Серман Л. І.

Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, Україна

ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Проблема пошуку шляхів підвищення якості освіти стоїть сьогодні особливо гостро. Вирішення такого завдання вимагає визначення ключових факторів впливу на якість вищої освіти. Саме особистість та професіоналізм викладача, на думку багатьох дослідників, грають визначальну роль у забезпеченні якості освіти. Професійний імідж викладача, як складний соціально-психологічний феномен, є віддзеркаленням його особистісних якостей, професійної ролі у свідомості учасників освітнього процесу (студентів, колег, керівництва) та суспільства загалом. Ми вважаємо, що професійний імідж викладача, як складова його особистості, впливає на якість освіти.

Науковці пов’язують якість освітньої діяльності зі ступенем задоволення потреб і досягненням визначених цілей в освітній сфері окремої особи та сус­пільства загалом.

Національна академія педагогічних наук України спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні розробили інформаційно-аналітичний огляд розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (2015), в якому якість (quality) визначається як вагомість/обґрунтованість і досягнення цілей; елементи якості (планування, управління, стимулювання та результати) визначаються як вимоги для кожної освітньої програми. Якість результатів (quality of results)це чітке визначення і обґрунтування цілей освітньої програми; забезпечення запланованої реалізації цілей через концепцію освітньої програми; визначення необхідного організаційного та матеріального забезпечення; реалізація концепції відповідно до цілей; використання визнаних методів оцінювання; регулярний перегляд освітньої програми...; вживання заходів щодо поліпшення програм за необхідністю.

Кадровий потенціал вищого навчального закладу та педагогічна майстер­ність викладача (Ю. Романенко), рівень кваліфікації науково-педагогічних працівників (Б. Жебровський, Т. Фініков, С. Шаров) характеризуються науковцями як одні із основних чинників якості освіти.

Структурними компонентами якості освіти Б. М. Жебровський визначає: задоволеність суб’єктів освіти результатами навчально-виховного процесу; якість освітніх програм; високий рівень кваліфікації науково-педагогічних кадрів; сучасні матеріально-технічні ресурси, утвердження державно-громад­ського характеру управління [1].

У дослідженнях проблеми якості освіти (франц.»qualité de l’enseignement»), що провела Міжнародна організація економічного співробітництва та розвитку використовується термін «якість учителя» (франц.»qualité de l’enseignant»), як харак­теристика головного чинника, що визначає навчальні досягнення учнів [2; 3]. «Якість учителя» може мати різний рівень сформованості, від низького – до високого. Проте є параметр, який відображає рівень цієї якості у свідомості учасників навчально-виховного процесу, а саме професійний імідж учителя.

Професійний імідж учителя – це складний соціально-психологічний феномен, що виникає у результаті соціальної взаємодії у професійній діяльності та відо­б­ражає особистісні та професійні характеристики вчителя у свідомості учнів, батьків, колег, адміністрації, суспільства загалом. Професійний імідж доповнюється індивідуальним іміджем, складовим якого є особистісні установки, самооцінка, зовнішній вигляд.

У щорічному звіті ЮНЕСКО щодо забезпечення якості освіти у світі, робиться акцент на роль вчителя. Так, вчитель грає вирішальну роль в підвищенні якості освіти. Неможливо уявити будь-яку ініціативу, націлену на покращення навчання, оминувши вчителя. Більшість реформ та стратегій підвищення якості освіти, стосуються того, що відбувається в класі, тобто щоденної роботи вчителів. Будь-який прогрес у навчанні у великій мірі залежить від кваліфікації вчителів, їх педагогічних, технологічних та загальнолюдських якостей [4].

Ефективний педагогічний процес можливий тільки у випадку, коли викладач володіє силою впливу на процес навчання студентів. На нашу думку, використовуючи силу власного професійного іміджу, педагог може впливати на студентів, тим самим покращуючи їхні навчальні результати та рівень освіти. Адже кожен педагог є особистістю, що володіє чисельними унікальними та корисними індивідуальними якостями. Тому ми припускаємо, що рівень сформо­ваності професійного іміджу педагога впливає на рівень якості освіти. Так, викладач, як індивід, через свій зовнішній образ презентує студентам певні аспекти своєї особистості, видимість якої передається через його фізичну присутність, пов’язану з його морфологією, його стилем, ходою, голосом, темпераментом. Ці характеристики виявляються активами, сприятливими для розвитку студентів.

Отож, позитивний професійний імідж викладача, як явище, що впливає на якість освіти, на нашу думку, підвищує дієвість та результативність педагогіч­ного впливу та надає педагогу певні психолого-педагогічні інструменти у на­вчанні і вихованні: здатність бути взірцем та прикладом для студентів у думках та вчинках; здатність викликати в студентів бажання стати кращими, робити добро, здатність вселяти студентам впевненість у собі, заспокоювати, мотивувати та стимулювати до розвитку; здатність знаходити індивідуальний підхід до студентів; здатність викликати повагу серед студентів, мати певне визнання та користуватися авторитетом.

 

Список використаних джерел:

1.             Жебровський Б. М. Формування професійної готовності директора школи до управління якістю освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» / Б. М. Жебровський. – К., 2002. – 23 с.

2.             Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова., В. Ковтунець та ін..;  за заг. ред. С. Ка­лашнікової та В. Лугового. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.

3.             Le rôle crucial des enseignants: attirer, former et retenir des enseignants de qualité [Електронний ресурс] // Editions ODCE. – 2005. – Режим доступу : http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/ lerolecrucialdesenseignants

4.             Fredriksson U. ATELIER 4 Qualité de l’éducation et rôle clé des enseignants [Електронний ресурс] / Ulf Fredriksson. – 2005. – Режим доступу : www.ibe.unesco.org