К. е. н. Василиха Н. В., Індус К. П.

Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

ВПЛИВ МУЛЬТИПЛІКАТОРА НА РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 

Правильна оцінка ефективності туризму дозволяє активно впливати на поточний стан і тенденції розвитку ринку туристичних послуг, відслідковувати і корегувати некеровані процеси і явища, складати прогнози й плани розвитку туристичного підприємства.

Отримуваний від надання туристичних послуг результат розраховується за допомогою інтегрального кумулятивного економічного ефекту, який включає три аспекти дії туристичних витрат:

1) прямий вплив – витрати споживачів туристичних послуг на відпочинок (забезпечення прибутку «первинних» туристичних закладів: готелі, санаторії, кемпінги, ресторани тощо);

2) непрямий вплив – витрати споживачів туристичних послуг на комерційні операції (бронювання готелів, комісійна винагорода туристичних агентств тощо);

3) стимулюючий вплив – споживачі туристичних послуг створюють додатковий дохід туристичному регіону, країні, що є стимулом для розвитку підприємницької діяльності.

Для правильного планування розвитку ринку туристичних послуг потрібна обґрунтована методика оцінки його економічного ефекту. Вивчення дії ринку туристичних послуг на економіку країни і регіону може здійснюватися різними методами, зокрема застосування спеціальних моделей мультиплікаторів.

Регіональний туристичний мультиплікатор забезпечує визначення показника, що характеризує непрямий вплив туристичної діяльності на економіку і соціальну сферу на рівні регіону, а саме показує, який додатковий дохід в економіку регіону генерують витрати кожного окремого туриста.

Мультиплікатор комерційних операцій відбиває збільшений товарообіг підприємств як результат зростання туристичних витрат. Слід зазначити, що велике значення відіграє ефект ринку туристичних послуг у вигляді додаткового попиту на товари і послуги в регіоні. Попит на комплекс туристичних послуг вимагає їх виробництва, що у свою чергу призводить до розвитку галузей, що випускають предмети споживання: сувенірну продукцію, вироби місцевих кустарних промислів і так далі. Особливе значення має мультиплікатор зайнятості, оскільки кількість наявних і знову створюваних робочих місць – один з найважливіших показників вкладу галузі в економіку.

З одного боку туристи, що перебувають у регіоні, безпосередньо взаємодіють з рядом секторів. Відповідно, виникають додаткові прямі ефекти від діяльності туристів, як додаткові доходи даних секторів. З іншого боку, туристи побічно взаємодіють з набагато більшою кількістю секторів, що проявляється у виникненні непрямих ефектів. Сумарний ефект акумулюється по роках, далі дисконтується, і вже акумульовані дисконтовані потоки формують інтегральний кумулятивний економічний ефект, який є інтегральним показником того ефекту, який досягається регіоном при прийнятті туристів. Економічний ефект ринку туристичних послуг схематично зображено на рис. 1.

 

Рис. 1. Економічний ефект функціонування ринку туристичних послуг

(джерело: розробка автора)

 

Засоби, які турист витрачає в місці призначення, створюють дохід, що призводить до ланцюгової реакції «витрати – дохід – витрати». Таким чином дохід, одержаний від одного туриста, перевищує суму, витрачену ним у місці призначення. Це зумовлено ефектом мультиплікації. Спрощено модель мультиплікатора можна представити так: 1/(1–В). Цей вираз в економіці одержав назву простого мультиплікатора Кейнса, де В – гранична схильність до споживання: В = Зміна витрат/Зміна доходу [1, с. 108].

Показники ефективності залежно від того, для яких цілей вони розраховуються, можна розділити на глобальні (на рівні економіки держави) і локальні (для підприємств і його підрозділів).

До глобальних показників ефективності можна віднести національний дохід, валовий суспільний продукт, валовий внутрішній продукт, а до локальних – це дохід і прибуток підприємства [2 , с. 63].

Ефект у туристичній індустрії залежить від кінцевого споживання будь-якого її продукту, що більшою мірою залежить від взаємодії природних переваг географічного положення, природної й історико-культурної спадщини, спеціалізованої інфраструктури.

На нашу думку, ефективність туристичної індустрії можна розглядати двома параметрами – збільшення потоку туристів і обсягу послуг. У цьому виражається особливість туристичної сфери, яка організує обслуговування, замовлення, формування й одержання якісних послуг.

 

Список використаних джерел:

1. Тавкешева Т. Х. Совершенствование механизма функционирования рынка туристско-рекреационных услуг (на материалах Кабардино-Балкарской Республики) : дис. ... канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / Т. Х. Тавкешева ; Ин-т информатики и проблем регионального управления – Сочи, 2011. – 130 с.

2.   Капська А. Й. Оцінка ефективності надання соціальних послуг / А. Й. Капська // Науковий часопис. – 2005. – Вип. 3. – С. 60–74.