К. мист. Уварова Т. І.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

 

Реалії сучасної політичної та культурної ситуації зумовили потребу у розробці наукової основи проведення виборчих кампаній. На наш погляд, актуальним є розгляд питання ефективності виборчої кампанії, оскільки грамотна оцінка ефективності кампанії може допомогти кандидатам і партіям у формуванні власної переможної стратегії. Крім того, висновки та окреслені критерії  сприятимуть прирощенню знань у сфері теорії та практики виборчого процесу та можуть бути застосовані при організації виборчих кампаній з метою підвищення їхньої ефективності.

Проблема ефективності виборчих кампаній є предметом розгляду політології (електоральна культура, політичні настанови виборців, виборча система та інфраструктура, тощо), соціології (вивчення електорату). Питання ефективності виборчих кампаній є предметом аналізу також з боку спеціалістів в галузі конституційного та виборчого права (розглядаються повнота реалізації виборчих прав, ступінь розвиненості правової основи виборчого процесу, його відповідність міжнародним правовим та виборчим стандартам та ін.). Також проблематикою ефективності виборчих кампаній переймаються економічні та історичні науки, менеджмент та соціальна психологія. Але, на наш погляд, вирішення пізнавального завдання, пов’язаного з вивченням ефективності виборчих кампаній, можливе лише на міждисциплінарному рівні, із застосуван­ням системного та комплексного підходів.

Незважаючи на ґрунтовні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців Е. Гідденса, Е. Дюркгейма, Р. Мертона, Р. Далтона, А. Маслоу, Г. Лассвела, М. Уоттенберга, М. Вебера, С. Хантингтона, Л. Кочубей, О. Кудінова та Г. Шипілова, Д. Наріжного, В. Подшивалкіної, М. Кошелюка, М. Бучина, В. Мокана, Г. Почепцова та ін., доробки яких мають важливе значення для розуміння сутності виборів, виборчого процесу, специфіки та особливостей організації виборчих кампаній, робіт, які би були присвячені комплексному та всебічному розгляду їхньої ефективності не багато. Тому відкритим залишається питання виділення певних критеріїв, закономірностей та чинників оцінки ефективності виборчої кампанії.

Насамперед, уточнімо, що «ефективність» розглядається як продуктивність використання ресурсів для досягнення конкретної мети. А під «ефективною виборчою кампанією» розуміється «міра досягнення мети, ступінь наближення до поставлених завдань при найбільш повному урахуванні умов та факторів, які впливають на перебіг та результати виборчої кампанії» [1, c. 38].

Ґрунтуючись на дослідженнях проведених виборчих кампаній та аналізі їх результатів спробуємо узагальнити основні підходи до оцінки ефективності виборчих кампаній.

При визначені ефективності виборчих кампаній методологічно важливо виходити з того, яку мету і завдання ставлять перед собою учасники, і яка мета може бути реалізована. Бажано, щоб за рахунок максимальної участі виборців у виборчій кампанії досягти найбільшого зближення інтересів держави та суспільства. Отже, в першу чергу, ефективність визначається ступенем досягнення поставленої мети. Кампанія вважається ефективною, якщо досягнуто визначеної мети, при цьому на ціну перемоги іноді не зважають. Оскільки головною метою на виборах є перемога кандидата, часто цей критерій має тільки два значення: «переміг» або «не переміг». За такого підходу аналіз використаних стратегій вважають неповним, оскільки успіхи й недоліки команди і штабу аналізують зверхньо. Попереднє детальне планування «цілей» кампанії розширює можливості використання цього критерію.  Але не завжди метою кампанії перемога на виборах. Інколи кандидати переслідують інші стратегічні цілі, наприклад, побудова своєї політичної кар’єри. Тоді участь у виборчих перегонах є певним етапом на шляху кандидата.

Важливою є оцінка результативності виборчої кампанії. Цей критерій пов’язаний із передвиборчим плануванням. Він передбачає аналіз усіх результатів кампанії (основних і додаткових, запланованих і спонтанних). Наприклад, результатом можна вважати презентацію кандидата або його програми виборцям, оцінювання шансів кандидата перед майбутніми виборами, підготовку команди, формування групи прихильників і спонсорів, заходи щодо дискредитації конкурентів, підтримку основного кандидата від партії тощо. Нерідко всі результати оцінюються певною кількістю балів для виведення загальної інтегральної оцінки результативності кампанії та порівнюючи її з кампаніями, проведеними командою кандидата в інших округах, успішності застосованої стратегії та тактики, оцінці діяльності команди [3, с. 227].

