УДК 613.164:614.94: 636.93

К. с.-г. н. Шевчук Т. В.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

ДЖЕРЕЛА ВИРОБНИЧОГО ШУМУ ЗВІРОФЕРМИ

 

Параметри мікроклімату тваринницького приміщення мають суттєвий вплив не тільки на стан здоров’я сільськогосподарських тварин, але і визначають рівень їх продуктивності. У зв’язку із цим більшість із них регламентуються відповідними нормативними актами [2–4; 6]. Проте, окремі параметри, наприклад, звук, електричне поле, магнітне випромінювання у нормативах окреслені нечітко, або взагалі не враховані. В зв’язку із цим на виробництві, іноді виникають випадки виникнення масового захворювання тварин нез’ясованої етіології [1; 5]. Тому метою наших досліджень було встановити основні джерела виробничого шуму у типовій звірофермі України.

Матеріали і методика досліджень. Рівень шуму визначали у 4 шедах на типовій звіроферми, де розміщені клітки із лисицями, під час роботи кормокухні (режим «кухня») та у перерві між приготуванням корму (режим «тиша»), у звірокухні: при виключеному обладнанні, із почергово ввімкненим котлом, мішалкою та вовчком, за кормокухнею на відстані 5 м, на відстані 1, 5 та 200 м від працюючого трактора МТЗ-80, яким транспортуються корми [8]. Виміри рівня виробничого шуму та частоти електромагнітного поля проводилися приладом ВШВ-003-М2, заводський номер 972. Вимірювання велося згідно встановлених правил. Потужність електричного поля, створеного обладнанням звіроферми виміряли за допомогою приладу NFM 1, заводський номер 03196. Прилади пройшли метрологічну повірку 01.02.12 року згідно графіку Вінницької філії концерну РРТ. Результати оброблялися біометрично [7].

Результати досліджень. Аналіз рівня виробничого шуму показав, що усі показники, окрім рівня шуму трактора на відстані 1 м, знаходилися у межах допустимих норм (80 дБ). Найбільшу величину шуму мав вовчок та трактор (табл. 1).

 

Таблиця 1. Рівень виробничого шуму на звірофермі, дБ, М±m, n=360

Показник

Значення

Шед № 19 (відстань 50 м) у перерві між приготуванням корму (режим «тиша»)

3,50 ± 1,00

Шед № 5 (відстань 50 м) (режим «тиша»)

5,00 ± 1,15

Шед № 12 (відстань 100 м) (режим «тиша»)

0,50 ± 0

Шед № 7 (відстань 100 м) (режим «тиша»)

0,75 ± 0,29

Шед № 19 (відстань 50 м) під час приготування корму (режим «кухня»)

9,50 ± 1,00

Шед № 5 (відстань 50 м) (режим «кухня»)

10,50 ± 3,79

Шед № 12 (відстань 100 м) (режим «кухня»)

8,00 ± 1,63

Шед № 7 (відстань 100 м) (режим «кухня»)

7,00 2,00

Процес роздавання корму

13,50 ± 3,00

У звірокухні:

- при виключеному обладнанні

37,50 ± 2,52

- із почергово ввімкненими:

- котлом

5,90 ± 1,51

- вовчком

30,00 ± 1,63

- мішалкою

6,25 ± 0,50

За кормокухнею на відстані 5 м

2,00 ± 0

Працюючий трактор МТЗ-80 на відстані:

 1 м

108,50 ± 13,03

 5 м

62,00 ± 10,07

 200 м

29,00 ± 1,15

За межами звіроферми (5 м до огорожі)

3,33 ± 0,48

 

Дослідженням величини електромагнітних коливань обладнання виявлено, що мішалка кормокухні працює з генерацією підпорогових інфразвукових коливань, а вовчок – з пороговим інфразвуком (табл. 2).

 

Таблиця 2. Величина електромагнітних коливань обладнання звіроферми,

Гц, М±m, n=4

Показник

Значення

Мішалка

16,83 ± 1,04

Вовчок

24,67 ± 4,31

Трактор МТЗ-80

- холостий хід

13,33 ± 2,89

- робота

41,67 ± 2,89

 

Матеріал, поданий у таблиці, свідчить про те, що трактор за різних режимів роботи випромінює інфрачастоти над та підпорогового рівня у 20Гц. Одною із складо­вих електромагнітних коливань є електричне поле, наднормова величина якого виводить у ранг шкідливого будь-яке обладнання. Тому нами була вивчення потужність електричного поля, створеного обладнанням звірокухні та транспорт­ним засобом. Результати дослідження подані у табл. 3.

 

Таблиця 3. Потужність електричного поля, створеного обладнанням звіроферми,

 V/m, М±m, n=4

Показник

Значення

Мішалка

1,0

Вовчок

2,5

Трактор МТЗ-80

- холостий хід

3,5

- робота

5,0

 

Найбільшу потужність електричного поля створював трактор МТЗ-80 у режимі роботи, проте на відстані санітарного розриву у 200 м воно (пропорційно квадрату відстані) затухало і ставало незначним. На відстані 5 метрів до шедів із самками цей показник коливався у межах 1 V/m. Обладнання звірокухні створювало електричне поле незначної потужності.

Висновок. На типовій вітчизняній звірофермі з вирощування лисів кліткового утримання найпотужнішим джерелом виробничого шуму є транспортний засіб (трактор МТЗ-80) та обладнання звірокухні.

 

Список використаних джерел:

1.      Балакирев Н. А. Современные проблемы клеточного пушного звероводства России / Н. А. Балакирев // Актуальным проблемам АПК: материалы Международной научно-произв. конф. – Казань, 2003. – Ч.2. С. 288–293.

2.      Ветеринарно-санитарные правила для звероводческих хозяйств [Утверждены сов. Межправ. Сов. по сотр. в обл. ветерин. стран СНГ 05.11.2003] [Електронний ресурс]. – К., 2003. – Режим доступу : http://www.znaytovar.ru/gost/html

3.      Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: СанПиН 2.2.4.548-96 [Електронний ресурс]. – М., 1996. – Режим доступу : http://www.med-pravo.ru/PRICMZ/SanRules/1996/San2.2.4.548-96-3.htm

4.      Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения: СНиП 2.10.03-84 [Електронний ресурс]. – Взамен СНиП II-99-77. – М., 1985. – Режим доступу : http://www.vashdom.ru/snip/21003-84
5.      Звероводство : учеб. пособ. для вузов / Е. Д. Ильина, А. Д. Соболев, Т. М. Чекалова, Н. Н. Шуми­лина. – СПб. : Лань, 2004. – 304 с

6.      Підприємства звірівництва та кролівництва: ВНТП-АПК-05.07 [Електронний ресурс]. – Затверджено: наказ [Мінагро­політики України від 11.03.2008 р. № 131]. – К. : Мінагрополітики України, 2008. – Режим доступу : http://document.ua/pidpriemstva-zvirivnictva-ta-krolivnictva-nor16927.html

7.      Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 256 с.

8.      Санітарні норми виробничого шуму, ультра та інфразвуку: ДСН. 3.3.6.037–99 [Електронний ресурс]. – [Затв. нак. № 37 від 01.12.99]. – К., 2000. – Режим доступу : http://www.stroitel.od.ua/normativnye-dokumenty/norm-documet-raznoe/dsn-3-3-6-037-99.doc/description.html