами без оптимізації каналів розподілу, без використання широких можливостей стабілізації та розширення попиту на основі сучасного маркетингового інструментарію.

Аналіз ринкових стратегій гірничозбагачувальних комбінатів дозволяє дійти висновку про переважну орієнтацію на цінові чинники маркетингового управління. Ціна на ринку залізорудної сировини залишається одним із основних чинників формування попиту. Поясненням такої ситуації виступає практична відсутність інших чинників диференціації.

Боротьба за подальше підвищення якості залізорудної сировини наштовхнулась як на технологічні обмеження, так і на обмеження стосовно витрат. Подальше підвищення вмісту заліза в концентраті стає економічно невиправданим, а різниця у відпускних цінах не надає можливостей для маневру на ринках збуту.

Тому організація маркетингової діяльності на цільовому ринку для кожного ГЗК стає доволі проблематичною, оскільки комбінати усунені від організації розробки ринкових планів і стратегій, не використовується ринкова сегментація для визначення цільових ринків і сегментів, не визначається товарно-ринкова спеціалізація в обслуговуванні сегментів.

Подальші напрямки удосконалення організації маркетингової діяльності підприємств гірничорудної галузі необхідно спрямувати на оптимізацію організаційних форм маркетингових підрозділів, впровадження сучасного маркетингового інструментарію в практику розробки ринкової стратегії, в розробку і впровадження таких моделей управління цільовими ринками і сегментами, які б відповідали стратегічній сегментації і вимогам бізнес-середовища [ 3; 4].          

 

Список використаних джерел:

1.              Багиев Г. Л. Маркетинг: учеб . для вузов / Г. Л. Багиев , В. М. Тарасевич , Х. Анн . – М.: Экономика , 2006. – 128 с.

2.              Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник / А. В. Войчак . – К.: КНЕУ, 2006. – 328 с.

3.              Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии / П. Дойль ; пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского . – 3-е изд . – Серия «Маркетинг для профессионалов ». – СПб .: Питер , 2002. – 544 с.: ил

4.              Котлер Ф. Маркетинг менеджмент: підручник / Ф. Котлер . – К.: Хімджест , 2008. – 720 с.

5.              Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг / Н. В. Куденко . – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с.