Значним критерієм є оцінка вартості виборчої кампанії. Традиційно розрізняють вартість власне виборчої кампанії (суму витрат матеріальних, грошових та інших ресурсів), вартість перемоги (вартість кампанії, а також вартість даних виборцям і соратникам обіцянок і зобов’язань). Зазвичай «вартість перемоги» набагато більша від вартості кампанії. Здобуті результати порівнюють з приведеними до вартісного еквівалента витратами, послуговуючись такими показниками, як вартість одного голосу, поданого за кандидата, партію, вартість «перевербування» одного виборця (витрати для того, щоб виборець, будучи «проти» кандидата, партії, проголосував «за»), вартість перемоги на конкретній виборчій дільниці, вартість збільшення відсотка явки виборців, вартість перемоги на певній виборчій дільниці, вартість залучення у свій бік певної групи електорату (наприклад, молоді)  тощо.

Оцінка вартості дозволяє, насамперед, порівняти виборчі кампанії, які проводились різними командами кандидата, в різних умовах з урахуванням об’єктивних та суб’єктивних факторів. У загальному вигляді ефективність виборчої кампанії може бути представленою коефіцієнтом розрахованим як співвідношення результату до витрат виборчої кампанії. Слід зазначити, що існують певні складнощі, одна з яких латентність фактичних витрат.

Ефективність виборчої кампанії визначається мірою активності виборців та кількісним показником участі у виборах. Джерелом таких даних можуть стати показники соціологічної обробки результатів виборов. Явка виборців безперечно є показником ефективності виборчої кампанії.

Для визначення ефективності майбутніх виборчих кампаній обов’язковим є аналіз діяльності команди та передвиборчого штабу. Аналіз помилок і прорахунків дозволить краще підготуватись до майбутніх виборчих перегонів. Також слід  враховувати електоральні дослідження, умови в яких проводяться виборчі кампанії, стан інформаційного ринку, зміст політичних програм та стратегій, характер використаних технологій та їх дієвість, міра відповідності виборчим кампаніям нормам виборчого права та моралі.

Кожен з наведених показників не може в повній мірі слугувати основою оцінки проведеної кампанії. Тому формується інтегральна система оцінювань. З цією метою різні критерії зводять до одного знаменника через систему умовних балів, розрахунків або інших кількісних показників. Такий підхід, за умови залучення до розробки таких показників професійних експертів,  на практиці може принести велику користь. Витрати на розробку таких складних систем оцінки компенсуються спрощенням організації дій штабу та команди, підвищенням взаєморозуміння в команді, збільшенням ефективності, та відповідно, зниженням витрат на виборчу кампанію [2, с. 73]. 

Наприклад, дослідниками запропонований рейтинг моделі виборчої кампанії, який дозволяє визначити скільки частин загальної кількості голосів виборців отримав той, чи інший кандидат (детальніше див. http://chulan.izbass.ru/). Чим вищий рейтинг, тим ефективнішою була виборча модель. Рейтинг, на думку автора, достатньо обєктивно відображає інтенсивність боротьби у виборчому окрузі, враховуючи її конкурентність та явку виборців [4]. Значимість розрахунку рейтингу виборчої моделі, використаної конкретними кандидатами, полягає в тому, що при повторній участі кандидата у виборах з’являється можливість прогнозувати електоральний потенціал.

На, жаль, поза критеріями оцінки ефективності виборчої кампанії залишається питання відповідності змісту та результатів політичної діяльності виборних осіб очікуванням електорату та своїм передвиборчим обіцянкам. Тому, на наш погляд, дана проблематика потребує подальшого наукового осмислення. Вкрай необхідно вивчення ефективності виборчих кампаній, проведених конкретними кандидатами, а постійний моніторинг умов, факторів та закономірностей, що так чи інакше вплинули на виборчу кампанію, може посприяти розробці теоретичних основ технологій виборів та внести відповідні корективи в організацію наступних виборчих кампаній.

 

Список використаних джерел:

1.         Егорышева Н. В. Эффективность избирательных кампаний в условиях современного российского общества [Електронний ресурс] /  Н. В. Егорышева. Уфа, 2004. 194 c. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net

2.      Кудинов О. П. Диалектика выборов [Електронний ресурс] / О. П. Кудинов, Г. А. Шипилов. – М. : ЗАО ПО «МАСТЕР», 1997. – Режим доступу : http://www.feelosophy.narod.ru

3.      Уварова  Т. І. Організація і методика проведення передвиборчих кампаній : навч.-метод. посіб. для студ. спеціалі­за­ції «Культурологія» / Т. І. Уварова. – О., 2013. – 321 c.

4.      Ястребов Д. Как сработала команда? Схема расчета эффективности моделей избирательных кампа­ний и деятельности политтехнологов [Електронний ресурс] / Д. Ястребов. –  Режим доступу : http://chulan.izbass.ru