Жураківський Є. С.

Вінницький національний аграрний університет, Україна

МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ПОБУДОВИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЇ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

 

Стратегічною ціллю побудови комплексної системи регіональної економічної безпеки аграрної галузі є створення необхідних умов для розвитку підприємств аграрного сектору економіки та забезпечення економічної стійкості та соціально-економічної стабільності розвитку територій. Для досягнення даної цілі необхідно розробити відповідний механізм забезпечення економічної безпеки розвитку аграрної галузі на кожному рівні: державному, регіональному, місцевому та на рівні підприємства.

В даний час в економічній літературі існує безліч означень  поняття «стратегія економічної безпеки», але з урахуванням галузевої особливості аграрної галузі, нами пропонується вдосконалити означення даної категорії.

Стратегія регіональної економічної безпеки аграрної галузі – це програма дій з реалізації пріоритетних стратегічних напрямів розвитку регіону і форму­вання основних складових економічної безпеки його аграрної галузі в умовах постійної дії зовнішніх і внутрішніх загроз з метою самозабезпечення регіону всіма видами продовольства та забезпечення його стійкого економічного розвитку.

У ході досліджень нами були опрацьовані пріоритетні стратегічні напрями розвитку АПК Вінницької області, дана загальна характеристика етапів та визначений зміст підсистем (елементів) економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області (табл. 1).

При цьому потрібно підкреслити, що стратегія регіональної економічної безпеки аграрної галузі повинна увійти складовим елементом до загальної системи стратегічного управління регіоном, оскільки без чітко та конкретно поставлених цілей, завдань та показників, яких потрібно досягти у перспективі,  успішна реалізація стратегії регіональної економічної безпеки аграрної галузі просто неможлива.

 

Таблиця 1. Пріоритетні стратегічні напрями розвитку аграрної галузі Вінницької області

Роки

Пріоритети розвитку

аграрної галузі

Характеристика етапу

Елементи економічної безпеки аграрної галузі

1

2016-2018

Стратегія стабілізації аграрного виробництва та підвищення його ефек­тив­ності.

Підвищення ефективності аг­рар­ного виробництв, зниження імпорту продовольства та підвищення внутрішнього попиту. Орієнтація на енергозбереження, більш актив­не використання зарубіжних інновацій.

Активне використання ресурсозберігаючих технологій в рослинництві. Стабілізація та поступове підви­щення валового збору кормів, картоплі, овочів. Використання сучасних технологій у тваринництві, сучасних високопродуктивних машин в рільництві, відновлення інфраструктури села.

2

2018-2020

Стратегія стійкого соціально-еконо­міч­­ного розвитку території та високого рівня економічної безпеки аграрної галузі.

Реалізація національного проекту розвитку АПК і програми соціально-еконо­мічного  розвитку села. Реформування системи місцевого самоврядування (де­цент­­ра­лізація влади).

Орієнтація на підтримку високоінтенсивного великотоварного сільськогосподарського  виробництва. Стійке зростання аграрного виробництва.

3

2020-2022

Стратегія активного стійкого інноваційного розвитку та економічної безпеки. Формуван­ня високоінтенсивного енергозабезпечуючого сільського господарства

Стратегія стійкого економічного розвитку. Розвиток еколо­гічно орієнтованого виробництва.

Розвиток ресурсозбереження та ресурсного самозабезпечення сільськогосподарського виробництва (використання біологічних джерел палива).

 

 

Проведені дослідження показують, що труднощі побудови системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі пов'язані з її багато­ком­по­нентністю, складністю і нечітким характером багатьох стратегічних документів, які приймаються в Україні. В результаті опрацювання низки літературних джерел [1-4] пропонуємо багатокомпонентний механізм побудови та реалізації комплексної стратегії регіональної економічної безпеки аграрної галузі, який наведено на рис. 1.

 

 

Рис. 1. Модель механізму побудови та реалізації комплексної стратегії  забезпечення

регіональної економічної безпеки аграрної галузі

 

Перший етап – аналітичний, оскільки без оцінювання зовнішніх і внут­рішніх загроз, встановлення контрольних показників, вивчення громадської думки тощо неможливо сформувати генеральну мету і основні стратегічні завдання із забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі.

Другий етап – це моделювання та прогнозування рівня регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Даний етап необхідний для встановлення реальних, прогнозних, індикативних та порогових значень показника регіональної економічної безпеки, що дасть змогу безпосередньо перейти до процедури стратегічного планування.

Третій етап – організація стратегічного планування забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Особливістю даного етапу є узгодження держаних, суспільних і приватних інтересів в питаннях забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі формується на декількох рівнях – держави (центральні органи влади); регіонів (органи місцевого самоврядування) та суб’єктів господарювання. Тому стратегічне планування забезпечення економічної безпеки аграрної галузі повинно насамперед охоплювати державний і регіональний рівні АПК, а його складові повинні використовуватися суб’єктами господарювання, які зайняті вирощуванням сільськогосподарської продукції, її переробкою, торгівлею тощо.

 

Список використаних джерел:

1.             Зубарева Ю. В. Стратегическое планирование – основа эффективного управления сельскохозяйственным предприятием / Ю. В. Зубарева // Аграрный вестник Урала. – 2010. – № 4 (70). –  С. 3738.

2.             Козловський С. В. Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання / С. В. Козловський, Е. А. Кірєєва // Економіка України. – 2015. – № 8. – С. 57–73.

3.             Козловський С. В. Методи державної підтримки стійкості розвитку аграрної галузі регіону в умовах кризового стану економіки України / С. В. Козловський, О. М. Бурлака // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – №5. – Ч. 1. – С. 192–196.

4.             Козловський С. В. Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону : моногр. / С. В. Козловський, В. В. Коровій, О. М. Балтремус, В. О. Козловський, Ю. П. Плюшко, О. В. Барчишен / за ред. С. В. Козловського. – Вінниця : Меркьюрі–Поділля, 2016. – 258 с.