Поливяна О. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

Інноваційні методи навчання іноземній мові

як засіб підвищення мовної компетенції

 

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь, – викладач іноземної мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на учня, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії за наявності віри у викладача в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. Студенти навчаються спілкування у процесі самого спілкування на заняттях. Відповідно, більше уваги має приділятися розвитку уваги, вмінню слухати тексти іноземною мовою і вмінню правильно висловлюватися цією мовою. Отже, неодмінною складовою учбового процесу вважається реалізація цих умінь за допомогою інноваційних технологій.

Інноваційні технології передбачають:

1) інтерактивні методи викладання – відмову від авторитарного стилю викладання; орієнтацію на особисті якості студента; розвиток таких форм навчання, як діалог та полілог; розуміння іншомовної комунікації як спонукання партнера до діяльності мовленнєвого та немовленнєвого порядку; розгляд знань як сукупності навичок, що актуалізуються у системі діяльності студента; розвиток зацікавленості студентів у здобутті знань; оцінювання; самооцінювання;

2) використання технічних засобів навчання (комп’ютерних та мультимедійних, мережі Internet) для самовдосконалення, контролю знань, зберігання і використання навчальних матеріалів (планів занять, граматичних довідників, словників різних типів тощо);

3) використання нетрадиційних методик навчання.

У системі інтерактивного навчання виділяють такі основні принципи методики співробітництва:

1) позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови гарного виконання завдань кожним студентом;

2) індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен студент виконує своє завдання, відмінне від інших;

3) однакова участь – кожному студенту надається однаковий за обсягом час для ведення бесіди або завершення завдання;

4) одночасна взаємодія – коли всі студенти залучені до роботи.

2. Доцільність технічних засобів навчання.

На сьогодні впровадження комп’ютеризації у навчальний процес здійснюється за різними напрямами, які орієнтовані на інформаційну підтримку процесу викладання. Комп’ютеризоване навчання на уроках англійської мови реалізується на таких принципах як:

індивідуалізація (можливість персонально працювати з кожним студентом, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);

диференціація (можна обирати та пропонувати студентам необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кількості та у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань та умінь);

інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального матеріалу, його структурування з широким залученням інтерактивних видів і форм робіт).

Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалізовані за допомогою комп’ютерних технологій треба зазначити такі:

пізнавальна;

 розвиваюча;

 тренувальна;

 діагностична;

 комунікативна;

3. Ефективність використання нетрадиційних методик навчання при навчанні англійській мові.

Досвід педагогічної праці доводить, що впровадження у навчально-виховний процес нетрадиційних підходів до навчання англійській мові пов’язане з перенесенням акценту викладання на цілеспрямоване навчання, тобто на визначення структури і змісту навчально-пізнавальної діяльності студентів. Планувати заняття з іноземної мови необхідно так, щоб студент мав можливість самостійного пошуку в набутті нових знань, у розв’язанні питань проблемного характеру. Нетрадиційні форми уроку англійської мови реалізуються, як правило, після вивчення будь-якої теми чи кілька тем, виконуючи функції навчального контролю. Такі уроки проходять в незвичайній, нетрадиційній обстановці. Подібна зміна звичної обстановки доцільна, оскільки вона створює атмосферу свята при підведенні підсумків виконаної роботи, знімає психологічний бар’єр, що виникає в традиційних умовах через страх зробити помилку.

 Таким чином, можна зробити висновки, що впровадження інформаційних та комунікативних технологій, а також використання нетрадиційних методів навчання дозволяють викладачам якісно змінити зміст, структуру та організаційні форми навчання. Основною метою інноваційних технологій в освіті є посилення інтелектуальних можливостей студентів в інформаційному суспільстві, а також індивідуалізація процесу навчання і підвищення його якості на всіх ступенях навчального процесу.