«Стратегические составляющие финансовой устойчивости и безопасности банковской системы и финансовых рынков Украины - 2014»

Сливка К. В.

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

СУЧАСНИЙ СТАН ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

Для банківських установ України питання ефективного управління ліквідністю є на сьогодні одним з найбільш актуальних. Такі фактори, як відсутність достатньої кількості платоспроможних позичальників, альтернативних кредитуванню напрямів інвестування коштів, недостатній рівень довіри населення до банківської системи, ставлять перед українськими банками надзвичайно складні завдання. У цій ситуації питання управління ліквідністю є життєво важливим для ефективної діяльності банківської системи в цілому. При цьому не слід забувати, що втрата банком своєї ліквідності може стати причиною втрати коштів або навіть банкрутства значної кількості його клієнтів. Це робить банківську ліквідність проблемою не лише економічного, але й суспільного значення.

Для визначення стану ліквідності банківської системи України за 2010 – 2012 роки було зроблено аналіз ключових показників діяльності за даними Офіційного сайту національного банку України (табл. 1) [1].

 

Таблиця 1.   Основні показники банківської системи України

за період 2010–2012 рр., млрд грн

Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення (+,-)

2012 року від :

2010 р.

2011 р.

Усього активів

942

1054

1127

185

73

Усього зобов’язань

804

898

957

153

59

Усього власного капіталу

137

155

169

32

14

Джерело: авторська розробка на підставі [1].

 

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку, що загальний обсяг активів банківської системи України в 2012 році збільшився на 73 млрд грн , порівняно з 2011 роком. Збільшення активів було, передусім, пов’язано з нарощенням обсягу вкладень в державні облігації. Обсяг власного капіталу, в свою чергу, в 2012 році збільшився на 14 млрд грн , порівняно з 2011 р. Слід зазначити, що приріст капіталу відбувався значно помітнішими темпами ніж у 2011 році [1].

Не можна не погодитися з думкою І. С. Крамаренко, що кредитні операції банку становлять найбільшу частку в активах комерційних банків, які забезпечують дохідність діяльності банку та характеризують одну з головних функцій банку. Більше того, контроль стану ринку кредитних операцій, що його покладено на банківську систему, є однією із важливих передумов поліпшення економічної ситуації в Україні [2, с. 108; 3, с. 16].

Станом на кінець 2012 року ліквідні активи покривають 94 % короткострокових зобов’язань банківських установ. Враховуючи обмежену можливість доступу до ресурсів на зовнішніх боргових ринках, банківська система продовжує нарощувати рівень фондування кредитних операцій за рахунок внутрішніх джерел. Так, на початок 2011 клієнтські депозити покривали 62 % кредитного портфеля, тоді як роком раніше зазначений показник склав 56 % [1]. Тобто ліквідність банківського сектору України має тенденцію до покращення.

На рис. 1 видно, що миттєва ліквідність знижується (з 58,43 % до 57,38 %) у 2011–2012 рр., що свідчить про зменшення обсягів коштів банків на коррахунках і в той же час зростає попит на кредити рефінансування НБУ.

Щодо коефіцієнта поточної ліквідності, відповідно до офіційних даних НБУ [1], станом на 2010 рік показник становив 81,11 %, на наступний 2011 рік – знизився до 73,33 %, а станом на 2012 рік – знову підвищився (на 9,97 %) і становив 84,3 %.

Значення короткострокової ліквідності перевищують нормативні: як бачимо, в 2010 році значення коефіцієнта короткострокової ліквідності становило 91,73 %. В 2011 році цей коефіцієнт зріс і дорівнював 93,97 %. А в 2012р., в порівнянні з 2011р., відбулося невелике зниження на 3,6 %.

 

Рис. 1. Динаміка показників ліквідності банківської системи з період 2010–2012 рр., %

(джерело: авторська розробка на підставі [1])

 

Отже, підвищуючи свою ліквідність, комерційні банки залучають на свої рахунки значні обсяги грошових коштів, але цим самим зменшують свій прибуток, що в кінцевому результаті може призвести до неплатоспроможності банківської установи попри її здатність виконати поточні зобов’язання.

 

Список використаних джерел:

1.              Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

2.              Крамаренко І. С. Кредитне забезпечення агарних підприємств: стан, проблеми, перспективи / І. С. Крамаренко // Бізнес-навігатор. - 2010. - № 3 (20). - С. 108 - 111.

3.              Іртищева І. О. Факторинг як напрям стратегічного розвитку фінансового забезпечення агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева , І. С. Крамаренко // Вісник ХНАУ: зб. наук. праць. – Х.: ХНАУ, 2011. – Вип. 8. – С. 16–21.